Tipos

Tipos

Fir­ma Doka da­je Pańs­twu użytecz­ne i łatwe w ob­słudze na­rzędzie umożl­iwia­jące szyb­kie planowanie ilo­ści ma­teria­łu bez­po­śred­nio na placu bu­dowy - pro­gram Tipos. Za po­mo­cą wtycz­ki Schal-Igel® można szyb­ko i łatwo wy­ko­nać pro­jekt de­sko­wania każd­e­go ele­men­tu bu­dyn­ku:

  • optymalizacja kosztów dzięki szybkiemu planowaniu za jednym naciśnięciem przycisku
  • dokładne listy części z elementami łączącymi i akcesoriami gwarantują bezpieczeństwo
  • wyższe bezpieczeństwo dzięki kalkulacji statycznej
  • ekonomiczne planowanie długoterminowych projektów

Linki