calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ka­der­be­kis­ting Frami Xlife

De kraa­n­on­af­han­ke­lij­ke, han­di­ge sta­len ka­der­be­kis­ting voor fun­de­rin­gen, wan­den en ko­lom­men

De lich­te be­kis­ting Frami Xlife met ro­buust, ther­misch ge­galva­ni­seerd sta­len ka­der is ide­aal voor het snel en ren­da­bel be­kis­ten met of zon­der kraan.

DownloadsVideosToon systeem in online shop

Snel en uni­ver­seel in­zet­baar
door ve­le prak­ti­sche pro­duct­de­tails 

 • Han­di­ge sta­len ka­der­be­kis­ting voor fun­de­rin­gen, wan­den en ko­lom­men
 • Ge­mak­ke­lijk met de hand in­zet­baar en vol­doen­de sta­biel voor het be­kis­ten van gro­te op­per­vlak­ken, ook met een wei­nig be­last­ba­re kraan
 • Ver­kort de be­kis­tings­tijd door tal­rij­ke ver­an­ke­rings­mo­ge­lijk­he­den
 • Ve­r­eist geen aan­vul­len­de ver­s­ter­kin­gen, dankzij uit­lij­nen­de las­pla­ten

Kos­ten­ef­fi­ci­ënt
door voor­tref­fe­lij­ke sys­tee­m­ei­gen­schap­pen 

 • Hoog aan­tal her­brui­ken door uit­s­te­ken­de ver­wer­kings­kwa­li­teit en ex­treem duurza­me Xlife-plaat
 • Om­van­g­rijk vei­lig­heids- en ar­beid­stoe­be­ho­ren zo­als stel- en richt­werk­tui­gen, werk­plat­forms, uit­lij­nen­de las­pla­ten
 • Min­der du­re pas­stuk­ken be­no­digd door con­sequent 15cm-ras­ter
 • Ef­fi­ci­ënt be­kis­ten van schach­ten door naad­lo­ze aan­slui­ting op de Framax-ont­kis­tings­hoek I
 • Lan­ge levens­duur door hoog­waar­dig ther­misch ge­galva­ni­seerd sta­len ka­der

Een­vou­dig in plan­ning en ge­bruik
door prak­tijk­ge­richt pa­neel­ras­ter 

 • Op­ti­ma­le aan­pas­sing aan elk bouw­werk door op el­kaar af­ge­s­tem­de pa­neel­breed­ten en trap­lo­ze hoog­tever­s­tel­ling van de pa­ne­len
 • Een­vou­di­ge hoekvor­ming, ko­lom­be­kis­ting, kop­be­kis­tin­gen en wan­d­aan­slui­tin­gen door uni­ver­seel pa­neel met ge­per­fo­reerd pro­fiel
 • Een­vou­dig plan­nen, be­kis­ten en een doel­tref­fen­de lo­gis­tiek door slechts vijf pa­neel­breed­ten
 • Moei­te­lo­ze eind- en tus­sen­rei­ni­ging met ho­ge­dru­k­rei­ni­ger door ther­misch ge­galva­ni­seerd ka­der en ro­buus­te sa­men­ge­s­tel­de hout-kunst­stof­plaat

Uit­s­te­ken­de be­ton­re­sul­ta­ten
door bijzon­der sta­bie­le uit­voe­ring 

 • Schoon be­ton­beeld door hoog­waar­di­ge Xlife-plaat met een met kunst­stof be­han­deld op­per­vlak
 • Ge­or­dend voe­gen­beeld, ook bij een com­bi­na­tie van staand en lig­gend ge­bruik door on­der­ling af­ge­s­tem­de pa­neel­for­ma­ten
 • Ef­fen betonvlakken door be­kis­tings­plaat met hoog draagver­mo­gen en sta­tisch geop­ti­ma­li­seerd ka­der­pro­fiel
 • Wei­nig na­be­han­de­ling door ne­ga­tie­ve, ge­or­den­de ka­der­af­druk in het be­ton

Uit­ge­brei­de ar­beids­vei­lig­heid
door pas­sen­de toe­gangs­sys­te­men en werk­plat­forms 

 • Vei­li­ge toe­gan­gen met het lad­der­sys­teem XS
 • Ron­dom vei­li­ge werk­plaats door Frami-be­ton­neer­stei­ger
 • Vei­li­ge, een­vou­di­ge han­te­ring van de be­kis­ting door prak­tisch toebehoren zo­als dub­bel­arm­s­tel­scho­ren, kraan­ha­ken enz.

Referenties

Systeem

Lo­gisch sys­teem­ras­ter

 • Logisch systeemraster met hoogten van 1,20 m, 1,50 m, 2,70 m en 3,00 m en breedten van 30 cm tot 90 cm in een 15cm-raster voor optimale aanpassing aan het bouwwerk
 • 75 cm resp. 90 cm breed universeel paneel met geperforeerde profielen voor kopbekistingen, buitenhoeken en kolommen
 • Grotere paneelschotten met richtspanner of klemprofiel voor snelle verplaatsing met de kraan

Ther­misch ge­galva­ni­seer­de ka­ders, Xlife-plaat

De kaders van de panelen bestaan uit sterke holle stalen profielen en zijn zonder extra versterking buigstijf. De hoogwaardige thermische galvanisatie zorgt voor een bijzonder lange levensduur. De Frami Xlife-plaat garandeert een hoog aantal herbruiken met uitstekende betonresultaten. De speciale oppervlakte verhindert afbarstingen en zwellingen door spijkergaten.

Frami-span­ner

Eén hamerslag op de Frami-spanner trekt de panelen samen en verbindt ze trekvast, vlak en uitgelijnd.

Trap­lo­ze hoog­tever­s­tel­ling

Door de inkeping rondom in het kader kan de Frami-spanner op elke willekeurige plaats aangebracht worden. Hierdoor zijn de panelen onderling traploos in de hoogte verstelbaar, zonder vooropgesteld raster. De aanpassing aan niveauverschillen, hellingen en oneffenheden in de ondergrond gebeurt moeiteloos.

De Frami Xlife-uni-panelen maken rechte hoeken met een wanddikte tot 60 cm in het 5cm-raster mogelijk.

Voor stompe en scherpe hoeken bestaan de gegalvaniseerde Frami-binnenscharnierhoeken.

De Frami-compensatieklem past met zijn spanbereik van 15 cm precies in elk elementraster. Zo is per wandlengte slechts een enkele compensatie nodig.

De Frami-ankerkraal plaatst het bovenste anker boven het paneel, om het beton gemakkelijk te kunnen afstrijken.

Funderingsankersysteem dat uit een vlakanker en funderingsspanner bestaat voor wanddikten van 10 tot 80 cm in het 5cm-raster, zonder verankering door het beton – volledig zonder houten afstandhouders.

Funderingsspanner en geperforeerde band met 5cm-raster bevestigen de onderkant van het paneel.

Toe­pas­sing

Veel­hoe­ki­ge ron­de be­kis­ting

De gebogen plaat breidt de toepassingsmogelijkheden van de panelen uit tot veelhoekige wanden: een rendabele oplossing, als het niet perfect rond moet zijn.

Ver­die­pings­ho­ge pa­ne­len

De robuuste constructie en de asymmetrische plaatsing van de ankers laten bij 270 cm hoge panelen de volledige hydrostatische betondruk toe.

Bij 300 cm hoge panelen zijn in de hoogte slechts drie ankers nodig.

Een uitgebreid toebehorenassortiment zorgt voor veiligheid bij het betonneren, ook bij hoogten van 2,70 m of 3,00 m in één stort.

Dankzij het speciale gatenraster zijn de 75 cm en 90 cm brede Frami Xlife-uni-panelen geschikt voor de rendabele uitvoering van kopbekistingen, buitenhoeken en kolommen.

Fun­de­rin­gen

Liggend, zijn Frami Xlife-panelen bijzonder geschikt voor het realiseren van funderingen.

Snel­le schacht­be­kis­ting

De Frami Xlife-panelen kunnen door middel van profieladapters heel eenvoudig met de Framax-ontkistingshoek I gecombineerd worden.