calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Veebisaidi doka.com privaatsusteade

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohased teabele esitatavad nõuded
Versioon: 2024

I. Teate objekt

Doka (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria; vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses) suhtub isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega. Seetõttu töötleb Doka isikuandmeid iseseisvalt kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist (GDPR). Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ja IP-aadress. Käesoleva privaatsusteate eesmärk on teavitada külastajat (edaspidi: teie) isikuandmete töötlemise eesmärgist ja ulatusest alljärgnevatel veebisaitidel, kusjuures kõigil veebisaitidel ei kasutata kõiki siin nimetatud küpsiseid ja rakendusi ja mõnel veebisaidil võib olla oma privaatsusteade.

II. üldine töötlemine

Doka töötleb isikuandmeid oma veebisaitidel teie nõusoleku alusel (küpsiste kasutamine analüüsi ja reklaami otstarbel; nõusolekust loobumise kohta vt altpoolt; ühenduse võtmine kontaktivormi abil või e-posti teel, uudiskiri) ja oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning õigustatud huvide kaitseks turvalise ostlemise tagamisel (veebipood). Teie andmeid ei saadeta kolmandatele isikutele (töötlejatele), välja arvatud juhul kui oleme selleks õiguslikult kohustatud, kui andmete edastamine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui te olete eelnevalt andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete edastamiseks. Kui te kasutate meie veebisaite ainult info saamise otstarbel, st kui te ei salvesta ega edasta infot mõnel muul viisil, siis kogume me ainult teie brauseri saadetud isikuandmeid. Kui te külastate meie veebisaite, siis kogume me allnimetatud andmeid, mis on meile tehnilistel põhjustel vajalikud veebisaitide kuvamiseks ning nende stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks: IP-aadress ja IP-asukoht, päringu kuupäev ja kellaaeg, ajavahe Greenwichi ajaga (GMT), päringu sisu (konkreetne lehekülg), pöördumise olek / HTTP olekukood, edastatud andmemaht, päringu saatnud veebisait, operatsioonisüsteem ja selle liides, brauseri tarkvara keel ja versioon, külastuste arv, kestus ja kellaaeg, kasutatud otsingumootorid ja märksõnad, brauseri tüüp, ekraani suurus ja operatsioonisüsteem. Teavet küpsiste kasutamise kohta leiate jaotisest "Küpsiste kasutamine". Me lisame oma veebisaitidele ka linke, mis suunavad edasi teistele veebisaitidele; see toimub ainult infovahetuse eesmärgil. Need veebisaidid ei kuulu meile ja seetõttu ei kehti neile käesoleva privaatsusteate tingimused. Sellise lingi avamisel võib veebisaidi haldaja teie kohta andmeid koguda ja neid töödelda oma privaatsusteate tingimuste kohaselt, mis võivad meie tingimustest erineda.

Isikuandmeid, mida teie brauser edastab ja Doka kogub, kui külastate meie veebisaiti ainult info saamiseks (logifailid), säilitatakse tavaliselt 3 kuud. Sellest ajavahemikust kauem säilitatakse logifaile meie süsteemides ainult kõrvalekallete ja turvaintsidentide uurimiseks.

Tavaliselt säilitab Doka teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti. Seetõttu salvestab Doka teie andmeid ainult meie lepingulise või teenussuhte kehtivuse ajaks. Sellest ajavahemikust kauem säilitab Doka teie isikuandmeid seadusest tuleneva säilitamiskohustuse täitmiseks (nt kohaldatavate maksu- ja ettevõtlusõiguse nõuete kohase 7-aastase säilitamiskohustuse täitmiseks). Peale selle võib Doka vajaduse korral teie andmeid säilitada kuni võimalike Doka vastu esitatud õiguslike nõuete aegumiseni, kusjuures teatud nõuete korral võib seaduslik aegumistähtaeg ulatuda kuni 30 aastani.

Niipea kui kaob õigustatud põhjus isikuandmete edasiseks säilitamiseks, need kas kustutatakse või anonüümitakse.

III. Spetsiifiline töötlemine

Veebipood

Me töötleme teie küsimustele vastamiseks ning teie tellimuste ja päringute täitmiseks järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress, parool, sünniaeg, ettevõte, kontaktisik, ettevõtte registreerimisnumber, KMKR number, telefoninumber, faksinumber, tarneaadress, arveaadress, krediitkaardiandmed ja kontonumber. Teavet veebipoes küpsiste kasutamise kohta leiate altpoolt jaotisest "Küpsiste kasutamine".

Uudiskiri

Doka kasutab jooksvate teemade, uute tootearenduste ja pakkumiste alase teabe edastamiseks uudiskirja. Veebisaitidelt leitava uudiskirja saamiseks peab kasutaja teatama oma e-posti aadressi ja andmed, mis võimaldavad meil kontrollida, kas ta on ühtlasi selle e-posti aadressi omanik või kas e-posti aadressi omanik on samuti nõus uudiskirja saamisega. Uudiskirja saamiseks registreerumiseks on vaja kehtivat e-posti aadressi. Registreerimisprotsessi käigus salvestatakse IP-aadress ja sisselogimisandmed. Seda protseduuri kasutatakse turvakaalutlustel, et kolmas pool ei saaks e-posti aadressi kuritarvitada ja registreeruda uudiskirja saamiseks ilma volitatud kasutaja teadmata. Doka kasutab neid andmeid ainult küsitud teabe saatmiseks. Internetipoes uudiskirja saamiseks registreerumiseks on vaja e-posti aadressi, ees- ja perekonnanime ja ametikohta. Selle teabe saatmise eest vastutab eworx Network & Internet GmbH (edaspidi: eworx, Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Austria; volitatud töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses). Kui kasutaja registreerub uudiskirja saamiseks, siis edastatakse registreerimisprotsessi käigus esitatud andmed eworxile ja salvestatakse seal. Registreerumise järel saab kasutaja eworxilt e-kirja, milles on link, millele klõpsates kinnitab kasutaja registreerumist (kahekordne nõustumine). eworx pakub uudiskirjade avamise ja kasutamise analüüsi võimalusi. Uudiskirja tellimisega nõustute kõigi esitatud andmete töötlemisega. Andmete ja e-posti aadressi salvestamise ja nende uudiskirja jaoks kasutamisega nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks vajutage vastavat uudiskirjas olevat linki või saatke Dokale teade.

Kontaktivorm

Doka salvestab vormile sisestatud andmed päringute töötlemise ja hiljem tekkivatele küsimustele vastamise otstarbel. Vormi ära saates annate nõusoleku oma andmete elektrooniliseks salvestamiseks ja töötlemiseks. Kontaktivormi kasutamise korral salvestab Doka järgmised andmed: ettevõte/organisatsioon, tegevusvaldkond, ettevõtte suurus, tööhõivesektor, ametikoht, sugu, ees- ja perekonnanimi, aadress/postiindeks/linn, riik, telefoninumber, e-posti aadress, faksinumber, teade, kliendinumber, KMKR number, kuupäev, kontaktisik, saatja ja pealkiri.

Kolmandate isikute küpsiste ja rakenduste kasutamine

Peale selle salvestatakse veebisaidi kasutamisel külastaja seadmesse küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad salvestada veebisaidi külastamiseks kasutatavasse seadmesse (lauaarvuti, nutitelefon jms) spetsiifilist, seadmega seotud infot. Need aitavad ühest küljest muuta veebisaitide kasutamise kasutaja jaoks lihtsamaks (nt sisselogimisandmete salvestamine) ning teisalt kasutatakse neid veebisaitide kasutamise statistiliste andmete salvestamiseks ja nende andmete analüüsimiseks teenustevaliku täiustamise eesmärgil. Kasutajad saavad küpsiste kasutamist mõjutada. Enamikul brauseritest on suvand, mis võimaldab küpsiste salvestamist piirata või täielikult keelata. Oluline on seejuures arvestada, et küpsiste keelamise korral on funktsioonide kasutamine ja eelkõige kasutusmugavus piiratud. Veebipoe kasutamisel salvestatakse küpsiseid külastaja arvutisse ka selleks, et jälgida veebipoes liiklemist, võimaldada ostukorvi kasutamist ja tuvastada meie veebisaidi korduvkülastajaid. Meie veebisaidid kasutavad järgmisi küpsiseid, mille mahtu ja toimimist selgitatakse allpool:

Ajutised küpsised:

Ajutised küpsised kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Siia kuuluvad peamiselt seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnuse, mis võimaldab siduda teie brauserist tehtud erinevad päringud ühiseks seansiks. See võimaldab teie arvuti ära tunda, kui te naasete meie veebisaitidele. Need seansiküpsised kustutatakse, kui te logite välja või sulete brauseri. Seansiga seotud küpsised peavad olema lubatud ka ostukorvi kasutamise ja veebipoes tellimuse vormistamise võimaldamiseks. Kui klient ei soovi või ei saa mitte ühegi küpsisega nõustuda, siis saab tellimuse teha ka e-posti, telefoni või faksi teel.

Püsivad küpsised:

Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt ettenähtud aja pärast, mis on küpsisest olenevalt erinev. Te saate küpsised mistahes ajal ka ise kustutada, tehes oma brauseris vastavad seaded. Need aitavad suurendada kasutajasõbralikkust (asukohale kohandatud sisu kuvamine) ja neid saab kasutada veebisaitide analüüsimiseks (vt jaotist "Google Analytics"). Integreeritud pluginad (vt altpoolt) kasutavad oma teenuste pakkumiseks samuti küpsiseid. Veebisaitidel kasutatakse tavaliselt järgmisi küpsiseid:

Nimi
Eesmärk ja protseduur
Kategooria
PHPSESSID
Säilitab kasutaja eelistatud seaded, nii et need saab veebisaidi uuesti külastamisel automaatselt kättesaadavaks teha; seanss.
nõutav
country; Selectedcountry
Seda küpsist kasutatakse info salvestamiseks selle kohta, millisest riigist veebisaidi kasutaja pärineb ja millist keelt ta eelistab. Kui kasutaja meie veebisaiti uuesti külastab, siis loetakse küpsist ja väljastatakse riigikohased andmed.
nõutav
hideLanguageHintUs
Kui saiti doka.com kasutatakse Ameerika ühendriikidest pärit IP-aadressiga, siis ei suunata kasutajat lokaliseerimisteenuse kaudu aadressile doka.com/us/index. Kasutaja jääb rahvusvahelisele leheversioonile ja saab teate. Küpsis "hideLanguageHintUs" seatakse juhul, kui seda teadet ei kuvata või kasutaja on küpsiseviite juba kinnitanud.
nõutav
acceptcookie
Kui kasutajad külastavad Doka veebisaite, siis kuvatakse küpsiseteade. Kui kasutaja nõustub küpsiste kasutamisega, siis seatakse acceptcookie ja veebisaidi uuesti külastamisel viide küpsisele üldiselt peidetakse.
nõutav
Language
Kasutaja keeleseaded salvestatakse, nii et veebisaidi järgmise külastuse korral määratakse automaatselt seesama keel.
nõutav
ISAWPLB
Seda küpsist (ISA Web Publishing Load Balancing) kasutatakse ISA serveris TMG paljude eesserverite külastamise korral. See suunab päringud samale serverile.
nõutav
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Tegemist on turvalise seansi jaoks mõeldud pääsmikega.
nõutav
JSESSIONID
Selle küpsisega määratakse külastaja seansile ainulaadne number. See on vajalik, et tagada veebisaidi töötamine; seanss.
nõutav
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Neid küpsiseid kasutatakse teie eelistatud küpsiseseadete ja kolmanda poole rakenduste seadete salvestamiseks.nõutav
popup_close_<"POPUPID">
Need küpsised takistavad üksikute hüpikakende uuesti ilmumist; kehtivus: 1 aasta.
nõutav

Kolmandate isikute rakendused:

Rakendus:

Google Analytics

Tarnija:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (edaspidi: Google)

Kirjeldus:

Need veebisaidid kasutavad Google Analyticsit, mis kujutab endast ettevõtte Google Inc. (edaspidi: Google) veebianalüüsiteenust. Google Analytics kasutab küpsiseid, st väikesi tekstifaile, mis salvestatakse arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaitide kasutamist. Küpsise abil nende veebisaitide kasutamise kohta kogutav teave edastatakse tavaliselt Ameerika ühendriikides asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Kui IP anonüümimine (_gat._anonymizelp) on nendel veebisaitidel sisse lülitatud, siis lühendatakse EL liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides eelnevalt Google'i IP-aadressi. Ainult erandjuhtudel edastatakse Ameerika ühendriikides asuvasse Google'i serverisse täielik IP-aadress, mida lühendatakse alles seal. Google kasutab seda teavet nende veebisaitide haldaja nimel veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidil toimuvate tegevuste kohta aruannete koostamiseks ning veebisaidi haldajale veebisaidi ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauserist Google Analyticsile edastatud IP-aadressi ei seota muude Google'i andmetega. Küpsiste salvestamist saab vältida brauseri tarkvara seadete abil, kuid sel juhul tuleb arvestada, et siis ei pruugi nende veebisaitide kõigi funktsioonide kasutamine olla võimalik. Küpsise poolt loodud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadressi) Google'is salvestamist ja töötlemist saab vältida ka brauseriplugina paigaldamise teel. Google pakub enamlevinud brauseritele desaktiveerimislaiendit, mis võimaldab paremini kontrollida, milliseid Google'i andmeid külastatavatele veebisaitidele sisestatakse. Laiend annab Google Analyticsi JavaScriptile (ga.js) teada, et Google Analyticsile ei saadetaks veebisaidi külastamise kohta mitte mingit teavet. Google Analyticsi brauseri desaktiveerimislaiend ei takista siiski teabe saatmist Dokale ega muudele kasutatavatele veebianalüüsiteenustele. Meie veebisaitidel kasutatakse järgmisi Google'i küpsised:

"_ga" Google Analytics kasutab seda küpsist veebisaidi külastajate eristamiseks ning saidi külastuste ja nende kestuse jälgimiseks, aegub 2 aasta pärast; (Funktsioonid ja statistika)
"_gat" Selle Google Analyticsi küpsise abil jälgitakse ja piiratakse serverite nõudlusmahtu, aegub 10 minuti pärast; (Funktsioonid ja statistika)
"_gid" Seda küpsist kasutatakse kasutajate eristamiseks, aegub 24 tunni pärast. (Funktsioonid ja statistika)
"_gali" Google Analyticsi funktsioon Enhanced Link Attribution kasutab seda küpsist analüüsitööriista In-Page Analytics aruande täpsuse suurendamiseks, sest see võimaldab tänu lingielementide ID-de kasutamisele ühel lehel automaatselt eristada ühe ja sama URL-i mitut linki. (Funktsioonid ja statistika)
"_gcl_au" Seda küpsist kasutab Google AdSense reklaami tõhususe katsetamiseks ettevõtte teenuseid kasutavatel veebisaitidel, aegub 3 kuu pärast. (Funktsioonid ja statistika)

Meie veebisaitide külastamisel saab Google info, et te olete avanud meie veebisaitide konkreetse alamsaidi, ja jaotises 2 loetletud isikuandmed. See toimub olenemata sellest, kas te olete Google'i kontole sisse loginud või mitte. Kui te olete Google'i kontole sisse loginud, siis seotakse teie andmed otse teie kontoga. Kui te seda ei soovi, siis tuleb enne teenuse kasutamist Google'i kontolt välja logida. Google kasutab teie andmeid reklaami, turuanalüüsi ja kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi kujundamise eesmärgil. Teil on õigus oma andmete selline kasutamine vaidlustada ja selleks tuleb otse Google'i poole pöörduda.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Google Analyticsi väljalülitamiseks ettenähtud brauserilaiend: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Google Analyticsi küpsiseid saab hallata ka meie üldistest küpsiseseadetest.

Teavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate Google'i privaatsusteatest aadressil: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Facebooki plugin

Tarnija:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (edaspidi: Facebook)

Kirjeldus:

Doka kasutab suhtlusvõrgustiku Facebook pluginaid. Facebooki pluginad on tuvastatavad Facebooki logo või nupu "Meeldib" järgi. Nende veebisaitide külastamisel Facebooki kaudu luuakse plugina abil otseühendus brauseri ja Facebooki serveri vahel. See võimaldab Facebookil saada teavet, et veebisaite külastati sellelt IP-aadressilt. Kui Facebooki nuppu "Meeldib" klõpsatakse, olles Facebooki kontole sisselogitud, siis võidakse nende veebisaitide sisu siduda selle Facebooki profiiliga. See tähendab, et Facebook saab siduda veebisaitide külastuse konkreetse kasutajakontoga. Dokal puudub teave Facebookile edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta. Täpsema teabe saamiseks tutvuge Facebooki privaatsusteatega.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Kui te ei soovi, et Facebook seob teie külastuse nendele veebisaitidele teie Facebooki kasutajakontoga, siis logige palun sellelt kontolt välja.
www.facebook.com

Kui te külastate mõnda meie sotsiaalmeediasaiti, siis vastutavad Doka ja sotsiaalmeediarakendus/sotsiaalmeediavõrk koos sotsiaalmeediaplatvormi halduriga vastutava töötlejana ühiselt teie külastusega kaasnevate andmetöötlustoimingute eest. Teil on õigus kasutada oma õigusi (nagu on kirjeldatud punktis IV.) Doka ja sotsiaalmeediaportaali halduri suhtes.

Palun võtke arvesse, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaali halduriga ei saa Doka oluliselt mõjutada sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoiminguid.

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:
Bing Universal Event Tracking (UET)

Tarnija:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (edaspidi: Microsoft)

Kirjeldus:
Doka kasutab Microsoft Corporationi teenust Bing Universal Event Tracking (UET). Bingi sildi integreerimine võimaldab koguda ja salvestada kasutaja tegevusi veebilehtedel ning tänu sellele suunata teatud kasutajarühmadele süstemaatiliselt otsereklaami. Microsoft loob kogutud ja salvestatud andmetest pseudonüümitud kasutajaprofiilid. Andmed saadetakse Ameerika ühendriikides asuvatesse serveritesse, kus neid säilitatakse 180 päeva. Salvestatakse ka IP-aadress ja Microsofti küpsis MUID (13-kuulise aegumistähtajaga). Microsofti küpsis sisaldab GUID-identifikaatorit (Global Unique Identifier), st identifikaatorit, mille saab siduda brauseri või kasutaja endaga (kui ta on Microsofti kontole sisse loginud). Täpsemat teavet andmete kogumise eesmärgi ja mahu kohta leiate Microsoft'i isikuandmete kaitse lepingust aadressilt: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Nõusoleku tagasivõtmine
Microsofti küpsiste haldamiseks ja nendest keeldumiseks tuleb küpsised brauseri seadetest või üldistest küpsiseseadetest välja lülitada. Microsoft saab agregeeriva seadmejälituse teel jälgida kasutaja käitumist mitmesugustes elektroonilistes seadmetes. See võimaldab Microsoftil pakkuda isikustatud reklaami. Selle funktsiooni saab välja lülitada aadressilt https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Turunduse teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Facebooki külastaja tegevuse pikslid

Tarnija:

Facebook

Kirjeldus:

Doka kasutab neil veebisaitidel Facebooki külastaja tegevuse piksleid. See võimaldab jälgida kasutajate käitumist pärast mõnel Facebooki reklaamil klõpsamist ja teenusetarnija veebisaitidele suunamist. Seda protsessi kasutatakse statistilistel ja turuanalüüsi eesmärkidel Facebooki reklaamide tõhususe hindamiseks ning see aitab täiustada tulevasi turundusmeetmeid. Kogutud andmed on Doka jaoks anonüümsed ega võimalda teha mitte mingeid järeldusi kasutaja isiku kohta. Facebooki kogutud andmed salvestatakse ja neid töödeldakse nii, et neid on võimalik siduda konkreetse kasutajaprofiiliga ja Facebook saab andmeid kasutada Facebooki andmepoliitika (https://www.facebook.com/about/privacy) kohaselt oma reklaamieesmärkidel. Kasutaja teeb Facebooki ja tema partnerite jaoks võimalikuks reklaamide lisamise Facebooki ja sellest väljapoole. Nendel eesmärkidel võidakse kasutatavasse seadmesse paigutada ka küpsiseid. Meie veebisaitidel kasutatakse järgmisi küpsised: "_fpb", "fr", "tr". Facebook kasutab neid küpsiseid mitmesuguste reklaamtoodete kuvamiseks.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Facebookile antud nõusoleku tagasivõtmine: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kui te külastate mõnda meie sotsiaalmeediasaiti, siis vastutavad Doka ja sotsiaalmeediarakendus/sotsiaalmeediavõrk koos sotsiaalmeediaplatvormi halduriga vastutava töötlejana ühiselt teie külastusega kaasnevate andmetöötlustoimingute eest. Teil on õigus kasutada oma õigusi (nagu on kirjeldatud punktis IV.) Doka ja sotsiaalmeediaportaali halduri suhtes.

Palun võtke arvesse, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaali halduriga ei saa Doka oluliselt mõjutada sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoiminguid.

Turunduse teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

LinkedIn Insight Tag

Tarnija:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: LinkedIn)

Kirjeldus:

Doka kasutab nendel veebisaitidel LinkedIni silti "LinkedIn Insight Tag". Kogutud andmed on Doka jaoks anonüümsed ega võimalda teha mitte mingeid järeldusi kasutaja isiku kohta. LinkedIn Insight Tagi abil saadud andmed võimaldavad Dokal anonüümselt näidata isikustatud reklaame. Peale selle saab Doka LinkedInilt aruandeid veebisaidi kasutajaskonna ja reklaami toimivuse kohta. LinkedIn Insight Tag võimaldab LinkedInil koguda Doka veebisaidi külastajate andmeid, sealhulgas URL, läte, IP-aadress, seadme ja brauseri karakteristikud (kasutajaagent) ja ajatempel. LinkedIn kasutab anonüümseid andmeid seadmete kaudu reklaami asjakohasuse suurendamiseks ja liikmeteni jõudmiseks. IP-aadresse lühendatakse või (seadmete kaudu liikmeteni jõudmise korral) räsitakse ja liikmete otsesed identifikaatorid eemaldatakse andmete pseudonüümseks muutmiseks seitsme päeva jooksul. Allesjäänud pseudonüümitud andmed kustutatakse 180 päeva jooksul.

Nõusoleku tagasivõtmine:

LinkedIni kasutajad saavad oma isikuandmete reklaami otstarbel kasutamise tingimusi määrata oma konto seadetes.

Turunduse teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

YouTube'i plugin

Tarnija:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

Kirjeldus:

Doka kasutab videote lisamiseks Google'i hallatava veebisaidi You Tube pluginat. Kui kasutaja külastab YouTube'i pluginaga varustatud Doka veebisaiti, siis luuakse ühendus YouTube'i serveritega. YouTube'i serverit teavitatakse, milliseid Doka veebisaite on külastatud. Kui kasutaja on sisse loginud ka oma YouTube'i kontole, siis saab YouTube siduda surfamiskäitumise otse kasutaja isikliku profiiliga.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Sellise sidumise vältimiseks tuleb YouTube'i kontolt ja muudelt YouTube LLC ja Google'i kontodelt välja logida ja vastavad küpsised kustutada:
www.youtube.com

Kui te külastate mõnda meie sotsiaalmeediasaiti, siis vastutavad Doka ja sotsiaalmeediarakendus/sotsiaalmeediavõrk koos sotsiaalmeediaplatvormi halduriga vastutava töötlejana ühiselt teie külastusega kaasnevate andmetöötlustoimingute eest. Teil on õigus kasutada oma õigusi (nagu on kirjeldatud punktis IV.) Doka ja sotsiaalmeediaportaali halduri suhtes.

Palun võtke arvesse, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaali halduriga ei saa Doka oluliselt mõjutada sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoiminguid.

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Vimeo plugin

Tarnija:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (edaspidi: Vimeo)

Kirjeldus:

Nendel veebisaitidel kasutatakse Vimeo.com pluginaid. Kui kasutaja külastab Vimeo pluginaga varustatud veebisaite, siis luuakse ühendus Vimeo serveritega ja kuvatakse plugin. Kui kasutaja on Vimeosse liikmena sisse loginud, siis seob Vimeo selle teabe selle platvormi isikliku kasutajakontoga. Kasutaja saab seda sidumist vältida, kui logib enne Doka veebisaidi külastamist oma Vimeo kasutajakontolt välja ja kustutab vastavad Vimeo küpsised. Täpsemat teavet Vimeo andmetöötluse ja andmekaitse põhimõtete kohta leiate aadressilt https://vimeo.com/privacy

Nõusoleku tagasivõtmine:

Seda sidumist ei saa kasutaja enne Doka veebisaidi külastamist oma Vimeo kasutajakontolt välja logides ja vastavaid Vimeo küpsiseid kustutades vältida. www.vimeo.com

Kui te külastate mõnda meie sotsiaalmeediasaiti, siis vastutavad Doka ja sotsiaalmeediarakendus/sotsiaalmeediavõrk koos sotsiaalmeediaplatvormi halduriga vastutava töötlejana ühiselt teie külastusega kaasnevate andmetöötlustoimingute eest. Teil on õigus kasutada oma õigusi (nagu on kirjeldatud punktis IV.) Doka ja sotsiaalmeediaportaali halduri suhtes.

Palun võtke arvesse, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaali halduriga ei saa Doka oluliselt mõjutada sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoiminguid.

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Sketchfabi plugin

Tarnija:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 USA (edaspidi: Sketchfab)

Kirjeldus:

Doka kasutab ettevõtte Sketchfab, Inc. hallatava veebisaidi sketchfab.com küpsiseid. Kui Sketchfabi pluginaga varustatud kasutajad kasutavad Doka veebisaite, siis luuakse ühendus Sketchfabi serveritega, et juhendada kasutaja brauserit, kuidas pluginat veebisaidil kuvada. Kui kasutaja on Sketchfabi kontole sisse loginud, siis võimaldab ta ettevõttel siduda oma surfamiskäitumise otse oma isikliku profiiliga.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Seda protseduuri saab vältida Sketchfabi kontolt välja logimise teel.
www.sketchfab.com

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Whatchado plugin

Tarnija:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Viin, Austria (edaspidi: Whatchado)

Kirjeldus:

Doka kasutab ettevõtte Whatchado poolt käitatavatele veebisaitidele whatchado.com videote lisamiseks pluginaid. Whatchadot haldab ettevõte whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Viin, Austria. Selle pluginaga varustatud Doka veebisaitidele pöördumisel luuakse ühendus Whatchado serveritega. Kui kasutaja on oma Whatchado kontole sisse logitud, siis saab Whatchado siduda surfamiskäitumise otse kasutaja isikliku profiiliga.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Selle vältimiseks tuleb kasutajakontolt välja logida:
www.whatchado.com

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Mandrill

Tarnija:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (edaspidi: Mandrill)

Kirjeldus:

Doka kasutab Mandrilli teenust. See hõlmab ettenähtud kontaktandmeid, nagu näiteks e-posti aadress, ametikoht, ees- ja perekonnanimi ning Mandrillile edastatava ja seal salvestatava e-kirja sisu. Teenus haldab selliseid andmeid nagu Doka saadetud e-kirjade lugemise aeg ja neis olevate linkide avamise aeg. Peale selle võib teenus koguda andmeid selle kohta, kui sageli e-kirja avati ning milliselt IP-aadressilt, milliselt meilikliendilt ja millisest operatsioonisüsteemist see pärineb. The Rocket Science Group, LLC osaleb Ameerika ühendriikide kaubandusministeeriumi käivitatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidest isikuandmete kogumise, kasutamise ja salvestamise alases ELi-USA andmekaitseraamistiku programmis Privacy Shield. Siit leiate teavet selle kohta, milliseid andmeid The Rocket Science Group LLC ELi-USA andmekaitseraamistiku programmi Privacy Shield raames kogub, töötleb ja kasutab ning mis eesmärgil seda tehakse: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Täpsemat teavet Mandrilli ja Mandrilli andmekaitsepõhimõtete kohta leiate siit: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Nõusoleku tagasivõtmine:

Mandrilli teenuseid kasutatakse saidil doka.com kontaktivormide kasutamise korral. Kui te ei soovi seda teenust kasutada, siis soovitame Dokaga ühendust võtta muul viisil, kasutades asjaomastel veebisaitidel esitatud kontaktandmeid.

Rakendus:

GeoLite2

Tarnija:

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA (edaspidi: MaxMind)

Kirjeldus:

GeoLite 2 kasutatakse IP-aadresside kindlaksmääramiseks, et pakkuda teile kohe õige riigi veebipoe versiooni. GeoLite 2 andmed valmistab ette MaxMind. Täpsemat teavet leiate aadressilt: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Nõusoleku tagasivõtmine:

Võtta ühendust Dokaga (vt allpool)

Rakendus:

Walls.io

Tarnija:

"Die Socialisten" Social Software Development GmbH, Andreasgasse 6, Top 1, 1070 Viin, Austria, Euroopa (edaspidi: Walls.io)

Kirjeldus:

Doka kasutab Walls.io teenuseid. Selle plugina abil saadetakse IP-aadress ja seansiküpsise info rakendusele Walls.io ainult teenuse osutamisega seotud tehnilistel põhjustel. Need andmed salvestab ainult Walls.io Euroopas ja neid ei tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Täpsemat teavet Walls.io isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta leiate Walls.io privaatsuspoliitika dokumendist aadressil: https://walls.io/privacy

Nõusoleku tagasivõtmine:

Saate Walls.io kasutamist meie veebisaitidel piirata või vältida, valides oma brauseris sobivad seaded. Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda. Sel juhul ei pruugi meie veebisaidid olla täielikult kättesaadavad ja puududa võib osa sisu.

Rakendus:

Flockler.com

Tarnija:

Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 TAMPERE, Soome, Euroopa (edaspidi: Flockler)

Kirjeldus:

Doka kasutab veebisaidil sotsiaalmeedia sisu kogumiseks ja kuvamiseks Flockleri teenuseid. Flockler ei salvesta Doka teenuste külastajate andmeid. Nendesse teenustesse sisselogimise korral võivad sellistest sotsiaalmeediakanalitest, nagu Twitter, Instagram, Facebook, YouTube jt, pärit fotod ja videod siiski andmeid jälitada. Kui te olete end nende teenuste kasutajaks registreerinud, siis olete nõustunud nende aeg-ajalt uuendatavate tingimuste ja privaatsuspoliitika dokumentidega. Täpsemat teavet Flockleri isikuandmete kaitse lepingu kohta leiate aadressilt: https://flockler.com/privacy-policy

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Fonts.com

Tarnija:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (edaspidi: Monotype)

Kirjeldus:

Doka kasutab ettevõtte Fonts.com teenust Web Font Services. Ettevõtte Fonts.com veebifonditeenus Web Font Services ei kogu ega töötle veebifontide pakkumise raames isikuandmeid. Veebifontide jälitamise raames loendatakse siiski lehekülgede vaatamisi ning salvestatakse anonüümsel kujul lehekülje vaatamiseks kasutatud IP-number.

Rakendus:
Issuu pistikprogramm

Tarnija:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

Kirjeldus:
Doka kasutab nendel veebisaitidel ettevõtte Digital Publishing Platform Issuu Inc. pistikprogrammi, mis võimaldab näidata mõnda meie väljaannet ja ajakirja e-paberina. Kui kasutaja külastab Doka lehti integreeritud Issuu pistikprogrammiga, luuakse Issuu serveritega otseühendus. Teenusepakkuja määrab küpsised ja edastab isikuandmed, näiteks IP-aadressi ja teabe kasutamise aja ja kestuse kohta Issuu serveritesse, mis asuvad USA-s. See kehtib ka juhul, kui kasutaja pole Issuusse sisse logitud või tal pole Issuu kontot. Kui kasutaja on oma Issuu kontole sisse logitud, saab teenusepakkuja siduda sirvimiskäitumise otse kasutaja isiklikul profiiliga. Seda saab vältida Issuu kontolt välja logides. Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate Issuu andmete privaatsuspoliitikast aadressil https://issuu.com/legal/privacy. Teavet Issuu kasutatavate küpsiste kohta leiate siit: https://issuu.com/legal/cookies.

Nõusoleku tagasivõtmine:
Kui te ei soovi, et Issuu seob teie külastuse nendele veebisaitidele teie Issuu kasutajakontoga, siis logige palun sellelt kontolt välja. www.issuu.com

Kui te külastate mõnda meie sotsiaalmeediasaiti, siis vastutavad Doka ja sotsiaalmeediarakendus/sotsiaalmeediavõrk koos sotsiaalmeediaplatvormi halduriga vastutava töötlejana ühiselt teie külastusega kaasnevate andmetöötlustoimingute eest. Teil on õigus kasutada oma õigusi (nagu on kirjeldatud punktis IV.) Doka ja sotsiaalmeediaportaali halduri suhtes.

Palun võtke arvesse, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaali halduriga ei saa Doka oluliselt mõjutada sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoiminguid.

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:

Google Maps

Tarnija:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: Google)

Kirjeldus:

Doka kasutab ettevõtte Google LLC (edaspidi: Google) kaarditarkvara Google Maps sisu. Kui kasutaja külastab mõnda veebisaidi www.doka.com Google Mapsi sisaldavat alamlehte, siis edastatakse teie Google'i kaardirakenduse kasutamisel kogutud käitumisandmed töötlemiseks Google'ile. Google töötleb neid andmeid turuanalüüsi eesmärgil ja kasutaja vajadustele kohandatud Google Mapsi kujundamiseks. Kui te olete Google'i klient ja mõnesse Google'i teenusesse sisse logitud, siis seotakse need andmed otse teie Google'i kontoga.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Kui te seda ei soovi, siis tuleb enne meie veebisaidi külastamist Google'i kontolt välja logida. Täpsemat teavet Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Funktsioonide ja statistika teema all saate meie veebisaidi küpsiseseadistustes selle teenuse kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.

Rakendus:
Google Tag Manager (GTM)

Tarnija:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)

Kirjeldus:
Doka kasutab tööriista Google Tag Manager, mida haldab Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Iirimaa ja mis võimaldab hallata turustatud veebisaidi silte ühe liidese kaudu. Sildid on kooditükid, näiteks HTML või JavaScript, mida kasutatakse veebisaidil analüüsi või turunduse eesmärgil. See võib olla sotsiaalmeedia pistikprogramm, jälgimispiksel või midagi muus sarnast. Google Tag Manager, mis rakendab ainult silte, ei kasuta küpsiseid ja seetõttu ei koguta isikuandmeid. Tööriist aktiveerib teisi silte, mis võivad omakorda andmeid koguda. Google Tag Manager ei pääse aga sellele teabele ligi. Lisateavet GTMi privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Nõusoleku tagasivõtmine:
Kui salvestamine on domeeni või küpsiste tasemel inaktiveeritud, jääb see seade kehtima kõigi Google Tag Manageriga rakendatud jälgimissiltide puhul. Küpsistest loobumiseks saate kasutada oma brauseri seadeid. Kui klõpsate meie küpsiste seadetes valikut „Turundus“, saate nõustuda selle teenuse kasutamisega meie veebisaidil või sellest keelduda.

Rakendus:
Stripe

Teenuseosutaja:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Kirjeldus:
Stripe on makseteenuse osutaja, kelle teenust kasutatakse Doka veebipoes veebipõhiste maksevõimaluste, nagu nt krediitkaardi pakkumiseks.

Stripe võib veebimakse tegemise käigus koguda järgmisi andmeid:

 • makseviisiga seotud andmed (nt krediit- või deebetkaardi või kontonumber)
 • Ostusumma
 • Ostukuupäev
 • Nimi
 • Telefoninumber
 • e-posti aadress
 • arveaadress
 • tarneaadress
 • tehingute ajalugu
 • IP-aadress
 • Riik

Maksega seotud pettuste välistamiseks (pettuse tõkestamiseks) kogub Stripe ka interaktsiooniga (nt hiireliigutustega) seotud andmeid. Stripe’i kogutavad andmed olenevad valitud maksemeetodist ja Stripe’i seadetest.

Stripe vastutab oma eesmärkidel kogutavate andmete eest ise. Täpsemat teavet saab Stripe’i andmekaitsedeklaratsioonist: https://stripe.com/privacy

Nõusoleku tagasivõtmine:
Stripe’i rakendust kasutatakse Doka veebipoes veebimaksete tegemiseks. Kui te ei soovi seda teenust kasutada, siis soovitame valida kassalehel mingi muu makseviisi, nt ettemaksu või arvega ostmise.

Rakendus:
Google reCAPTCHA, versioon 3 (v3)

Pakkuja:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

Kirjeldus:
Doka kasutab sellel veebisaidil teenust reCAPTCHA v3, mida pakub Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, et kaitsta end pahatahtlike rünnakute (nt DDoS-i rünnakute) eest, mida sooritavad mitte-inimestest külastajad (st robotid), ja vältida rämpsposti. See teenus kontrollib, kas konkreetset tegevust Doka veebisaidil, näiteks andmete sisestamist vormi, teostab füüsiline isik või automatiseeritud arvutiprogramm (nt rämpspostitarkvara). reCAPTCHA v3 kasutamise korral loob teie brauser ühenduse Google’i serveritega. Doka juhib teie tähelepanu asjaolule, et see teenus võib hõlmata isikuandmete edastamist USA-s asuvale Google LLC-le ning seda ei ole võimalik välistada.

reCAPTCHA v3 on integreeritud meie veebisaidile JavaScripti abil ning analüüsib kasutajate käitumist, edastades Google’i serveritesse andmeid, näiteks kasutaja IP-aadressi, tema operatsioonisüsteemi puudutavat teavet, viitaja URL-i, küpsiseid, sh IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID ja DV, kuupäeva ja keele sätteid, kõiki JavaScripti objekte, ekraani eraldusvõimet, hiire liigutusi, klahvivajutusi ja kasutaja veebisaidi külastamise kestust. Kui kasutaja on Doka veebisaidi külastamise ajal sisse logitud ka Google’i kasutajakontole, võib see mõjutada Google’i salvestatavat kasutaja käitumisprofiili. Lisaks võib Google saata kasutaja brauserisse täiendavaid küpsiseid. Ülaltoodud brauseri- ja kasutajaandmete loend ei ole ammendav. Google reCAPTCHA teostab analüüsi taustal ning ka kogu tuvastusprotsess toimub täielikult taustal.

Doka ei saa täpseid teadmisi edastatud andmete sisust ega nende kasutamisest Google’i poolt ning Dokal puudub võimalus piirata andmete edastamist Google’ile ja tema partneritele. Google võib salvestada andmeid kasutajaprofiilidena ning kasutada neid reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja/või oma veebisaidi kuvamiseks kooskõlas kasutajate vajadustega. Seda analüüsi tehakse eelkõige sihitud reklaamide kuvamiseks (isegi kasutajatele, kes ei ole Google’i kontole sisse loginud).

Nõusoleku tühistamine:
Doka veebisaiti kasutades annate oma nõusoleku Google’i poolt andmete automaatseks kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Kui te ei soovi, et Doka seda teenust kasutaks, soovitame võtta Dokaga ühendust vastaval veebisaidil toodud kontaktandmete abil. Teil on õigus esitada vastuväiteid kasutajaprofiilide loomisele, mida võidakse teha juhul, kui kasutaja on Google’i kontole sisse logitud. Selle õiguse kasutamiseks võtke ühendust Google’iga.

Doka soovib viidata asjaolule, et reCAPTCHA v3 kasutamisel kehtib Google’i privaatsuspoliitika (https://policies.google.com/privacy). Lisateavet reCAPTCHA kohta leiate aadressilt https://www.google.com/recaptcha.

Rakendus:
NeoSpace® Plug-In

Teenuseosutaja:
INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Saksamaa

Kirjeldus:
Kasutame oma veebilehel ettevõtte INNEO Solutions GmbH (Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst)) sisu: 3D-mudeleid, pilte, videoid, teksti. Sealjuures kasutatakse 3D-mudelite ja muude meediumifailide sidumiseks meie veebilehega INNEO Solutions GmbH antud tarkvara. NeoSpace® kasutab omakorda tarkvara Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), mis on aga seotud nii, et küpsiseid ei moodustata. Kogutakse külastajate poolt NeoSpace® komponentide aktiveerimise andmeid, kaasa arvatud URL, IP-aadress, seadme ja brauseri omadused (User Agent) ning ajatempel. Külastajate IP-aadressid anonümiseeritakse ja sellest tulenevalt ei salvestata külastajate tunnuseid ega saadeta neid edasi Google Analyticsile.

INNEO Solutions GmbH kasutab anonümiseeritud andmeid oma tarkvara täiustamiseks. Kui käivitate 3D-mudelit sisaldava lehekülje, laaditakse meediumid (3D-mudelid, pildid, videod, tekst) INNEO Solutions GmbH ja/või Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH veebiserveritest ja esitatakse teie arvutis teie brauseris avatud veebilehel.

Kasutamine:
SmartRecruiters

Kirjeldus:
Andmekaitsetingimused taotlejatele

IV. Asjaomaste isikute õigused ja kontakt

Doka juhib tähelepanu sellele, et isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on kasutajad andmesubjektid, kui nende andmeid töödeldakse. Seega on teil andmesubjekti õigused, eelkõige õigus:

 • kontrollida, kas ja milliseid isikuandmeid me teie kohta oleme salvestanud, ja saada nende andmete koopiaid (õigus tutvuda andmetega)
 • nõuda oma ebaõigete või ebaseaduslikult töödeldud isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist (parandamise ja kustutamise õigus)
 • nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist (piiramise õigus)
 • teatud asjaolude korral esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid või võtta varem töötlemise kohta antud nõusolek tagasi (vastuväite esitamise õigus ja nõusoleku tagasivõtmise õigus)
 • saada isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud ja masinloetaval kujul ning üldkasutatavas vormingus, samuti on teil õigus edastada need andmed mõnele teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus).

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole teha otsuseid, mis põhinevad üksnes andmete automaattöötlusel (sealhulgas profiilianalüüsil) ja võivad teie jaoks kaasa tuua õiguslikke tagajärgi (isikuandmete kaitse üldmääruse 22. artikkel).

Nende õiguste teostamiseks ning muude küsimuste korral, mis on seotud isikuandmete töötlemisega Dokas, palume ühendust võtta aadressil: Doka GmbH, teema: andmekaitsealane päring, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria.

Andmekaitsealased päringud võib saata ka aadressile: dataprotection@doka.com

Andmesubjektid võivad oma õigusi nõuda pädevatelt andmekaitseasutustelt, Austria puhul on see:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel. +43 1 52 152-0
E-post: Brbr: dsb@dsb.gv.at
https://www.dsb.gv.at/

Muude ELi riikide puhul on asjaomane asutus leitav aadressil https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en, ELi mittekuuluvate riikide puhul saab asjaomase asutuse kindlaks teha vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

V. Privaatsusteate kohandamine

Doka ajakohastab oma veebisaite regulaarselt. Selle käigus võidakse ajakohastada ka privaatsusteadet. Sellisest ajakohastamisest eraldi ei teavitata. Seetõttu on soovitatav privaatsusteade regulaarselt üle lugeda.