calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ko­lom­be­kis­ting KS Xlife

De snel­le ko­lom­be­kis­ting met schar­nier­me­cha­nis­me

Als een groot aan­tal vier­kan­te en recht­hoe­ki­ge ko­lom­men met va­ria­be­le sec­ties bin­nen een kort tijds­be­s­tek en ren­da­bel be­kist moet wor­den.

Downloads

Snel be­kis­ten
door klap­me­cha­nis­me 

 • Kor­te be- en ont­kis­tings­tij­den door een­vou­dig open- en dicht­klap­pen van de be­kis­ting
 • Ver­schil­len­de ko­lom­sec­ties van 20 cm tot 60 cm in het 5cm-ras­ter en zon­der sys­teem­wis­sel be­kis­ten door groot ver­s­tel­be­reik
 • Be­reikt on­be­ris­pe­lij­ke zicht­be­ton­kwa­li­teit door aan de ach­terzij­de vast­ge­schroef­de be­kis­tings­plaat, zon­der ver­an­ke­rings­pun­ten, zon­der ka­der­af­druk­ken

Kraan­tijd be­spa­ren
door ver­plaat­sen van com­ple­te een­he­den 

 • Ko­lom­be­kis­tin­gen als een ge­heel ver­plaat­sen in één en­ke­le kraan­be­we­ging, om kraan­tijd te be­spa­ren
 • Tot 3,60 m be­kis­tings­hoog­te vol­le­dig zon­der kraan ho­rizon­taal ver­plaat­sen op wie­len

Min­der kos­ten ach­ter­af
door de hoog­waar­di­ge Xlife-plaat 

 • Hoog aan­tal her­brui­ken en min­der ver­wis­se­len van be­kis­tings­plaat door bijzon­der ster­ke kunst­stof be­kle­ding
 • Een­vou­dig rei­ni­gen, ook met de ho­ge­dru­k­rei­ni­ger, en min­der te sa­ne­ren plaat­sen door ver­be­terd op­per­vlak
 • Ook bij la­ge tem­pe­ra­tu­ren na­gel­baar zon­der af­bar­s­tin­gen door spe­ci­a­le plaat­con­struc­tie

Uit­ge­brei­de ar­beids­vei­lig­heid
door pas­sen­de toe­gangs­sys­te­men en werk­plat­forms 

 • Vei­li­ge toe­gan­gen met het lad­der­sys­teem XS
 • Ron­dom vei­li­ge werk­plaats door ko­lom­be­ton­neer­stei­gers
 • Vei­li­ge, een­vou­di­ge han­te­ring van de be­kis­ting door prak­tisch toebehoren zo­als dub­bel­arm­s­tel­scho­ren, ver­plaat­sings­ma­te­ri­aal enz.

Referenties

Systeem

Snel af­s­tel­len

Dankzij de afstelvoorziening kan de bekisting gemakkelijk en snel met de koevoet worden afgesteld.

Zui­ve­re ran­den

De eenvoudig opklembare kolomdriekantlijst zorgt voor dichte, zuivere hoeken.

Framax Xlife-plaat

 • Zeer hoog aantal herbruiken dankzij met kunststof behandeld oppervlak en speciale plaatconstructie
 • Minder positieve afdrukken door hoge bestendigheid tegen krassen en trilschade
 • Minder te saneren plaatsen, want geen afsplinteren en veel minder zwellingen aan de spijkergaten
 • Eenvoudige en snelle (tussen)reiniging, ook met hogedrukreiniger

Toe­pas­sing

Ver­plaat­sen zon­der kraan

Met behulp van de wielen kunnen kolombekistingen KS tot een hoogte van 3,60 m over de vloerplaat verreden worden. Vier wielen KS per kolom kunnen eenvoudig aangeklemd worden en besparen veel kraantijd bij horizontale verplaatsingen met de hand.

Af­druk­vrij be­ton­beeld

De aan de achterkant vastgeschroefde bekistingsplaat zorgt voor een afdrukvrije zichtbetonkwaliteit.