calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact

Bekisting

Doka biedt bekisting oplossingen voor alle bouwtoepassingen: wooncomplexen, wegenbouw, de uitbreiding van de energievoorziening of de bouw van het hoogste gebouw ter wereld. Voor elk bouwproject en elke uitdaging zijn bekistingssystemen en -componenten beschikbaar.

Dankzij de modulaire opbouw, kunnen deze perfect op elkaar worden afgestemd. Zo bespaart u materiaal, tijd en kosten op de bouwplaats. Dit creëert belangrijke voordelen en meerwaarde. Gewoon een stap vooruit!

Kaderbekisting
Filter bekisting en diensten
 • Kaderbekisting Frami Xlife

  Kaderbekisting Frami XlifeKaderbekisting Frami Xlife

  Kaderbekisting Frami Xlife

  De lich­te be­kis­ting Frami Xlife met ro­buust, ther­misch ge­galva­ni­seerd sta­len ka­der is ide­aal voor het snel en ren­da­bel be­kis­ten met of zon­der kraan.

 • Kaderbekisting Framax Xlife

  Kaderbekisting Framax XlifeKaderbekisting Framax Xlife

  Kaderbekisting Framax Xlife

  Framax Xlife is het ka­der­be­kis­tings­sys­teem dat met slechts en­ke­le ele­men­ten een con­sequent 15cm-ras­ter kan re­a­li­se­ren, zo­wel staand als lig­gend. Al­le ver­bin­dings­mid­de­len en al­le toebehoren pas­sen naad­loos in het ras­ter – voor snel­le be­kis­tin­gen en een ho­ge ren­da­bi­li­teit.

 • Kolombekisting Top 50

  Kolombekisting Top 50Kolombekisting Top 50

  Kolombekisting Top 50

  Com­plexe ko­lom­sec­ties, gro­te ko­lom­hoog­ten, veel her­brui­ken van de be­kis­tin­gen, ho­ge ei­sen aan de be­to­nop­per­vlak­te – ren­da­bel re­a­li­seer­baar met een op maat ge­maak­te ko­lom­be­kis­ting Top 50.

 • Dokaflex

  DokaflexDokaflex

  Dokaflex

  Dokaflex 1-2-4 is de snel­le en flexi­be­le vloer­be­kis­ting voor al­le denk­ba­re bouw­plan­nen. Het be­pa­len van de be­no­dig­de hoeveel­he­den ge­beurt ge­woon via een ma­te­ri­aal­schuiflat, zon­der be­kis­tings­plan­ning. In­di­vi­du­e­le ei­sen aan het be­ton­re­sul­taat wor­den door de vrije keuze van de be­kis­tings­plaat op­ti­maal op­ge­lost.

 • Ondersteuning Staxo 100

  Ondersteuning Staxo 100Ondersteuning Staxo 100

  Ondersteuning Staxo 100

  Staxo 100 is met zijn ro­buus­te sta­len ka­ders spe­ci­aal ont­wik­keld voor gro­te hoog­ten en zwa­re las­ten. Het com­bi­neert in el­ke si­tu­a­tie hoog draagver­mo­gen en vei­lig­heid.

 • Ondersteuning Staxo 40

  Ondersteuning Staxo 40Ondersteuning Staxo 40

  Ondersteuning Staxo 40

  De on­der­s­teu­ning Staxo 40 wordt ge­ken­merkt door een bui­ten­ge­woon een­vou­dig ge­bruik en op­ti­ma­le flexi­bi­li­teit voor uw hoog­bouw­pro­ject.

 • Houten bekistingsdragers

  Houten bekistingsdragersHouten bekistingsdragers

  Houten bekistingsdragers

  De hou­ten be­kis­tings­dra­gers van Doka vor­men de ba­sis van ve­le Doka-be­kis­tings­sys­te­men en zijn uni­ver­seel in­zet­baar. De zorgvul­dig ge­pro­du­ceer­de dra­gers be­wijzen hun waar­de da­ge­lijks op tal­lo­ze bouw­plaat­sen. H20 top en H20 eco zijn we­reld­be­roemd en voor el­ke toe­pas­sing de juis­te keuze.

 • Vouwklimsteiger K

  Vouwklimsteiger KVouwklimsteiger K

  Vouwklimsteiger K

  Doka-vouw­k­lim­stei­gers K zijn voor­ge­mon­teer­de, di­rect in­zet­ba­re stei­ger­plat­forms met stan­daard sys­tee­m­on­der­de­len voor al­le toe­pas­sin­gen.

 • Klimbekisting MF240

  Klimbekisting MF240Klimbekisting MF240

  Klimbekisting MF240

  De klim­be­kis­ting MF240 maakt een ge­re­geld wer­k­rit­me mo­ge­lijk bij al­le bouw­wer­ken zo­als flat­ge­bou­wen, brug­pij­lers en py­lo­nen. Het sys­teem is een­vou­dig te be­die­nen, kan wand­hel­lin­gen tot 15 gra­den aan en is in een groot be­reik di­men­si­o­neer­baar voor ve­le ei­sen.

 • Multiplex-platen

  Multiplex-platenMultiplex-platen

  Multiplex-platen

  De mul­ti­plex platen van Doka wor­den in tal­rij­ke Doka-be­kis­tings­sys­te­men ge­bruikt. Door de gro­te band­breed­te – van DokaPly tot de Xlife-plaat – biedt Doka ide­a­le oplos­sin­gen voor ve­le be­hoef­ten, van pas­ge­deel­te tot en met zicht­be­ton.

 • Zelfklimmende bekisting SKE plus

  Zelfklimmende bekisting SKE plusZelfklimmende bekisting SKE plus

  Zelfklimmende bekisting SKE plus

  Door zijn mo­du­lai­re opbouw biedt de kraa­n­on­af­han­ke­lij­ke zelf­k­lim­men­de be­kis­ting SKE plus voor elk ty­pe bouw­werk een ef­fi­ci­ën­te oplos­sing. De om­lo­pen­de werk­vloe­ren zor­gen ook op gro­te hoog­te voor vei­lig en in ver­schil­len­de weers­om­stan­dig­he­den be­schermd wer­ken. De vol­le­dig hy­drau­li­sche uit­rus­ting maakt het mo­ge­lijk ve­le kli­m­een­he­den te­ge­lijk te klim­men.

 • Vloerstempels

  VloerstempelsVloerstempels

  Vloerstempels

  Doka-vloer­s­tem­pels zijn voor el­ke toe­pas­sing de juis­te keuze en een es­sen­ti­eel ele­ment voor de har­de om­stan­dig­he­den op el­ke bouwplaats. De knel- en uit­val­bevei­li­ging, de ge­s­me­de moer, de ver­zin­king en de er­go­no­misch gevorm­de in­s­tel­beu­gel zijn slechts en­ke­le ken­mer­ken van de hoog­waar­di­ge sta­len stempels, die we­reld­wijd klan­ten over­tui­gen.

 • Veiligheidsrugweersysteem XP

  Veiligheidsrugweersysteem XPVeiligheidsrugweersysteem XP

  Veiligheidsrugweersysteem XP

  Dit vei­lig­heids­sys­teem is de uni­ver­se­le oplos­sing voor al­le vei­lig­heid­stoe­pas­sin­gen. Het past op­ti­maal bij al­le Doka-sys­te­men voor wand­be­kis­ting, vloer­be­kis­ting, vloer­rand­bevei­li­ging of val­bevei­li­ging in de ruwbouw.

 • Trappentoren

  TrappentorenTrappentoren

  Trappentoren

  Met ka­ders en voor­ge­mon­teer­de tra­p­ele­men­ten kan het sta­bie­le toe­gangs­sys­teem snel wor­den op­ge­bouwd. Tus­sen­lad­ders bie­den een vei­li­ge toe­gang tot al­le werk­ni­veaus.

 • Werkplatform Xsafe plus

  Werkplatform Xsafe plusWerkplatform Xsafe plus

  Werkplatform Xsafe plus

  De voor­ge­mon­teer­de, op­klap­ba­re werk­vloe­ren met in­te­greer­ba­re zij­leu­nin­gen, lad­ders en zelf­slui­ten­de man­ga­ten zijn di­rect in­zet­baar en ver­be­te­ren de ar­beids­vei­lig­heid aan­zien­lijk. Het sys­teem is bruik­baar met de ka­der-/ko­lom­be­kis­tin­gen Framax Xlife en de dra­ger­be­kis­tin­gen FF20, Top 50 en Top 100 tec.

 • Veiligheidsscherm Xclimb 60

  Veiligheidsscherm Xclimb 60Veiligheidsscherm Xclimb 60

  Veiligheidsscherm Xclimb 60

  Met het vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 ver­lo­pen uw bouw­werkzaam­he­den op de boven­s­te ver­die­pin­gen van een hoog­bouw­pro­ject in zeer vei­li­ge om­stan­dig­he­den en be­schermd te­gen weers­in­vloe­den. Het vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 is een hy­drau­lisch klim­mend sys­teem, dat bij vrije kraan­ca­pa­ci­teit ook snel met de kraan kan wor­den ver­plaatst. De per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk maakt het ge­bruik zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den mo­ge­lijk. Meer­de­re va­ri­an­ten bie­den u op­ti­maal af­ge­s­tem­de oplos­sin­gen voor el­ke toe­pas­sing.

 • Zelfklimmende bekisting Xclimb 60

  Zelfklimmende bekisting Xclimb 60Zelfklimmende bekisting Xclimb 60

  Zelfklimmende bekisting Xclimb 60

  De zelf­k­lim­men­de be­kis­ting Xclimb 60 is een hy­drau­lisch klim­mend sys­teem, dat bij vrije kraan­ca­pa­ci­teit ook snel met de kraan kan wor­den ge­klom­men. Door de per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk kan het sys­teem zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den klim­men.

 • Brugbekisting ParaTop

  Brugbekisting ParaTopBrugbekisting ParaTop

  Brugbekisting ParaTop

  De Doka-brug­be­kis­ting ParaTop vult de dra­ger­be­kis­ting Top 50 aan tot een com­pleet van boven­af be­dien­ba­re kraag­lig­ger­be­kis­ting. De in­no­va­tie­ve in­bouw­schoen maakt een een­vou­di­ge mon­ta­ge en com­pen­sa­tie van on­nauw­keu­rig­he­den bij de in­bouw mo­ge­lijk.

 • Samengestelde bekistingsdragers

  Samengestelde bekistingsdragersSamengestelde bekistingsdragers

  Samengestelde bekistingsdragers

  Met zijn spe­ci­a­le opbouw en groot draagver­mo­gen opent de dra­ger I tec 20 nieu­we di­men­sies voor de op­ti­ma­li­sa­tie van het materiaal op de bouwplaats. De met een kunst­stof laag be­scherm­de flens en de be­proef­de Top-ui­t­ein­dever­s­ter­king ma­ken de dra­ger bui­ten­ge­woon ro­buust.

 • Verankeringen/ophangconussen

  Verankeringen/ophangconussenVerankeringen/ophangconussen

  Verankeringen/ophangconussen

  Be­trouw­ba­re cen­ter­pen­nen en vei­li­ge op­hang­pun­ten zijn be­pa­lend voor de ren­da­be­le en vei­li­ge toe­pas­sing van el­ke be­kis­ting. Zo­wel voor wand­be­kis­tin­gen, en­kelzij­di­ge be­kis­tin­gen als klim­be­kis­tin­gen is een vol­le­dig pro­gram­ma van be­proef­de an­ker­oplos­sin­gen en op­hang­pun­ten ver­krijg­baar.

 • Bekistingsklem

  BekistingsklemBekistingsklem

  Bekistingsklem

  De be­kis­tings­klem 10-90 cm biedt met zijn geop­ti­ma­li­seer­de ver­hou­ding tus­sen ge­wicht en sta­ti­sche ei­gen­schap­pen de ide­a­le ba­sis voor al­le be­kis­tings­werkzaam­he­den bij balk­fun­de­rin­gen, on­der­bal­ken en tuin­mu­ren.

 • Afdichtingen voor zichtbeton

  Afdichtingen voor zichtbetonAfdichtingen voor zichtbeton

  Afdichtingen voor zichtbeton

  De be­trouw­ba­re re­a­li­sa­tie van be­to­nop­per­vlak­ken in de ge­wen­s­te zicht­be­ton­kwa­li­teit is tel­kens weer een uit­da­ging. Doka biedt voor al­le bouw­pro­jec­ten waar­bij het op­per­vlak van het be­ton zicht­baar blijft, het pas­sen­de be­kis­tings­ma­te­ri­aal. Om ook de­tails zo­als bijv. ver­an­ke­rings­pun­ten en voe­gen per­fect uit te voe­ren, heeft Doka een groot aan­tal ver­schil­len­de ac­ces­soi­res voor zicht­be­ton.

 • Triplex-bekistingsplaten

  Triplex-bekistingsplatenTriplex-bekistingsplaten

  Triplex-bekistingsplaten

  De tri­plex be­kis­tings­pla­ten van Doka vor­men de ba­sis van ve­le Doka-be­kis­tings­sys­te­men en zijn uni­ver­seel in­zet­baar.

 • Transportmateriaal

  TransportmateriaalTransportmateriaal

  Transportmateriaal

  Trans­port­ma­te­ri­aal zo­als con­tai­ners, sta­pel­pal­let­ten en tra­lie­boxen zor­gen voor or­de op het bouw­ter­rein, voor­ko­men lang zoe­ken en ver­een­vou­di­gen de op­slag en het ver­plaat­sen van sys­tee­m­on­der­de­len, klei­ne on­der­de­len en toebehoren. De sta­pel­pal­let­ten ver­een­vou­di­gen de op­slag en het ver­plaat­sen van vloer­s­tem­pels, drie­po­ten, be­kis­tings­dra­gers en -pa­ne­len. De tra­lie­box zorgt voor or­de bij de lich­te­re ac­ces­soi­res (max. draagver­mo­gen 700 kg). Voor zwa­re ac­ces­soi­res is er de galva-con­tai­ner (max. draagver­mo­gen 1.500 kg).

 • Ontkistingsproducten

  OntkistingsproductenOntkistingsproducten

  Ontkistingsproducten

  Doka biedt ontkistings­producten voor zui­gen­de en glad­de be­kis­tings­op­per­vlak­ken aan. Deze heb­ben een uit­s­te­ken­de schei­den­de wer­king en dra­gen bij tot fraaie be­to­nop­per­vlak­ken.

 • Gevelbekisting Top 50

  Gevelbekisting Top 50Gevelbekisting Top 50

  Gevelbekisting Top 50

  De ge­vel­be­kis­ting Top 50 ver­s­nelt het bouw­pro­ces van pre­fab ge­vels en ter plaat­se te stor­ten ko­lom­men, in dezelf­de lijn of naar bin­nen ge­plaatst.

 • Ronde wandbekisting H 20

  Ronde wandbekisting H 20Ronde wandbekisting H 20

  Ronde wandbekisting H 20

  De ron­de wand­be­kis­ting H20 is de prak­ti­sche ron­de wand­be­kis­ting voor glad­de, ron­de wan­den en ra­di­us­sen van­af 3,50 m – traploos.

 • Steunbok

  SteunbokSteunbok

  Steunbok

  Waar wand­be­kis­tings­pa­ne­len niet door het be­ton ver­an­kerd wor­den, zor­gen steunbok­ken voor een vei­li­ge af­lei­ding van de be­ton­neer­krach­ten via ver­an­ke­rin­gen on­der 45°.

 • Kolombekisting KS Xlife

  Kolombekisting KS XlifeKolombekisting KS Xlife

  Kolombekisting KS Xlife

  Als een groot aan­tal vier­kan­te en recht­hoe­ki­ge ko­lom­men met va­ria­be­le sec­ties bin­nen een kort tijds­be­s­tek en ren­da­bel be­kist moet wor­den.

 • Dokadek 30

  Dokadek 30Dokadek 30

  Dokadek 30

  Dokadek 30 is een dra­ger­lo­ze, hand­ma­ti­ge be­kis­ting in een lich­te staal­con­struc­tie met geel ge­coa­te ka­ders, die met een sa­men­ge­s­tel­de hout-kunst­stof­plaat be­kleed zijn. Dokadek 30 com­bi­neert de voor­de­len van een pa­neel-vloer­be­kis­ting met de voor­de­len van een Dokaflex-vloer­be­kis­ting, dat wil zeg­gen snel in het stan­daard­ge­deel­te met 3 m² gro­te pa­ne­len en snel en flexi­bel in de pas­de­len dankzij Dokaflex. Dokadek 30 – met of zon­der vas­te kop: de evo­lu­tie van de vloer­be­kis­ting.

 • Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tecDokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec is een hand­be­kis­tings­sys­teem voor vloe­ren, dat over­tuigt door de la­ge kos­ten per ge­bruik. De zwaar be­last­ba­re be­kis­tings­dra­ger I tec 20 maakt als hoofd­balk aan­zien­lijk gro­te­re af­stan­den tus­sen de stempels mo­ge­lijk. Om­dat voor dezelf­de be­kis­tings­op­per­vlak­te min­der materiaal wordt in­gezet, ver­loopt de opbouw 15 pro­cent snel­ler en zijn de kos­ten voor materiaal en lo­gis­tiek la­ger.

 • Klimbekisting K

  Klimbekisting KKlimbekisting K

  Klimbekisting K

  De klim­be­kis­ting voor bouw­wer­ken waar­bij de be­kis­tings­pa­ne­len in meer­de­re be­ton­neer­fa­sen moe­ten wor­den ver­plaatst. Met be­hulp van slechts twee ac­ces­soi­res wordt de vouw­k­lim­stei­ger K di­rect op de bouwplaats ver­an­derd in een vol­le­dig func­ti­o­ne­le klim­be­kis­ting.

 • Schacht-klimbekisting

  Schacht-klimbekistingSchacht-klimbekisting

  Schacht-klimbekisting

  Een­vou­dig en snel ver­plaat­sen van de schacht­stei­ger in­clu­sief schacht­be­kis­ting in slechts één kraan­be­we­ging.

 • Geleide klimbekisting Xclimb 60

  Geleide klimbekisting Xclimb 60Geleide klimbekisting Xclimb 60

  Geleide klimbekisting Xclimb 60

  De ge­lei­de klim­be­kis­ting Xclimb 60 is een sys­teem dat ook tij­dens het klim­men met ver­ti­ca­le pro­fie­len te­gen het bouw­werk wordt ge­leid. Zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den wordt de vol­le­di­ge kli­m­een­heid met één en­ke­le kraan­be­we­ging vei­lig en een­vou­dig ver­plaatst.

 • Vrijvoorbouwwagen

  VrijvoorbouwwagenVrijvoorbouwwagen

  Vrijvoorbouwwagen

  De Doka-vrij­voorbouw­wa­gen com­bi­neert plan­nings- en kos­tenze­ker­heid met een op­ti­maal bouw­pro­ces. De per­fec­te on­der­lin­ge af­stem­ming van on­der­s­teu­ning en be­kis­ting, de ho­ge vei­lig­heids­norm en de geop­ti­ma­li­seer­de er­go­no­mie zor­gen voor een vlot en vei­lig bouw­pro­ces.

 • Laddersysteem XS

  Laddersysteem XSLaddersysteem XS

  Laddersysteem XS

  Aan de wand- en ko­lom­be­kis­tin­gen van Doka kun­nen in een han­d­om­draai sys­teem­lad­ders met geïn­te­greer­de rug­be­scher­ming wor­den geïn­stal­leerd. De mon­ta­ge van deze vei­lig­heids­voorzie­nin­gen kan al ge­beu­ren ter­wijl de be­kis­ting nog op de grond ligt. Dat zorgt van be­gin af aan voor maxi­ma­le vei­lig­heid.

 • Leuningstaanders

  LeuningstaandersLeuningstaanders

  Leuningstaanders

  Het be­proef­de sys­teem be­schermt uw bouw­team op­ti­maal en levert een be­lan­g­rij­ke bij­dra­ge tot een snel ver­loop van de werkzaam­he­den. Be­scherm­de ar­bei­ders wer­ken vei­li­ger, snel­ler en ook ef­fi­ci­ën­ter – het voor­deel van uw ei­gen suc­ces.

 • 3D-planning

  3D-planning3D-planning

  3D-planning

 • Montagetekeningen

  MontagetekeningenMontagetekeningen

  Montagetekeningen

 • Faseplanning

  FaseplanningFaseplanning

  Faseplanning

 • Demontageservice

  DemontageserviceDemontageservice

  Demontageservice

 • Afvoer

  AfvoerAfvoer

  Afvoer

 • Bekistingsplannen

  BekistingsplannenBekistingsplannen

  Bekistingsplannen

 • Bekistingscoördinatie

  BekistingscoördinatieBekistingscoördinatie

  Bekistingscoördinatie

 • Bouwplaatsinstructeur

  BouwplaatsinstructeurBouwplaatsinstructeur

  Bouwplaatsinstructeur

 • Retour van bekistingen

  Retour van bekistingenRetour van bekistingen

  Retour van bekistingen

 • Transport

  TransportTransport

  Transport

 • Voormontage van de bekisting op de bouwplaats

  Voormontage van de bekisting op de bouwplaatsVoormontage van de bekisting op de bouwplaats

  Voormontage van de bekisting op de bouwplaats

 • Voormontageservice

  VoormontageserviceVoormontageservice

  Voormontageservice

 • Projectbegeleiding

  ProjectbegeleidingProjectbegeleiding

  Projectbegeleiding

 • Projectbehandeling op de bouwplaats

  Projectbehandeling op de bouwplaatsProjectbehandeling op de bouwplaats

  Projectbehandeling op de bouwplaats

 • Materiaalservice

  MateriaalserviceMateriaalservice

  Materiaalservice

 • Statische berekening

  Statische berekeningStatische berekening

  Statische berekening

 • DFDS

  DFDSDFDS

  DFDS

 • Doka-training

  Doka-trainingDoka-training

  Doka-training

Toon verdere resultaten