calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Zelf­k­lim­men­de be­kis­ting Xclimb 60

De kraa­n­on­af­han­ke­lij­ke klim­be­kis­ting voor bouw­wer­ken van een­vou­di­ge vorm en el­ke hoog­te

De zelf­k­lim­men­de be­kis­ting Xclimb 60 is een hy­drau­lisch klim­mend sys­teem, dat bij vrije kraan­ca­pa­ci­teit ook snel met de kraan kan wor­den ge­klom­men. Door de per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk kan het sys­teem zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den klim­men.

Videos

Uni­ver­seel in­zet­baar
voor uit­een­lo­pen­de uit­voe­rin­gen 

  • Toe­pas­sing als be­kis­ting voor de kern van flat­ge­bou­wen, voor pij­lers en ge­vels of als vei­lig­heids­scherm dankzij de mo­du­lai­re sys­tee­m­on­der­de­len
  • Meer on­af­han­ke­lijk­heid in het bouw­pro­ces door keuze­mo­ge­lijk­heid voor klim­men met kraan of een mo­biel hy­drau­lisch sys­teem
  • Een­vou­dig aan­pas­baar aan weers­om­stan­dig­he­den door ver­schil­len­de om­bouwva­ri­an­ten

Ho­ge vei­lig­heid
in el­ke werk­fa­se 

  • Vei­lig klim­men, ook bij ho­ge wind­s­nel­he­den, door per­ma­nen­te ver­bin­ding met het bouw­werk
  • Maxi­ma­le vei­lig­heid tij­dens het wer­ken en bij toe­gang naar de geïn­te­greer­de werk­vloe­ren via trap­pen­to­rens en lad­ders
  • Snel­ler bouw­pro­ces door ho­ger vei­lig­heids­ge­voel op al­le ni­veaus

Ho­ge ren­da­bi­li­teit
op uw bouwplaats 

  • Be­spaart kraan­ca­pa­ci­teit, om­dat ook ex­tra las­ten op de plat­forms mee­ge­no­men kun­nen wor­den
  • Kor­te in­werk­tijd in het ver­plaat­sings­pro­ces door een­vou­dig te be­die­nen hy­drau­lisch sys­teem
  • Kracht­be­spa­rend wer­ken door lich­te hy­drau­li­sche ci­lin­ders en ge­lei­dings­schoe­nen

Systeem

Zelf­k­lim­men­de be­kis­ting Xclimb 60

Door het gebruik van mobiele hydraulische componenten wordt het systeem zelfklimmend naar de volgende betonneerfase geklommen. Onderhangende platformen kunnen op elke gewenste plaats van de steiger worden bevestigd.

Ge­woon zelf­k­lim­mend

Lichte en snel monteerbare hydraulische cilinders met een hefmechanisme zorgen ervoor dat de complete klimsteiger inclusief bekisting betrouwbaar naar boven wordt geklommen. Tijdens de klimfase is het systeem via geleidingsschoenen permanent met het bouwwerk verbonden. Dit maakt een verplaatsing ook bij hoge windsnelheden mogelijk.

Ho­ge ar­beids­vei­lig­heid

Integreerbare ladders en mangaten zorgen voor veilige wegen tussen de werkplatformen. Bij de planning van klimbekistingen door de Doka-planningsspecialisten worden alle veiligheidsinrichtingen geïntegreerd en op het betreffende bouwproject afgestemd.

Toe­pas­sing

El­ke han­de­ling is goed

Het Xclimb 60-systeem is zo gebruiksvriendelijk, dat na een korte inwerkperiode van het bouwpersoneel alle handelingen perfect zijn. Dit onder leiding van de Doka-bouwplaatsinstructeurs.

Vei­lig­heids­scherm Xclimb 60

Dankzij de volledige ombouw van de bovenste werkvloeren kunnen alle activiteiten beschermd tegen verschillende weersomstandigheden en extra veilig worden uitgevoerd.