calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Veiligheids­rugweersysteem XP

De val­bevei­li­ging voor be­kis­ting en ruwbouw

Dit vei­lig­heids­sys­teem is de uni­ver­se­le oplos­sing voor al­le vei­lig­heid­stoe­pas­sin­gen. Het past op­ti­maal bij al­le Doka-sys­te­men voor wand­be­kis­ting, vloer­be­kis­ting, vloer­rand­bevei­li­ging of val­bevei­li­ging in de ruwbouw.

DownloadsVideosToon systeem in online shop

To­taal­sys­teem voor val­bevei­li­ging
bij be­kis­ting en ruwbouw 

Uni­ver­seel in­zet­baar

 • met slechts één leu­ningstaan­der voor al­le soor­ten bevei­li­gin­gen
 • voor be­kis­ting, trapleu­nin­gen en ran­den van het ge­bouw
 • door de ver­schil­len­de beves­ti­gings­on­der­de­len voor al­le toe­pas­sin­gen in­zet­baar

Ge­keur­de vei­lig­heid
ko­pen of hu­ren 

Bij het hu­ren erva­ring op­doen en dan des­ge­wenst ko­pen

 • ther­misch ge­galva­ni­seerd en ex­treem sta­biel
 • EN 13374-con­form materiaal met GS-cer­ti­fi­caat
 • uit­voe­ri­ge ge­brui­kers­in­for­ma­tie
 • be­re­ke­nings­di­a­gram­men in­clu­sief wind­be­las­ting

Revo­lu­ti­o­nair on­derbouw­sys­teem
tot een hoog­te van 1,80 m vei­lig­heids­hek met 20 pro­cent min­der leu­ningstaan­ders 

Dit uit­ge­kien­de sys­teem

 • biedt met slechts één leu­ningstaan­der een vol­le­di­ge vei­lig­heid tot 1,20 m
 • kan een­vou­dig tot 1,80 m wor­den ver­hoogd door het ge­bruik van een spe­ci­aal ont­wik­kel­de ex­tra leu­ningstaan­der
 • vol­doet met slechts twee ty­pen leu­ningstaan­ders per­fect aan al­le be­hoef­ten en be­spaart de in­ves­te­ring in een com­plexe voor­raad van al­ler­lei ty­pes

Snel­le en een­vou­di­ge mon­ta­ge
door ea­sy-click-func­tie voor meer pro­duc­ti­vi­teit 

Maxi­ma­le er­go­no­mie

 • voor een snel, vanzelf­spre­kend ge­bruik dankzij de lo­gi­sche opbouw
 • ver­een­vou­digt de han­teer­baar­heid
 • dankzij sta­bie­le lich­te con­struc­tie
 • door geïn­te­greer­de on­der­de­len, wat ex­tra kos­ten be­spaart

Referenties

Systeem

Rug­weer­paal XP 1,20m

De rugweerpaal XP 1,20m is universeel inzetbaar en geschikt voor alle soorten beveiligingen. De afsluiting kan zowel met veiligheidshekken, hout, steigerbuizen of volle beplanking gebeuren.

Ea­sy-click-func­tie

De easy-click-functie maakt een eenvoudige en snelle montage en demontage van de rugweerpaal XP 1,20m zonder gereedschap mogelijk en biedt een automatische beveiliging tegen uitlichting.

Ge­keur­de vei­lig­heid

Het veiligheidsrugweersysteem is EN 13374-conform en door een extern instituut met het GS-certificaat bevestigd. Uitvoerige gebruikersinformatie en berekeningsdiagrammen inclusief windbelasting staan ter beschikking.

Vei­lig­heids­hek XP

Het thermisch gegalvaniseerde veiligheidshek XP biedt door het geïntegreerde houten raam meer stabiliteit en een lange levensduur. De geïntegreerde plint en de handgrepen zorgen voor veiligheid en flexibiliteit, vooral bij werkzaamheden aan de vloerrand en bij gevels.

On­derbouw­sys­teem tot een hoog­te van 1,80 m vei­lig­heids­hek

Door het gebruik van een speciaal voor de onderbouw ontwikkelde leuningstaander kan het systeem tot een veiligheidshekhoogte van 1,80 m worden uitgebreid. De afstanden tussen de leuningstaanders hoeven hierbij niet te worden verkleind.

Een der­de min­der op­slag- en trans­portvo­lu­me

De uitvoering van het systeem maakt een supereenvoudige en plaatsbesparende opslag en logistiek mogelijk. Het systeem is compact te transporteren en eenvoudig te hanteren.

In­di­vi­du­eel re­cla­me­mid­del

Desgewenst is het veiligheidshek XP ook met het klantenlogo en in de klantenkleur verkrijgbaar, zodat het een zichtbaar reclamemiddel op de bouwplaats wordt.

(A) Hier kan uw logo staan.

Beves­ti­gings­on­der­de­len

Praktische bevestigingsonderdelen voor alle toepassingen, zoals betonvloeren, trappen of brugranden, wand- en vloerbekistingen of steigers, maken het systeem compleet.

Toe­pas­sing

Veiligheids­rugweersysteem XP aan de be­kis­ting

 • Alle afstanden en lengten van de veiligheidshekken zijn op de Doka-bekistingssystemen afgestemd en statisch geoptimaliseerd
 • Na elke bekistingsfase dient – naargelang de geometrie van het bouwwerk – aan andere eisen te worden voldaan: XP kan gemakkelijk worden aangepast
 • Vlotte overgang van het flexibele gebruik bij het bekisten naar het langdurige gebruik bij de ruwbouw

Vloer­rand- en stei­ger­bevei­li­ging

Als bevestigingsonderdeel voor de beveiliging van de vloerrand of de voorzijde van de steiger dient de spieklem XP 40cm. De constructie van de klem zorgt ervoor dat de plint gelijkliggend met de vloer de bekisting afsluit, zodat er geen kleine onderdelen kunnen afvallen. Voor brugconstructies is ook een klembereik van 2 cm tot 85 cm verkrijgbaar.

Plat­te da­ken en ba­lustra­des

In combinatie met de vloerbekistingsklem en de rugweerpaal XP 1,20m kan ook bij platte daken en balustrades of attieken een valbeveiliging voor bijv. loodgieters- en dakwerkzaamheden worden gerealiseerd.

Ge­bruik bij wand­be­kis­ting

Met de Framax-adapter XP wordt het veiligheidshek aan de tegenbekisting gemonteerd. Voordeel van deze oplossing: het veiligheidshek kan al op de liggende bekisting worden aangebracht en blijft zowel bij het verplaatsen als in de reinigingspositie (bekistingsplaat naar boven) permanent aan de bekisting bevestigd. Bij het betonneren kan de rugwering aanvullend 15 graden naar achteren worden gekanteld.

Ge­bruik met Dokamatic-ta­fel

Met de Dokamatic-adapter XP wordt de rugweerpaal XP aan de Dokamatic-tafel bevestigd. De adapter is geschikt voor alle tafelformaten en beschikt over een geïntegreerde neerlaatfunctie.

Veiligheids­rugweersysteem XP in de ruwbouw

 • Geoptimaliseerde bevestigingsonderdelen voor hoog- en ondergrondse bouw
 • Eenvoudig aanpasbaar door de grote afstanden tussen de leuningstaanders
 • Eenvoudig hoger plaatsen van de veiligheidshekken voor de montage van de buitengevel
 • Gemakkelijk verwijderen van de veiligheidshekken, bijv. bij het transport van materiaal
 • Eenvoudige en veilige vloerverankering, die met de schroefhuls 20,0 in het nog verse beton gedrukt wordt

Bevei­li­ging aan de vloer­rand

Met de draaipoot XP en de schroefhuls 20,0, die in het nog verse beton wordt gedrukt, worden al bij het betonneren de voorwaarden voor het gebruik van het veiligheidsrugweersysteem XP gecreëerd.

Trap­pen

De trapbevestiging XP dient voor aansluiting op de frontzijde van de trap en maakt een oversteek van de te leggen tredeplaten tot 4 cm mogelijk.

Beves­ti­ging op be­ton­vloe­ren

De steunpoot XP maakt het in combinatie met het expresanker 16x125mm mogelijk achteraf het veiligheidshek aan te brengen.

Af­ba­ke­ning

Met normale steunvoeten kan het veiligheidsrugweersysteem XP ook worden gebruikt om werkzones op een bouwterrein af te bakenen.

Vei­lig­heid aan de borst­we­ring

De borstweringsadapter XP wordt met de spieklem XP 40cm of met de spieklem XP 85cm verbonden en vormt met de rugweerpaal XP 0,60m het optimale veiligheidshek bij borstweringen.

Doka-har­nas

Met het Doka-harnas beschermt u uw bouwploeg, wanneer valbeveiligingen zoals zijdelingse balustrades of vangvoorzieningen niet mogelijk zijn. Opleiding noodzakelijk.