calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact

Veiligheidssystemen

Veiligheid op de bouwplaats gaat gepaard met een hoge verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen. Professionele veiligheid biedt een aantal belangrijke voordelen: u profiteert van een verminderd risico op ongelukken, een hogere rendabiliteit door snellere bouwprocessen, een grotere motivatie bij de medewerkers en een nog beter imago van uw bedrijf.

  Resultaten:
  Resultaten:
 • Werkplatform Xsafe plus

  Werkplatform Xsafe plus

  Veiligheidssystemen

  De voor­ge­mon­teer­de, op­klap­ba­re werk­vloe­ren met in­te­greer­ba­re zij­leu­nin­gen, lad­ders en zelf­slui­ten­de man­ga­ten zijn di­rect in­zet­baar en ver­be­te­ren de ar­beids­vei­lig­heid aan­zien­lijk. Het sys­teem is bruik­baar met de ka­der-/ko­lom­be­kis­tin­gen Framax Xlife en de dra­ger­be­kis­tin­gen FF20, Top 50 en Top 100 tec.

 • Vouwklimsteiger K

  Vouwklimsteiger K

  Veiligheidssystemen

  Doka-vouw­k­lim­stei­gers K zijn voor­ge­mon­teer­de, di­rect in­zet­ba­re stei­ger­plat­forms met stan­daard sys­tee­m­on­der­de­len voor al­le toe­pas­sin­gen.

 • Veiligheidsscherm Xclimb 60

  Veiligheidsscherm Xclimb 60

  Veiligheidssystemen

  Met het vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 ver­lo­pen uw bouw­werkzaam­he­den op de boven­s­te ver­die­pin­gen van een hoog­bouw­pro­ject in zeer vei­li­ge om­stan­dig­he­den en be­schermd te­gen weers­in­vloe­den. Het vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 is een hy­drau­lisch klim­mend sys­teem, dat bij vrije kraan­ca­pa­ci­teit ook snel met de kraan kan wor­den ver­plaatst. De per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk maakt het ge­bruik zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den mo­ge­lijk. Meer­de­re va­ri­an­ten bie­den u op­ti­maal af­ge­s­tem­de oplos­sin­gen voor el­ke toe­pas­sing.

 • Veiligheidsrugweersysteem XP

  Veiligheidsrugweersysteem XP

  Veiligheidssystemen

  Dit vei­lig­heids­sys­teem is de uni­ver­se­le oplos­sing voor al­le vei­lig­heid­stoe­pas­sin­gen. Het past op­ti­maal bij al­le Doka-sys­te­men voor wand­be­kis­ting, vloer­be­kis­ting, vloer­rand­bevei­li­ging of val­bevei­li­ging in de ruwbouw.

 • Trappentoren

  Trappentoren

  Veiligheidssystemen

  Met ka­ders en voor­ge­mon­teer­de tra­p­ele­men­ten kan het sta­bie­le toe­gangs­sys­teem snel wor­den op­ge­bouwd. Tus­sen­lad­ders bie­den een vei­li­ge toe­gang tot al­le werk­ni­veaus.

 • Leuningstaanders

  Leuningstaanders

  Veiligheidssystemen

  Het be­proef­de sys­teem be­schermt uw bouw­team op­ti­maal en levert een be­lan­g­rij­ke bij­dra­ge tot een snel ver­loop van de werkzaam­he­den. Be­scherm­de ar­bei­ders wer­ken vei­li­ger, snel­ler en ook ef­fi­ci­ën­ter – het voor­deel van uw ei­gen suc­ces.

 • Laddersysteem XS

  Laddersysteem XS

  Veiligheidssystemen

  Aan de wand- en ko­lom­be­kis­tin­gen van Doka kun­nen in een han­d­om­draai sys­teem­lad­ders met geïn­te­greer­de rug­be­scher­ming wor­den geïn­stal­leerd. De mon­ta­ge van deze vei­lig­heids­voorzie­nin­gen kan al ge­beu­ren ter­wijl de be­kis­ting nog op de grond ligt. Dat zorgt van be­gin af aan voor maxi­ma­le vei­lig­heid.

 • Geen resultaten gevonden. De zoekopdracht omvat namen van Doka producten en diensten.