calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Werk­plat­form Xsafe plus

Het ren­da­be­le vei­lig­heids­sys­teem voor wand- en ko­lom­be­kis­tin­gen

De voor­ge­mon­teer­de, op­klap­ba­re werk­vloe­ren met in­te­greer­ba­re zij­leu­nin­gen, lad­ders en zelf­slui­ten­de man­ga­ten zijn di­rect in­zet­baar en ver­be­te­ren de ar­beids­vei­lig­heid aan­zien­lijk. Het sys­teem is bruik­baar met de ka­der-/ko­lom­be­kis­tin­gen Framax Xlife en de dra­ger­be­kis­tin­gen FF20, Top 50 en Top 100 tec.

DownloadsVideosToon systeem in online shop

Ho­ge ar­beids­vei­lig­heid
door geïn­te­greer­de vei­lig­heids­func­ties 

 • Vei­li­ge mon­ta­ge door lig­gen­de opbouw van de ver­plaat­sings­een­heid
 • Vei­lig be­rei­ken van het werk­plat­form door in­te­greer­ba­re te­le­sco­pi­sche lad­ders en geïn­te­greer­de, zelf­slui­ten­de man­ga­ten
 • Vei­lig wer­ken aan de be­kis­ting door ron­dom ge­slo­ten zij­leu­nin­gen
 • Aan­pas­sing aan de be­kis­ting zon­der im­pro­vi­sa­ties door vei­li­ge oplos­sin­gen, ook voor plat­formver­len­gin­gen en hoek­over­gan­gen

Snel bouw­pro­ces
door prak­tijk­ge­rich­te sys­tee­m­ei­gen­schap­pen 

 • Snel­le mon­ta­ge en de­mon­ta­ge door voor­ge­mon­teer­de, op­klap­ba­re plat­for­meen­he­den
 • Snel ver­plaat­sen door ge­lijk­tij­dig hij­sen van be­kis­ting en werk­plat­form met slechts één kraan­be­we­ging
 • Vrije werk­we­gen door aan­slui­ting van de dub­bel­arm­s­tel­scho­ren aan de ach­terzij­de van het werk­plat­form
 • Geop­ti­ma­li­seer­de werk­pro­ces­sen door geïn­te­greer­de ver­bin­dings­ele­men­ten

Tijd- en kos­ten­be­spa­ring
door flexi­be­le toe­pas­sing 

 • Bijzon­der ren­da­bel door ge­bruik van één plat­form­con­cept voor al­le Doka-wand­be­kis­tin­gen
 • Ook ach­ter­af aan de staan­de be­kis­ting mon­teer­baar door hijs­adap­ter
 • Be­spa­ring van op­slag- en trans­port­kos­ten door min­der in te zet­ten materiaal

Referenties

Systeem

Plat­form­leng­ten van 1,00 m tot 2,70 m

Voor gebruik van het werkplatform aan kader- of dragerbekistingen zijn telkens drie verschillende platformlengten verkrijgbaar. De vloer van het platform wordt door een stalen kader beschermd tegen beschadigingen op het bouwterrein. Geïntegreerde aansluitmogelijkheden vergemakkelijken het achteraf aansluiten van accessoires voor bijv. hoekovergangen en compensaties.

Plat­for­men zij­waarts ver­len­gen

Met de Xsafe plus-vloerverlenging 0,60 m kan het werkplatform aan weerszijden tot 0,60 m worden uitgeschoven. Samen met de Xsafe plus-vloerovergang en de Xsafe plus-leuningverlenging ontstaan zo veilige platformovergangen aan de zijkanten van de bekisting bij hoeken of compensaties.

Xsafe plus-schoor­s­teun

Door de Xsafe plus-schoorsteun kan de hellingshoek van het platform tot +/- 5 graden worden aangepast. De werkvloer blijft hierbij altijd horizontaal en biedt veiligheid, ook bij hellende bekistingseenheden. Verder dient de steun om krachten af te voeren bij de aansluiting van dubbelarmstelschoren.

Zij­leu­ning

De integreerbare zijleuning zorgt voor veilig werken en is zowel voor links- als rechtszijdig gebruik aan het platform geschikt. Voor de compensatie tussen twee werkvloeren kan het systeem in het 5cm-raster tot 50 cm worden uitgeschoven. Voor een vrije doorgang op de werkvloer kan het ook naar achteren worden geschoven.

Val­bevei­li­ging aan be­kis­tings­zij­de

Door de vooruitlopende Xsafe plus-borstwering is al bij het betreden van het werkplatform valbeveiliging geboden. Deze complete beveiliging bevindt zich aan alle vier de zijden.

Lad­ders en man­ga­ten in het sys­teem geïn­te­greerd

Dankzij de integreerbare ladders en zelfsluitende mangaten in het platform kan de werkvloer zonder risico’s worden bereikt. De uitschuifbare ladder (155 cm tot 271 cm) dekt een groot aantal staande en liggende paneelcombinaties.

Xsafe plus-leu­ningver­len­ging

De leuningverlengingen zorgen voor volledige veiligheid, wanneer het platform met de platformverlenging wordt vergroot.

Toe­pas­sing

Ver­bin­ding met ka­der­be­kis­ting

De Xsafe plus-ophangregel 1,50 m verbindt het platform met de kaderbekisting en wordt voor de betonneersteiger boven aan de bekisting aangebracht. De Xsafe plus-ophangregel 2,10 m wordt bij het verhogen ingezet en dient voor het uitlijnen van de bekisting. Bovendien zorgt hij ervoor dat de tussenvloeren voor het bedienen van de verbindingselementen en ankers van de bekisting zich altijd op de optimale positie bevinden.

Ver­bin­ding met dra­ger­be­kis­ting

De Xsafe plus-gordingverbinder maakt de verbinding tussen platformgording of gording uni en de dragerbekisting mogelijk.

Ver­bin­ding met ko­lom­be­kis­ting

Vooral wanneer de kolom aan de vloerrand staat, is veiligheid bijzonder belangrijk. Met de Xsafe plus-schooradapter kunnen de werkplatformen ook bij de kolombekisting worden ingezet. Veilige toegangssystemen en rondom begaanbare vloeren zijn in het systeem geïntegreerd.

Ge­bruik als be­ton­neer­stei­ger

Met de Xsafe plus-hijsadapter kan de Xsafe plus-vloer aan de reeds staande kaderbekisting worden gemonteerd. Gordingen voor de montage zijn niet benodigd. Met deze methode is het mogelijk de hoeveelheid in te zetten materiaal voor de betonneersteiger te reduceren.

Ver­plaat­sen van gro­te een­he­den

De Xsafe plus-hijsbevestiging maakt het mogelijk de bekisting na de liggende montage op te richten en grote bekistingseenheden inclusief werkplatform te verplaatsen. De hijsbevestiging is voorzien van de CE-markering en wordt met een handleiding geleverd.

Trans­port

Als er weinig plaats beschikbaar is, kunnen met behulp van de Xsafe plus-draaiplaat grote bekistingseenheden incl. werkplatform op de bouwplaats worden afgeleverd. De montagewerkzaamheden op de bouwplaats worden hierdoor beperkt.