calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Zelf­k­lim­men­de be­kis­ting SKE plus

De kraa­n­on­af­han­ke­lij­ke klim­be­kis­ting voor bouw­wer­ken van el­ke vorm en hoog­te

Door zijn mo­du­lai­re opbouw biedt de kraa­n­on­af­han­ke­lij­ke zelf­k­lim­men­de be­kis­ting SKE plus voor elk ty­pe bouw­werk een ef­fi­ci­ën­te oplos­sing. De om­lo­pen­de werk­vloe­ren zor­gen ook op gro­te hoog­te voor vei­lig en in ver­schil­len­de weers­om­stan­dig­he­den be­schermd wer­ken. De vol­le­dig hy­drau­li­sche uit­rus­ting maakt het mo­ge­lijk ve­le kli­m­een­he­den te­ge­lijk te klim­men.

Videos

Flexi­be­le toe­pas­sing
voor een breed toe­pas­sings­ge­bied 

  • Aan­pas­baar aan el­ke bouwvorm en -hoog­te dankzij het krach­ti­ge mo­du­lai­re sys­teem
  • Ook voor wis­se­len­de wand­hel­lin­gen en ver­sprin­gen­de wan­den door vrij te plaat­sen op­hang­pun­ten
  • Roy­a­le wer­kruim­te bij schacht­be­kis­tin­gen door prak­tijk­ge­rich­te stan­daard­oplos­sin­gen

Snel wer­ken
bij ho­ge vei­lig­heid 

  • Snel en te­gen het weer be­schermd wer­ken door gro­te, om­lo­pen­de werk­vloe­ren
  • Snel en ge­lijk­tij­dig ver­plaat­sen van meer­de­re klim­vlon­ders door klim­men met één druk op de knop van de af­stands­be­die­ning
  • Maxi­ma­le vei­lig­heid tij­dens het wer­ken en bij toe­gang naar de geïn­te­greer­de werk­vloe­ren via trap­pen­to­rens en lad­ders

Ho­ge ren­da­bi­li­teit
voor elk bouw­werk 

  • Be­spaart kraan­ca­pa­ci­teit, om­dat ook ex­tra las­ten op de plat­forms mee­ge­no­men kun­nen wor­den
  • Klim­men al­tijd mo­ge­lijk zon­der kraan, door vol­le­dig hy­drau­lisch klim­men van­af de eers­te be­ton­neer­fa­se
  • Geop­ti­ma­li­seer­de bouw­pro­ces­sen door ver­plaat­sings­een­he­den die flexi­bel op de be­ton­neer­fa­ses af­ge­s­temd kun­nen wor­den

Referenties

Systeem

Zelf­k­lim­men­de be­kis­ting SKE50 plus

De zelfklimmende bekisting SKE50 plus is met een draagvermogen van 5 t per ophangpunt de ideale oplossing voor een groot aantal toepassingen. Met dit innovatieve systeem kunnen naast kernen van hoge gebouwen, industriële gebouwen, brugpijlers en -pylonen, ook gebouwgevels perfect worden gerealiseerd.

Zelf­k­lim­men­de be­kis­ting SKE100 plus

De uitvoeringsvariant met afzonderlijk klimmende werkvloeren maakt werken op meerdere niveaus tegelijk mogelijk. Hierdoor kunnen bekistings- en wapeningswerkzaamheden apart worden uitgevoerd, om zo de cyclustijden te verkorten. Door het hoge draagvermogen van 10 t per klimschijf kunnen ook extra lasten zoals wapening, containers en betonverdelers worden verplaatst.

Het juis­te sys­teem – met ze­ker­heid

Met de zelfklimmende bekisting SKE plus speelt u op safe. Brede, rondom gesloten werkvloeren, doordachte verkeerswegen en de mogelijkheid van een volledige ombouw zorgen voor een hoge veiligheid op uw bouwplaats. Tot 20 zelfklimmende bekistingen kunnen met één hydraulisch aggregaat samen naar de volgende betonneerfase gehesen worden.

SKE50 plus met schacht­sys­teem

Dit schachtsysteem zorgt voor een enorme verhoging van de snelheid bij het bekisten van binnenschachten zonder kraan. Exacte aanpassing, eenvoudige bediening van de bekisting, combinatie met de Framax-ontkistingshoek I en herbruikbare ankers zijn slechts enkele voordelen van dit innovatieve systeem.

SKE100 plus met mast­sys­teem

Dit systeem combineert een hoog draagvermogen met een grote werkruimte. Omdat het systeem slechts in een wand verankerd is, kan het mastsysteem niet alleen in schachten worden ingezet, maar ook voor de eenvoudige realisatie van muren en van muren en vloeren in één stort.

Smal­le schach­ten be­kis­ten

Als de ruimte in bouwwerken beperkt is, zoals bij de Tour CMA in Marseille, Frankrijk, zijn zelfklimmende systemen van Doka een ideale bekistingsoplossing.