calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Vrij­voorbouw­wa­gen

Be­kis­ting en stei­ger­werk uit één hand

De Doka-vrij­voorbouw­wa­gen com­bi­neert plan­nings- en kos­tenze­ker­heid met een op­ti­maal bouw­pro­ces. De per­fec­te on­der­lin­ge af­stem­ming van on­der­s­teu­ning en be­kis­ting, de ho­ge vei­lig­heids­norm en de geop­ti­ma­li­seer­de er­go­no­mie zor­gen voor een vlot en vei­lig bouw­pro­ces.

Videos

La­ge­re kos­ten

dankzij een per­fect af­ge­s­tem­de to­taal­oplos­sing met huur­mo­ge­lijk­heid 

 • Door mo­ge­lijk­heid om het materiaal te hu­ren, is geen voor­fi­nan­cie­ring no­dig
 • Kor­te mon­ta­ge­tij­den door slechts wei­nig on­der­de­len
 • Snel­le ver­plaat­sings- en cy­clus­tij­den door sim­pel te be­grij­pen, er­go­no­misch sys­teem
 • Flexi­be­le aan­pas­sing aan ver­schil­len­de geo­me­trie­ën door mo­du­lai­re on­der­de­len

Vlot pro­ject­ver­loop

dankzij ge­de­tail­leer­de af­stem­ming van vrij­voorbouw­wa­gen en be­kis­ting 

 • Min­der tus­sen­per­so­nen naar de ont­wer­per van de draag­con­struc­tie door to­taal­pak­ket uit één hand
 • Een pro­ject­spe­ci­fie­ke hand­lei­ding be­schrijft ge­de­tail­leerd al­le werk­stap­pen
 • Kor­te lever­tij­den door snel­le be­schik­baar­heid van stan­daard­sys­tee­m­on­der­de­len
 • Tijd­winst door be­ge­lei­den­de on­der­s­teu­ning van erva­ren Doka-bouw­plaats­in­struc­teurs

Al­tijd vei­lig

in el­ke werk­fa­se 

 • Ron­dom ge­slo­ten werk­plat­forms op al­le ni­veaus
 • Voor al­le be­ton­neer­werkzaam­he­den hy­drau­li­sche proef­be­las­ting van de wa­genver­an­ke­rin­gen
 • Glij­la­gers bor­gen de vrij­voorbouw­wa­gen te­gen on­ge­wild ver­rij­den bij hel­lin­gen in leng­te­rich­ting

Referenties

Systeem

Geop­ti­ma­li­seer­de vak­werkspan­ten

 • Ergonomie: naar boven getrokken vakwerkspanten voor meer hoofdruimte
 • Liggende voormontage inclusief ladder en loopbrug mogelijk

Uni­ver­se­le an­ker-dwars­dra­ger

 • Flexibele positionering van de hangstangen voor aanpassing aan verschillende bruggeometrieën
 • Asymmetrische plaatsing mogelijk indien weinig ruimte beschikbaar is, bijv. door aanpalende bouwwerken
 • Veilige bediening van de hangstangen vanaf een breed gedimensioneerd werkplatform
 • Voormontage inclusief platform mogelijk

Mo­du­lai­re opbouw

Door de variabel positioneerbare vakwerkspanten kan de vrijvoorbouwwagen eenvoudig worden aangepast aan meercellige doorsneden of doorsneden met verschillende breedten.

Voor­ge­mon­teerd werk­plat­form

 • Op alle werkniveaus
 • Met geïntegreerde ladders incl. rugbescherming en zelfborgende mangaten
 • Royaal gedimensioneerde werkwegen voor veilig en efficiënt werken

In­no­va­tie­ve aan­drij­f­een­heid

 • Permanente beveiliging tegen ongewild verrijden bij tot zes procent helling in lengterichting, door glijlagers
 • Continu actief veiligheidssysteem sluit verkeerde bediening uit

Kruis­ver­band aan de bui­tenzij­de

 • Maakt vrije toegankelijkheid van bovenaf mogelijk, voor het eenvoudig en snel inbrengen van wapening en beton