calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Pa­neel-vloer­be­kis­ting Dokadek 30

Het dra­ger­lo­ze, hand­ma­ti­ge sys­teem voor een snel­le opbouw en de­mon­ta­ge

Dokadek 30 is een dra­ger­lo­ze, hand­ma­ti­ge be­kis­ting in een lich­te staal­con­struc­tie met geel ge­coa­te ka­ders, die met een sa­men­ge­s­tel­de hout-kunst­stof­plaat be­kleed zijn. Dokadek 30 com­bi­neert de voor­de­len van een pa­neel-vloer­be­kis­ting met de voor­de­len van een Dokaflex-vloer­be­kis­ting, dat wil zeg­gen snel in het stan­daard­ge­deel­te met 3 m² gro­te pa­ne­len en snel en flexi­bel in de pas­de­len dankzij Dokaflex. Dokadek 30 – met of zon­der vas­te kop: de evo­lu­tie van de vloer­be­kis­ting.

DownloadsVideos

Enorm snel be­kis­ten
door in­te­gra­tie van stan­daard- en pas­ge­deel­te 

 • Be­kis­ten van de stan­daard­ge­deel­ten door een­vou­dig naar boven draai­en van de dra­ger­lo­ze pa­ne­len met een op­per­vlak­te tot 3 m²
 • Tijd­be­spa­rend slui­ten van de pas­ge­deel­ten door naad­lo­ze aan­slui­ting op Dokaflex
 • Ras­ter­on­af­han­ke­lijk aan­pas­sen aan al­le plat­te­gron­den door di­rec­te aan­slui­ting op Dokaflex
 • Overzich­te­lij­ke lo­gis­tiek met slechts twee pa­neel­groot­ten van 2,44 x 1,22 m en 2,44 x 0,81 m
 • Geen wacht­tij­den bij be­kis­tings­ploe­gen van 2 per­so­nen, dankzij lo­gisch op el­kaar vol­gen­de werk­stap­pen

Bijzon­der vei­lig wer­ken
door opbouw van­af de grond 

 • Opbouw van de pa­ne­len van­af de grond, zon­der lad­der­sys­te­men en zon­der kraan
 • Vei­li­ge han­te­ring door twee per­so­nen door er­go­no­misch uit­ge­spaar­de gre­pen in het rand­pro­fiel
 • Geen ex­tra wind­be­scher­ming no­dig, dankzij geïn­te­greer­de bevei­li­ging van de pa­ne­len te­gen het los­ko­men

Ge­mak­ke­lijk te ge­brui­ken en sim­pel te be­grij­pen
door lo­gisch werk­pro­ces 

 • Geen di­men­si­o­ne­ring, geen me­ting, dankzij de ge­or­den­de po­si­tie en het aan­tal stempels en pa­ne­len
 • Vei­li­ge be­die­ning, ook door min­der op­ge­leid per­so­neel, dankzij de vas­te vol­g­or­de van de werk­stap­pen
 • Kor­te in­werk­tijd door het klei­ne aan­tal ver­schil­len­de on­der­de­len in het sys­teem
 • Ho­rizon­taal ver­plaat­sen van 12 m² Dokadek 30 met de Dek­Dri­ve – ook bij smal­le door­rij­ope­nin­gen

Systeem

Pa­neel met Xlife-plaat

Het verzinkte en geel gecoate stalen paneelkader met geklonken Xlife-platen heeft een lange levensduur en biedt een hoog aantal herbruiken zonder vervanging van de bekistingsplaat. Duurzaam goede eindresultaten door weinig en geordende voegen bij een altijd gelijkmatig blijvend betonbeeld worden probleemloos mogelijk gemaakt.

Dokadek vas­te kop

De standaardkop voor een veilige ondersteuning van de panelen. De geïntegreerde uitlichtbeveiliging verhindert dat panelen per ongeluk naar beneden vallen en maakt extra maatregelen zoals bijv. een windbescherming overbodig.

Dokadek XF-ont­kis­tings­val­kop

en aanvullende afdekstrips maken een vroegtijdig ontkisten van de panelen mogelijk. Het nieuw ontwikkelde tweetrapse ontkistingsmechanisme en de geïntegreerde uitlichtbeveiliging verhinderen dat panelen naar beneden kunnen vallen.

Vloer­s­tem­pel Eurex top

De eerste vloerstempel met slagprotector

 • Duurzaam door de slagprotector
 • Moeiteloos losdraaien van de instelmoer door de speciale draadgeometrie
 • Minder krachtinspanning door het lage gewicht
 • Veilig in gebruik door het constant hoge draagvermogen van ten minste 20 kN resp. 30 kN volgens EN 1065-klasse D/E

Een­vou­dig en rugs­pa­rend wer­ken van­af de grond

De werkhouding is doorgaans rechtop – dikwijls bukken en panelen van bovenaf inleggen zijn bij Dokadek 30 verleden tijd. Zelfs het ontkisten van de panelen gebeurt zonder ladder; vermoeiend werk boven het hoofd wordt tot een minimum beperkt.

Snel ont­kis­ten is een suc­ces­fac­tor van de eers­te or­de,

omdat dit proces ca. 33 procent van de totale bekistingstijd uitmaakt. Bij Dokadek 30 gebeurt het ontkisten van de panelen zonder tijdrovend werk boven het hoofd. Aansluitend kunnen 12 m² Dokadek 30 met de DekDrive horizontaal worden verplaatst.

Voor­ge­schreven mon­ta­gevol­g­or­de

Een duidelijke montagevolgorde voorkomt gevaarlijke improvisaties en zorgt voor een constant hoog veiligheidsniveau – ook bij het inzetten van minder opgeleid personeel. Door het aantal gebruikte stempels en de plaatsing ervan valt bij Dokadek 30 het dimensioneren van het systeem weg.

Leu­ningstaan­ders uit het Doka-veiligheidsrugweer­systeem XP

Dokadek 30 is volledig compatibel met het Doka-veiligheidsrugweersysteem XP. Dit geeft een extra dimensie aan veiligheid.

Toe­pas­sing

Eén sys­teem voor drie werk­me­tho­den

Me­tho­de 1

Dokadek 30 zon­der vas­te kop

Toepassing van het standaardsysteem

Me­tho­de 1 plus

Dokadek 30 zon­der vas­te kop en met be­wijs van de be­ton­sterk­te

Vroeger ontkisten met het Dokadek 30-standaardsysteem door het bewijs van de daadwerkelijke betonsterkte

Me­tho­de 2

Dokadek 30 met vas­te kop

Traditioneel vroeg ontkisten met vaste kop

Dokadek-pa­neel ha­len, in­han­gen en naar boven draai­en

Bij het inhangen zorgen de Dokadek-koppen voor een veilige ondersteuning en bevestiging van de panelen. Het naar boven draaien gebeurt bij normale hoogtes met de montagestang – bij grotere hoogtes wordt de DekLift P 4,50 m ingezet.

Me­tho­de 1 – zon­der vas­te kop

In­bouw van de vloer­s­tem­pel

Door de tweede man. De Doka-vloerstempel Eurex 30 top is stabiel en betrouwbaar. En met zijn hoge schroefdraadhoogte kan hij later (ook onder maximale belasting) bijzonder gemakkelijk worden losgemaakt.

Ont­kis­ten in een mum van tijd

Zonder vermoeiend werk boven het hoofd en veilig vanaf de grond. Door het ontkisten zoals Dokadek 30 het mogelijk maakt, kan de totale bekistingstijd aanzienlijk worden verminderd. Dit zorgt voor extra productiviteit.

Me­tho­de 1 plus – zon­der vas­te kop en met be­wijs van de be­ton­sterk­te

Dokadek-pa­neel ha­len, in­han­gen en naar boven draai­en

en vloerstempels inbouwen. De opbouw van Dokadek 30 zonder vaste kop en met bewijs van de betonsterkte vindt plaats zoals bij methode 1.

Vroe­ger ont­kis­ten

Door het bewijs van de daadwerkelijke betonsterkte. In de praktijk zijn volgende methoden voor het bewijzen van de ontkistingssterkte mogelijk: proefkubus, terugslaghamer en berekening van de rijpheid.

Op­ti­ma­li­sa­tie van het bouw­pro­ces

Het ontkisten wordt op basis van meetgegevens uitgevoerd. Door de verkregen daadwerkelijke sterktewaarde wordt de vroegst mogelijke ontkistingstijd bepaald, wat het bouwproces versnelt.

Me­tho­de 2 – met vas­te kop

Be­kis­ten

Inhangen – naar boven draaien – stempels plaatsen. Ook bij Dokadek 30 met vaste kop wordt veilig en eenvoudig vanaf de grond bekist; de afdekstrips worden van boven af ingelegd. Dankzij de geringe breedte van slechts 15 cm zijn geen verdere veiligheidsmaatregelen tegen vallen noodzakelijk.

Ont­kis­ten

Materiaal herbruiken: door op de rode ontkistingswig te slaan, worden de panelen snel van het beton losgemaakt, vervolgens de panelen naar beneden draaien, verwijderen, de afdekstrips demonteren en het materiaal al vroeg hergebruiken.

Door­s­tem­pe­ling

Veilig ondersteund – tot het einde. Tot de noodzakelijke betonsterkte is bereikt, blijft de vloer veilig ondersteund met de Doka-vloerstempels Eurex 30 top.