calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Brug­be­kis­ting ParaTop

De on­der­s­teu­nings­vrije kraag­lig­ger­be­kis­ting voor sa­men­ge­s­tel­de brug­gen en brug­gen van be­ton­nen pre­fa­b­ele­men­ten

De Doka-brug­be­kis­ting ParaTop vult de dra­ger­be­kis­ting Top 50 aan tot een com­pleet van boven­af be­dien­ba­re kraag­lig­ger­be­kis­ting. De in­no­va­tie­ve in­bouw­schoen maakt een een­vou­di­ge mon­ta­ge en com­pen­sa­tie van on­nauw­keu­rig­he­den bij de in­bouw mo­ge­lijk.

Downloads

Flexi­bel in­zet­baar

door mo­du­lai­re sys­teem­opbouw 

  • Beves­ti­ging aan be­ton­nen of sta­len draag­con­struc­ties door uni­ver­se­le in­bouw­schoe­nen
  • Een­vou­dig aan­pas­sen aan ver­schil­len­de kraag­lig­ger­door­s­ne­des door com­po­nen­ten uit het mo­du­lai­re Top50-sys­teem
  • Geen bot­sin­gen met ver­s­tij­vings­pla­ten en on­af­han­ke­lijk­heid van kopbout­af­stan­den door vrij te kie­zen con­so­le­af­stan­den bin­nen de toe­laat­ba­re in­vloeds­breed­te

Min­der materiaal en mon­ta­ge­werk

door uit­voe­ring van al­le werkzaam­he­den van­af de draag­con­struc­tie 

  • Geen werk­vloe­ren of stei­gers on­der de draag­con­struc­tie, want be­kis­ten, af­s­tel­len, be­wa­pe­nen, be­ton­ne­ren en ont­kis­ten ge­beurt uit­slui­tend van boven­af
  • Min­der con­so­le­schij­ven door gro­te in­vloeds­breed­tes van de con­so­les
  • Ge­mak­ke­lijk ont­kis­ten door mid­del van ver­chroom­de in­bouw­co­nus zon­der in­bouw­hulzen

Snel­ler bouw­pro­ces

door geop­ti­ma­li­seer­de sys­teem­con­fi­gu­ra­tie 

  • Sim­pel te be­grij­pen mon­ta­gevol­g­or­de met slechts drie ParaTop-sys­tee­m­on­der­de­len (in­bouw­schoen, in­bouw­pro­fiel, in­bouw­co­nus)
  • Ver­kor­te mon­ta­ge- en de­mon­ta­ge­tijd door bout­ver­bin­din­gen in plaats van schroefver­bin­din­gen
  • Mo­ge­lijk­heid van voor­uit­lo­pen­de mon­ta­ge van de in­bouw­schoe­nen
  • Kor­te kraan­tij­den voor het in­han­gen van de kraag­lig­ger­be­kis­ting – zon­der moeizaam in­s­te­ken van de an­kers, aan­gezien de in­bouw­schoen vooraan open is uit­ge­voerd

De flexibele kraagliggerbekisting wordt door middel van herbruikbare schuine ankers aan de brugconstructie bevestigd.

Passende producten