calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ge­lei­de klim­be­kis­ting Xclimb 60

Het met de kraan te­gen het bouw­werk ge­leid klim­sys­teem

De ge­lei­de klim­be­kis­ting Xclimb 60 is een sys­teem dat ook tij­dens het klim­men met ver­ti­ca­le pro­fie­len te­gen het bouw­werk wordt ge­leid. Zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den wordt de vol­le­di­ge kli­m­een­heid met één en­ke­le kraan­be­we­ging vei­lig en een­vou­dig ver­plaatst.

Videos

Uni­ver­seel in­zet­baar
voor uit­een­lo­pen­de uit­voe­rin­gen 

  • Toe­pas­sing als be­kis­ting voor de kern van flat­ge­bou­wen, voor pij­lers en ge­vels of als vei­lig­heids­scherm dankzij de mo­du­lai­re sys­tee­m­on­der­de­len
  • Ver­s­nel­ling van de af­wer­king door een of twee vrij te plan­nen on­der­han­gen­de werk­vloe­ren
  • Een­vou­dig aan­pas­baar aan weers­om­stan­dig­he­den door ver­schil­len­de om­bouwva­ri­an­ten

Ho­ge vei­lig­heid
in el­ke werk­fa­se 

  • Vei­lig klim­men, ook bij ho­ge wind­s­nel­he­den, door per­ma­nen­te ver­bin­ding met het bouw­werk
  • Maxi­ma­le vei­lig­heid tij­dens het wer­ken en bij toe­gang naar de geïn­te­greer­de werk­vloe­ren via trap­pen­to­rens en lad­ders
  • Snel­ler bouw­pro­ces door ho­ger vei­lig­heids­ge­voel op al­le ni­veaus

Ho­ge ren­da­bi­li­teit
op uw bouwplaats 

  • Be­spaart kraan­ca­pa­ci­teit, om­dat ook ex­tra las­ten op de plat­forms mee­ge­no­men kun­nen wor­den
  • Kor­te­re kraan­tij­den door klim­men van stei­ger en be­kis­ting als een een­heid
  • Kracht­be­spa­rend wer­ken door lich­te ge­lei­dings­schoe­nen

Referenties

Systeem

Ge­lei­de klim­be­kis­ting Xclimb 60

Met één kraanbeweging wordt de klimsteiger inclusief de bekisting snel en onafhankelijk van de wind tegen het gebouw geleid en omhooggetrokken.

Een vei­li­ge ver­bin­ding

In alle werkfasen is het systeem door middel van een verticaal profiel en geleidingsschoenen met het bouwwerk verbonden. Tijdens het omhoogtrekken wordt het verticale profiel veilig geleid in ten minste twee geleidingsschoenen.

Ho­ge ar­beids­vei­lig­heid

Integreerbare ladders en mangaten zorgen voor veilige wegen tussen de werkplatformen. Bij de planning van klimbekistingen door de Doka-planningsspecialisten worden alle veiligheidsinrichtingen geïntegreerd en op het betreffende bouwproject afgestemd.

Toe­pas­sing

El­ke han­de­ling is goed

Het Xclimb 60-systeem is zo gebruiksvriendelijk, dat na een korte inwerkperiode van het bouwpersoneel alle handelingen perfect zijn. Dit onder leiding van de Doka-bouwplaatsinstructeurs.

Veelzij­dig in­zet­baar

Flatgebouwkernen, pijlers, industriële gebouwen … door de modulaire opbouw van het systeem is de geleide klimbekisting Xclimb 60 voor vele bouwprojecten inzetbaar. Bovendien kan het systeem ook als veiligheidsscherm met verschillende ombouwvarianten worden gebruikt.