calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

On­der­s­teu­ning Staxo 40

Het lich­te on­der­s­teu­nings­sys­teem voor de hoog­bouw

De on­der­s­teu­ning Staxo 40 wordt ge­ken­merkt door een bui­ten­ge­woon een­vou­dig ge­bruik en op­ti­ma­le flexi­bi­li­teit voor uw hoog­bouw­pro­ject.

DownloadsVideos

Snel
Stap voor stap tijd­winst 

 • Snel­le mon­ta­ge door wei­nig en bijzon­der lich­te on­der­de­len
 • Er­go­no­misch H-ka­der – ge­mak­ke­lij­ker te dra­gen, snel­ler te mon­te­ren
 • Ver­rij­den en ver­plaat­sen van he­le to­rens in plaats van om­slach­ti­ge de­mon­ta­ge
 • Dia­go­naal­krui­sen met kleur­co­des voor snel vast­s­tel­len van de leng­te

Vei­lig
Maxi­ma­le vei­lig­heid, ook bij gro­te on­der­s­teu­nings­hoog­ten 

 • Vlak­ke mon­ta­ge­plat­forms met vloe­ren in de to­rens en ook tus­sen de to­rens
 • Lig­gen­de voor­mon­ta­ge dankzij trekvas­te ver­bin­din­gen tus­sen de ka­ders
 • Sta­bie­le lad­der­toe­gan­gen
 • Ge­keur­de aan­slag­pun­ten voor de per­soon­lij­ke vei­lig­heids­uit­rus­ting

Ef­fi­ci­ënt
Staxo 40 biedt veelzij­di­ge mo­ge­lijk­he­den voor de hoog­bouw 

 • Kop- en voet­spin­dels met 75 cm uit­draai­be­reik voor ge­mak­ke­lij­ke hoog­tever­s­tel­ling
 • Wie­len voor het ver­rij­den van he­le to­rens dra­gen bij tot een ef­fi­ci­ënt bouw­pro­ces
 • Vei­lig op­ne­men van las­ten aan de vloer­rand door mid­del van con­so­les
 • Een­vou­di­ge han­te­ring, lo­gi­sche mon­ta­gevol­g­or­de en snel wer­ken

Systeem

Staxo 40-ka­der

 • Ergonomisch gevormde H-kadergeometrie met laag eigen gewicht voor een gemakkelijke hantering en korte montagetijden
 • Stabiele, verzinkte H-kaders met een hoogte van 0,90 m, 1,20 m en 1,80 m voor een eenvoudige en rendabele hoogteaanpassing
 • Vaste aanslagpunten voor de persoonlijke veiligheidsuitrusting

Dia­go­naal­krui­sen

 • Verschillende lengten voor variabele afstanden tussen de kaders van 1,00 m tot 3,00 m in 50cm-stappen
 • Veilige en snelle bevestiging aan het basiskader door innovatieve veiligheidsbajonetpennen
 • Duidelijke lengtemarkering door gekleurde clips en nummering

Geïn­te­greer­de vei­lig­heid

Aanslagpunt voor de persoonlijke veiligheidsuitrusting op een willekeurige plaats van de diagonalen van het kader

Vlak­ke werk­vloe­ren

voor de snelle en veilige montage en demontage van de bovenstructuur

Kop- en voet­spin­dels

 • Uittreklengten van telkens 70 cm voor in totaal 140 cm aanpassing aan hoogteverschillen en hellingen
 • Tot op de millimeter nauwkeurige instelling, ook onder belasting
 • Eenvoudige hoogte-instelling en snel losmaken door drievleugelige spindelmoeren
 • Eenvoudig losmaken met bekistingshamer of wapeningsijzer

Toe­pas­sing

Ef­fi­ci­ën­te en vei­li­ge opbouw

 • Moeiteloze opbouw zonder kraan dankzij de lichte en ergonomische onderdelen
 • Staande opbouw met montageplatforms, meelopende leuningen, geïntegreerde klimhulpmiddelen of ladders voor een hoge arbeidsveiligheid
 • Liggende opbouw voor een hoge arbeidsveiligheid mogelijk

Door­gangs­mo­ge­lijk­heid

voor snel en barrièrevrij werken in de ondersteuning en onder de bovenstructuur

Vei­lig wer­ken aan de vloer­rand

door de montage van vloerconsoles aan de ondersteuningstorens

Vei­lig on­der­s­teu­nen van uit­s­te­ken­de be­ton­las­ten

door hoog draagvermogen van de vloerconsoles in combinatie met de langearmschoor

Ho­rizon­taal ver­plaat­sen zon­der kraan

aanklembare verplaatsingseenheden als eenvoudige, robuuste opslossing met snelaansluiting op de toren

Aan­slui­ting van stei­ger­bui­zen

met standaardkoppelingen aan elk kader mogelijk

Com­for­ta­be­le toe­gang tot last­to­rens

door Staxo 40-kadergeometrie