calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Terug naar overzicht

Wandbekisting - Framax Xlife

De ster­ke sta­len wandbekisting voor het be­kis­ten van gro­te op­per­vlak­ken met de kraan

Framax Xlife is het paneelbe­kis­tings­sys­teem dat met slechts en­ke­le ele­men­ten een con­sequent 15cm-ras­ter kan re­a­li­se­ren, zo­wel staand als lig­gend. Al­le ver­bin­dings­mid­de­len en al­le toebehoren pas­sen naad­loos in het ras­ter – voor snel­le be­kis­tin­gen en een ho­ge ren­da­bi­li­teit.

DownloadsVideos

Ho­ge kos­ten­ef­fi­ci­ën­tie
door voor­tref­fe­lij­ke sys­tee­m­ei­gen­schap­pen 

 • Hoog aan­tal her­brui­ken door uit­s­te­ken­de ver­wer­kings­kwa­li­teit en ex­treem duurza­me Xlife-plaat
 • Min­der du­re pas­stuk­ken be­no­digd door con­sequent 15cm-ras­ter
 • Tot twaalf pro­cent kos­ten­be­spa­ring voor ver­an­ke­rings­pun­ten en na­be­han­de­ling aan an­ker­ga­ten dankzij de gro­te af­stand tus­sen de an­kers van 1,35 m
 • Lan­ge levens­duur door ge­galva­ni­seer­de, ge­poe­der­coa­te sta­len ka­ders
 • Ge­ring kraan­ge­bruik door com­pac­te ver­plaat­sings­een­he­den
 • Het Framax Xlife plus-an­ker­sys­teem ver­oorzaakt door de af­dich­ting staal-op-staal geen kunst­stof slij­ta­ge­on­der­de­len

Snel wer­ken
door wei­nig han­de­lin­gen 

 • Kor­te be­kis­tings­tij­den door gro­te af­stan­den tus­sen de an­kers tot 1,35 m
 • Kor­te­re be­kis­tings­tij­den door het in­no­va­tie­ve, eenzij­dig be­dien­ba­re an­ker­sys­teem Framax Xlife plus
 • Snel be­kis­ten door gro­te ver­plaat­sings­een­he­den resp. gro­te pa­ne­len
 • Moei­te­lo­ze eind- en tus­sen­rei­ni­ging met ho­ge­dru­k­rei­ni­ger door ge­poe­der­coat ka­der en ro­buus­te sa­men­ge­s­tel­de hout-kunst­stof­plaat

Een­vou­dig in plan­ning en ge­bruik
door prak­tijk­ge­rich­te sys­teem­lo­gi­ca 

 • Op­ti­ma­le be­nut­ting van het be­kis­tings­ma­te­ri­aal door op el­kaar af­ge­s­tem­de pa­neel­for­ma­ten met een lo­gisch pa­neel­ras­ter
 • Een­vou­dig plan­nen, be­kis­ten en een doel­tref­fen­de lo­gis­tiek door slechts vijf pa­neel­breed­ten

Uit­s­te­ken­de be­ton­re­sul­ta­ten
door doel­ma­ti­ge pro­duct­de­tails 

 • Schoon be­ton­beeld door hoog­waar­di­ge Xlife-plaat met een met kunst­stof be­han­deld op­per­vlak
 • Ge­or­dend voe­gen­beeld, ook bij een com­bi­na­tie van staand en lig­gend ge­bruik door af­ge­s­temd pa­neel­ras­ter
 • Ge­or­dend an­ker- en voe­gen­beeld door pa­ne­len met aan de bin­nenzij­de lig­gen­de ver­an­ke­rings­pun­ten bij Framax Xlife plus
 • Geen schroef­af­druk­ken in het be­ton door­dat de be­kis­tings­plaat aan de ach­terzij­de wordt vast­ge­schroefd
 • Wei­nig na­be­han­de­ling door ne­ga­tie­ve, ge­or­den­de ka­der­af­druk in het be­ton

Uit­ge­brei­de ar­beids­vei­lig­heid
door pas­sen­de toe­gangs­sys­te­men en werk­plat­forms 

 • Vei­li­ge toe­gan­gen met het lad­der­sys­teem XS
 • Ron­dom vei­li­ge werk­plaats door het werk­plat­form Xsafe plus
 • Vei­li­ge, een­vou­di­ge han­te­ring van de be­kis­ting door prak­ti­sche toebehoren zo­als dub­bel­arm­s­tel­scho­ren, ver­plaat­sings­ma­te­ri­aal, mon­ta­ge­stan­gen enz.

Referenties

System

Wandbekisting Framax Xlife

 • Op elkaar afgestemde paneelformaten zorgen voor een optimaal gebruik van de wandbekisting
 • 15cm-raster met slechts vijf breedten en drie hoogten vereenvoudigt de planning, bekisting en logistiek op het bouwterrein
 • Praktische kaderdwarsgaten vereenvoudigen kopbekistingen, hoeken en kolommen
 • Stabiele, gegalvaniseerde en gepoedercoate stalen kaders zorgen voor effen betonoppervlakken

Framax Xlife-plaat

 • Zeer hoog aantal hergebruiken van de paneelbekisting dankzij het met kunststof behandeld oppervlak en speciale plaatconstructie
 • Minder positieve afdrukken van de paneelbekisting door hoge bestendigheid tegen krassen en trilschade
 • Eenvoudige en snelle (tussen)reiniging van de paneelbekisting, ook met hogedrukreiniger

Gro­te Framax-pa­ne­len

 • Voor grote bekistingseenheden, weinig paneelverbindingen en korte verplaatsingstijden
 • De panelen kunnen tegenover elkaar staand worden ingezet
 • De grote panelen zijn bijzonder geschikt voor het realiseren van zichtbeton


Schacht­be­kis­ting met Framax-ont­kis­tings­hoek I

De Framax-ontkistingshoek I werd speciaal voor schachten ontworpen. Be- en ontkisten gebeurt conform de voorschriften voor ongevalpreventie zonder kraan, door eenvoudig vijzelen met behulp van een wapeningsijzer of de comfortabele ratelsleutel. Verplaatsingen gebeuren in één geheel, wat kraantijd bespaart. De Framax-ontkistingshoek I is bovendien geschikt voor kolomuitsprongen en als binnenhoek in de wandbekisting.Com­pen­sa­ties

De Framax-uni-spanner past met zijn spanbereik van 15 cm precies op elk paneelraster. Zo is per wandlengte slechts een enkele compensatie nodig.


Framax-mon­ta­ge­stang

Voor de veilige bediening van de kraanhaak vanaf de grond, voor het afstellen van de wandbekisting of voor het uittrekken van spijkers met dubbele kop.


 

Uni­ver­seel pa­neel SCC

Het maakt het storten van zelfverdichtend beton (SCC) mogelijk door dit onderaan in de wandbekisting te pompen. Het is zowel voor wanden als voor de kopbekistingen inzetbaar.


An­kers

De grote afstand tussen de ankers tot 1,35 m zorgt voor enorme kostenbesparingen. Dankzij de grote, conische ankerhulzen kunnen de panelen aan één of beide zijden schuin alsmede op verschillende hoogten worden gemonteerd.


An­ker­sys­teem Mo­no­tec

Betrouwbaar en snel verankeringspunten maken door slechts één man. De ergonomische bediening vanaf slechts één zijde bespaart tijd en verkort zo de bekistingstijd van de wandbekisting.

Mon­ta­ge an­ker­sys­teem Mo­no­tec

De combimoer is tegelijk een paneelverbinding en een ankermoer. Hij verbindt de panelen aan de zijde die als eerste wordt geplaatst. Bij de grote panelen worden de ankermoeren aan het kaderprofiel vastgezet. Na het sluiten van de wandbekisting worden de Monotec-ankers vanaf één zijde ingebouwd en met de Monotec-ratel aangehaald.


Wand­dik­ten an­ker­sys­teem Mo­no­tec

Met slechts twee conische Monotec-ankers kunnen wanddikten van 15 cm tot 35 cm rendabel worden bekist.

Toe­pas­sing

Geïn­te­greerd open-re­gel­sys­teem

De open regels over de gehele paneelbreedte van de paneelbekisting garanderen een snelle montage van toebehoren zoals dubbelarmstelschoren, klemprofielen en betonneersteigers – in een handomdraai en zonder hindernissen.


Ver­bin­den

De panelen kunnen met een hamerslag worden verbonden – voor snel werken zonder extra gereedschap.


Ver­ho­gen

Tot 5,40 m paneelhoogte zorgt de uni-spanner met zijn grotere steunvlak voor een uitlijnende paneelverbinding. Bij grotere verhogingen worden voor extra stijfheid van de paneelverbinding klemprofielen ingezet. Dit zorgt ervoor dat grote paneelgehelen met de kraan opgesteld en weggezet kunnen worden.


Kop­be­kis­tin­gen en hoe­ken

Framax Xlife-uni-panelen zijn dankzij het speciale gatenraster bijzonder geschikt voor de rendabele uitvoering van buitenhoeken, aansluiting op bestaande wanden, kopbekistingen en kolombekistingen.


Hoe­ken en aan­slui­tin­gen

Scherpe, rechte of stompe hoeken, kopbekistingen en T-aansluitingen kunnen met de binnenhoeken en scharnierhoeken en met het veelzijdige universele paneel uit het Framax-systeem snel en betrouwbaar worden uitgevoerd. Op die manier worden dure, traditionele oplossingen vermeden.


Vei­lig wer­ken met het werk­plat­form Xsafe plus

De voorgemonteerde, opklapbare werkvloeren met geïntegreerde zijdelingse rugleuningen, ladders en zelfsluitende mangaten zijn direct inzetbaar en verbeteren de arbeidsveiligheid aanzienlijk van de wandbekisting.

Hartelijk dank voor uw interesse.
Hoe kunnen wij u helpen?

Naar de online shop
Ik wil verwante artikelen in de online shop bekijken

Klein bouwen? Slim denken! Doka denkt graag met u mee.

Wij denken in mogelijkheden voor uw bekisting, van begin tot eind, voor ieder project.