calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

On­der­s­teu­ning Staxo 100

Het ster­ke en snel­le on­der­s­teu­nings­sys­teem

Staxo 100 is met zijn ro­buus­te sta­len ka­ders spe­ci­aal ont­wik­keld voor gro­te hoog­ten en zwa­re las­ten. Het com­bi­neert in el­ke si­tu­a­tie hoog draagver­mo­gen en vei­lig­heid.

DownloadsVideos

Geop­ti­ma­li­seerd ma­te­ri­aal­ge­bruik
door bui­ten­ge­woon draagver­mo­gen 

 • Vei­li­ge on­der­s­teu­ning, ook van ho­ge las­ten, door draagver­mo­gen tot 100 kN/staan­der
 • Ho­ge sta­bi­li­teit door 1,52 m bre­de ka­ders

Bijzon­der ho­ge ar­beids­vei­lig­heid
door geïn­te­greer­de vei­lig­heids­in­rich­tin­gen 

 • Vei­li­ge be­k­lim­min­gen en af­da­lin­gen door in de ka­ders geïn­te­greer­de lad­ders met an­ti­s­lip­spor­ten
 • In­di­vi­du­e­le vei­lig­heid door vas­te aan­slag­pun­ten voor de per­soon­lij­ke vei­lig­heids­uit­rus­ting
 • Vei­li­ge opbouw en de­mon­ta­ge door voor­lo­pen­de borst­we­ring
 • Vei­li­ge werk­plaat­sen door mon­ta­ge­plat­for­men met en zon­der man­ga­ten

Op­ti­ma­le aan­pas­sing aan uw bouw­pro­ject
door maxi­ma­le flexi­bi­li­teit 

 • Uit­s­te­ken­de aan­pas­sing aan ver­schil­len­de plat­te­gron­den door va­ria­be­le af­stan­den tus­sen de ka­ders van 0,60 m tot 3,00 m
 • Trap­lo­ze hoog­te­aan­pas­sing door tot op de mil­li­me­ter nauw­keu­ri­ge in­s­tel­ling
 • Per­fec­te aan­pas­sing, ook aan on­re­gel­ma­ti­ge plat­te­gron­den, door af­zon­der­lij­ke pa­len

Referenties

Systeem

Staxo 100-ka­der

 • Extreem stabiele stalen kaders met een hoogte van 0,90 m, 1,20 m en 1,80 m voor een eenvoudige hoogteaanpassing
 • Geïntegreerde verbindingselementen voor een eenvoudige opbouw
 • Veiligheidsbajonetpennen voor de snelle en veilige montage van de diagonaalkruisen
 • Geïntegreerde ladders met antislipsporten
 • Vaste aanslagpunten voor de persoonlijke veiligheidsuitrusting
 • Eenvoudige aansluiting van steigerbuiskoppelingen

Dia­go­naal­krui­sen

 • Eenvoudige en snelle montage door vast verbonden diagonalen
 • Flexibele afstanden tussen de kaders voor de rendabele optimalisatie van het draagvermogen door verschillende lengten
 • Duidelijke lengtemarkering door gekleurde clips en nummering

Kop- en voet­spin­dels

 • Tot op de millimeter nauwkeurige instelling van de hoogte
 • Eenvoudig te bedienen dankzij speciale draadgeometrie en geïntegreerde knevel
 • Krachtbesparend losmaken, ook onder belasting

Last­spin­dels

Tot 2 m spindeluittreklengte per toren maakt een optimale aanpassing aan hoogteverschillen in het standvlak, aan vloerbalken en hellende vloeren mogelijk.

Bijzon­der ho­ge ar­beids­vei­lig­heid

 • Voorlopende borstwering voor een veilige opbouw en demontage van de ondersteuningskaders bij staande montage
 • Voetwering voor veilige werkplaatsen op de ondersteuning, bijv. onder de bovenstructuur
 • Montagegalg voor eenvoudig optrekken van de ondersteuningskaders

Af­zon­der­lij­ke staan­der

 • Eenvoudige aanpassing aan bijzondere plattegronden
 • Traploze positionering van de ondersteuningstoren tot 1,50 m
 • Geoptimaliseerde benutting van het materiaal

Mon­ta­ge­plat­forms

 • Voor een veilige montage en veilig werken in de ondersteuning
 • Lichte aluminium vloeren met en zonder mangat
 • Slechts twee vloeren per torenniveau benodigd
 • De geïntegreerde uitlichtbeveiliging maakt de inbouw van de montgeplatformen al bij de liggende voormontage van de ondersteuningstorens mogelijk

Toe­pas­sing

Een­vou­dig en snel ver­ho­gen

 • Door weinig aparte onderdelen, voor een eenvoudige hantering
 • Door in de kaders geïntegreerde koppelstukken en pasbouten
 • Door logische montagevolgorde
 • Door duidelijke markering van de diagonaalkruisen met gekleurde clips

Trap­lo­ze hoog­te­aan­pas­sing

 • Door gemakkelijk te bedienen kop- en voetspindels voor een tot op de millimeter nauwkeurige instelling, ook onder belasting
 • Door 2 m spindeluittreklengte per toren bij gebruik van de extreem lange Staxo 100-lastspindel

Trap­pen­to­ren

De combinatie van Staxo 100-standaardkaders en voorgemonteerde trapelementen van aluminium maakt een veilige toegang tot hooggelegen werkplaatsen mogelijk.

Mon­ta­ge met te­le­sco­pi­sche lift­truck

De krachtbesparende en veilige methode voor de staande opbouw en demontage en de verplaatsing van ondersteuningstorens.

Aan­pas­sing aan bijzon­de­re plat­te­gron­den

door de combinatie met afzonderlijke palen

Staan­de mon­ta­ge

met voorlopende borstwering en montageplatformen met mangaten voor hoge veiligheid

Snel en vei­lig ver­plaat­sen

door middel van vijzels, ontkistingswagen TG en stapelpallet

Lig­gen­de mon­ta­ge

voor een veilige en snelle opbouw

Passende producten