calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact

Systeemonderdelen

Een van de fundamenten van onze bekistingssystemen zijn de in de praktijk beproefde onderdelen. Doka-onderdelen zijn ontwikkeld voor een lange levensduur, maximale rendabiliteit en optimale arbeidsveiligheid. Versterk uw concurrentievermogen met behulp van de hoogwaardige Doka-producten.

Systeemonderdelen
 • Vloerstempels

  VloerstempelsVloerstempels

  Vloerstempels

  Doka-vloer­s­tem­pels zijn voor el­ke toe­pas­sing de juis­te keuze en een es­sen­ti­eel ele­ment voor de har­de om­stan­dig­he­den op el­ke bouwplaats. De knel- en uit­val­bevei­li­ging, de ge­s­me­de moer, de ver­zin­king en de er­go­no­misch gevorm­de in­s­tel­beu­gel zijn slechts en­ke­le ken­mer­ken van de hoog­waar­di­ge sta­len stempels, die we­reld­wijd klan­ten over­tui­gen.

 • Triplex-bekistingsplaten

  Triplex-bekistingsplatenTriplex-bekistingsplaten

  Triplex-bekistingsplaten

  De tri­plex be­kis­tings­pla­ten van Doka vor­men de ba­sis van ve­le Doka-be­kis­tings­sys­te­men en zijn uni­ver­seel in­zet­baar.

 • Transportmateriaal

  TransportmateriaalTransportmateriaal

  Transportmateriaal

  Trans­port­ma­te­ri­aal zo­als con­tai­ners, sta­pel­pal­let­ten en tra­lie­boxen zor­gen voor or­de op het bouw­ter­rein, voor­ko­men lang zoe­ken en ver­een­vou­di­gen de op­slag en het ver­plaat­sen van sys­tee­m­on­der­de­len, klei­ne on­der­de­len en toebehoren. De sta­pel­pal­let­ten ver­een­vou­di­gen de op­slag en het ver­plaat­sen van vloer­s­tem­pels, drie­po­ten, be­kis­tings­dra­gers en -pa­ne­len. De tra­lie­box zorgt voor or­de bij de lich­te­re ac­ces­soi­res (max. draagver­mo­gen 700 kg). Voor zwa­re ac­ces­soi­res is er de galva-con­tai­ner (max. draagver­mo­gen 1.500 kg).

 • Concremote Realtime betonexpertise

  Concremote Realtime betonexpertiseConcremote Realtime betonexpertise

  Concremote Realtime betonexpertise

  De di­rec­te me­ting van de sterk­te­ont­wik­ke­ling van het be­ton met Con­cre­mo­te maakt een be­te­re or­ga­ni­sa­tie van de bekistings- en be­ton­stort­werkzaam­he­den mo­ge­lijk.

 • Houten bekistingsdragers

  Houten bekistingsdragersHouten bekistingsdragers

  Houten bekistingsdragers

  De hou­ten be­kis­tings­dra­gers van Doka vor­men de ba­sis van ve­le Doka-be­kis­tings­sys­te­men en zijn uni­ver­seel in­zet­baar. De zorgvul­dig ge­pro­du­ceer­de dra­gers be­wijzen hun waar­de da­ge­lijks op tal­lo­ze bouw­plaat­sen. H20 top en H20 eco zijn we­reld­be­roemd en voor el­ke toe­pas­sing de juis­te keuze.

 • Ontkistingsproducten

  OntkistingsproductenOntkistingsproducten

  Ontkistingsproducten

  Doka biedt ontkistings­producten voor zui­gen­de en glad­de be­kis­tings­op­per­vlak­ken aan. Deze heb­ben een uit­s­te­ken­de schei­den­de wer­king en dra­gen bij tot fraaie be­to­nop­per­vlak­ken.

 • Multiplex-platen

  Multiplex-platenMultiplex-platen

  Multiplex-platen

  De mul­ti­plex platen van Doka wor­den in tal­rij­ke Doka-be­kis­tings­sys­te­men ge­bruikt. Door de gro­te band­breed­te – van DokaPly tot de Xlife-plaat – biedt Doka ide­a­le oplos­sin­gen voor ve­le be­hoef­ten, van pas­ge­deel­te tot en met zicht­be­ton.

 • Samengestelde bekistingsdragers

  Samengestelde bekistingsdragersSamengestelde bekistingsdragers

  Samengestelde bekistingsdragers

  Met zijn spe­ci­a­le opbouw en groot draagver­mo­gen opent de dra­ger I tec 20 nieu­we di­men­sies voor de op­ti­ma­li­sa­tie van het materiaal op de bouwplaats. De met een kunst­stof laag be­scherm­de flens en de be­proef­de Top-ui­t­ein­dever­s­ter­king ma­ken de dra­ger bui­ten­ge­woon ro­buust.

 • Verankeringen/ophangconussen

  Verankeringen/ophangconussenVerankeringen/ophangconussen

  Verankeringen/ophangconussen

  Be­trouw­ba­re cen­ter­pen­nen en vei­li­ge op­hang­pun­ten zijn be­pa­lend voor de ren­da­be­le en vei­li­ge toe­pas­sing van el­ke be­kis­ting. Zo­wel voor wand­be­kis­tin­gen, en­kelzij­di­ge be­kis­tin­gen als klim­be­kis­tin­gen is een vol­le­dig pro­gram­ma van be­proef­de an­ker­oplos­sin­gen en op­hang­pun­ten ver­krijg­baar.

 • Bekistingsklem

  BekistingsklemBekistingsklem

  Bekistingsklem

  De be­kis­tings­klem 10-90 cm biedt met zijn geop­ti­ma­li­seer­de ver­hou­ding tus­sen ge­wicht en sta­ti­sche ei­gen­schap­pen de ide­a­le ba­sis voor al­le be­kis­tings­werkzaam­he­den bij balk­fun­de­rin­gen, on­der­bal­ken en tuin­mu­ren.

 • Afdichtingen voor zichtbeton

  Afdichtingen voor zichtbetonAfdichtingen voor zichtbeton

  Afdichtingen voor zichtbeton

  De be­trouw­ba­re re­a­li­sa­tie van be­to­nop­per­vlak­ken in de ge­wen­s­te zicht­be­ton­kwa­li­teit is tel­kens weer een uit­da­ging. Doka biedt voor al­le bouw­pro­jec­ten waar­bij het op­per­vlak van het be­ton zicht­baar blijft, het pas­sen­de be­kis­tings­ma­te­ri­aal. Om ook de­tails zo­als bijv. ver­an­ke­rings­pun­ten en voe­gen per­fect uit te voe­ren, heeft Doka een groot aan­tal ver­schil­len­de ac­ces­soi­res voor zicht­be­ton.

Toon verdere resultaten