calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Tun­ne­li­jär­jes­tel­mä Do­kaCC

Ta­lou­del­li­nen tun­ne­li­muot­ti avoi­meen ra­ken­ta­mis­ta­paan

Mo­duu­li­ra­ken­tei­sel­la tun­ne­li­jär­jes­tel­mäl­lä Do­kaCC muo­ti­te­taan suo­ra­kul­mai­set tai pyö­reät tun­ne­lin poh­ja­leik­kauk­set avoi­mes­sa ra­ken­ta­mis­ta­vas­sa no­peas­ti ja vä­hen­ne­tyl­lä ma­te­ri­aa­lio­suu­del­la. Käyt­tö­mah­dol­li­suus kai­kis­sa ylei­sis­sä pe­rus­tus­tyy­peis­sä li­sää tä­män muo­tin ta­lou­del­li­suut­ta.

Erit­täin ta­lou­del­li­nen
op­ti­moi­tu jär­jes­tel­mä­ra­ken­ne 

 • pie­ni mää­rä tuen­ta­ke­hyk­siä staat­ti­ses­ti op­ti­moi­dun tuen­ta­jär­jes­tel­män an­sios­ta
 • voi­ma­va­ro­ja ku­luu vä­hem­män vä­liai­kai­sen pe­rus­tuk­sen te­koon kos­ka käy­tet­tä­vis­sä on mah­dol­li­suus kuor­mien joh­ta­mi­seen sei­nä­pe­rus­tuk­sil­le
 • työ­mää­rä vä­he­nee käyt­tö­koh­tien lu­ku­mää­rän pie­nen­tyes­sä

Tur­val­li­nen
kai­kis­sa työ­vai­heis­sa 

 • Doka-En­gi­nee­ring huo­leh­tii pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti yk­si­tyis­koh­tai­ses­ta suun­nit­te­lus­ta
 • esia­sen­nus vaa­ka­ta­sos­sa ja tur­val­li­nen pys­tyt­tä­mi­nen ruu­vat­tu­jen ja kiin­teäs­ti pul­ti­tet­tu­jen lii­tos­ten an­sios­ta
 • tur­val­li­set kul­ku­jär­jes­tel­mät in­teg­roi­tu­ja, suo­ja­kai­teil­la va­rus­tet­tu­ja tik­kai­ta pit­kin
 • kor­kea tur­val­li­suus pe­rus­tus­ten siir­ty­mis­tä tai kal­lis­tus­ta vas­taan op­ti­moi­duil­la vi­no­tu­kien kul­mil­la
 • pää­ty­muo­tin tur­val­li­nen käyt­tö ti­la­vil­la työ­ta­soil­la
 • jo­pa kym­me­nen pro­sen­tin pit­kit­täis­kal­te­vuuk­sien tur­val­li­nen siir­to hy­d­rau­liyk­si­kön avul­la

Työt ete­ne­vät vauh­dik­kaas­ti
ra­ken­nus­työ­maal­le yk­si­tyis­koh­tia myö­ten so­vi­tet­tu jär­jes­tel­mä 

 • vä­hem­män asen­nus­töi­tä ra­ken­nus­työ­maal­la kos­ka vä­hem­män tuen­ta­ke­hyk­siä
 • ra­ken­nuk­sel­le esia­sen­net­tui­na toi­mi­tet­ta­vat yk­si­köt ly­hen­tä­vät asen­nu­sai­kaa
 • muot­ti­vau­nun yk­sin­ker­tai­nen nos­to, las­ku ja hie­no­sää­tö hy­d­rau­li­sel­la ajo- ja nos­to­lait­teis­tol­la
 • muot­tien no­pea asen­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen me­kaa­ni­sil­la tai täy­sin hy­d­rau­li­sil­la pur­ka­mis­rat­kai­suil­la
 • pää­ty­muo­tin help­po avaus ja sul­ke­mi­nen kä­te­väl­lä kelk­ka­me­ka­nis­mil­la

Järjestelmä

In­no­va­tii­vi­nen jär­jes­tel­män ra­ken­ne

 • Järjestelmää voidaan käyttää kaikilla perustustyypeillä
 • muottivaunun geometria mahdollistaa suuren läpikulkuaukon työmaaliikenteelle
 • kuormat johdetaan yksinkertaisesti seinäperustuksille
 • erillisiä tukitoimenpiteitä ei tarvita

Vä­hem­män asen­nus­töi­tä

 • vähemmän yksittäisiä komponentteja ja tuentakehyksiä
 • esiasennetut yksiköt
 • nopeampi asentaminen nopeuttaa koko rakentamista

Op­ti­maa­li­nen kuor­man­siir­to

 • optimoitu vinotukien kulma
 • suhteellisen pieniä voimia johdetaan seinäperustukselle
 • tehokkaampi suojaus seinäperustuksen kaatumista ja liukumista vastaan

So­vel­lus

No­pea ja help­po siir­to

Hydraulisella nostolaitteistolla muottivaunua voidaan kätevästi nostaa, laskea ja hienosäätää. Innovatiivinen rakenne varmistaa, että muottivaunu seisoo tukevasti kiskoilla myös muotin siirron aikana. Toimenpide nopeutuu, sillä muottivaunu voidaan laskea suoraan kiskoille mistä tahansa asennosta.

Kä­te­vä pää­ty­muot­ti

 • tilavat työtasot mahdollistavat riittävän muottien poistoväylän
 • päätymuotti voidaan avata ja sulkea helposti ja nopeasti
 • käteväkäyttöinen kelkkamekanismi mahdollistaa saumalistan vaivattoman vapauttamisen

Kor­kean ta­son työ­tur­val­li­suut­ta

 • Muottivaunu DokaCC voidaan yhdistää totuttuihin Doka suojajärjestelmiin
 • optimaalisesti suojattu rakennustyömaan henkilökunta