calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Muotti

Doka – Johtava muottitoimittaja.

Doka tarjoaa muottiratkaisuja kaikille rakennustoiminnan alueille – asuinrakennukset, liikenneväylät, energiahuollon laajentaminen tai maailman korkeimpien rakennusten pystyttäminen. Jokaiseen rakennusprojektiin ja kaikkiin vaatimuksiin on käytettävissä niihin sopivat muottijärjestelmät ja komponentit. Moduulirakenteisia osia voidaan kätevästi yhdistellä toisiinsa. Näin rakennustyömaalla säästetään materiaalia, aikaa ja kustannuksia. Tämä lisää merkittävästi hyötyä ja lisäarvoa Yksinkertaisesti askeleen edellä.

Muotti
filter formwork
 • Järjestelmämuotti Framax Xlife plus

  Järjestelmämuotti Framax Xlife plusJärjestelmämuotti Framax Xlife plus

  Järjestelmämuotti Framax Xlife plus

  Yh­del­tä puo­lel­ta asen­net­ta­va Framax Xlife plus-ank­ku­ri on uu­den jär­jes­tel­mä­muo­tin Framax Xlife plus kes­kei­nen osa, jo­ka ly­hen­tää muo­ti­tus- ja pur­ka­mi­sai­kaa jo­pa kol­man­nek­sel­la. Ank­ku­rin kar­tio­mai­sen muo­don an­sios­ta ei tar­vi­ta suo­ja­put­kia ei­kä kar­tioi­ta. In­no­va­tii­vi­nen Ank­ku­ri­hyl­syn tii­vis­tä­mi­seen ei tar­vi­ta ku­lu­via osia

 • Järjestelmämuotti Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Framax XlifeJärjestelmämuotti Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Framax Xlife

  Framax Xlife on jär­jes­tel­mä­muot­ti, jo­ka saa­vut­taa jär­jes­tel­mäl­li­sen 15-cm-ras­te­rin vain muu­ta­mal­la ele­men­til­lä, jo­ko pys­ty- tai vaa­ka-asen­nos­sa. Kaik­ki lii­tos­vä­li­neet, kaik­ki li­sä­tar­vik­keet so­peu­tu­vat sau­mat­to­mas­ti ras­te­riin - no­pea muo­ti­tus ja erit­täin ta­lou­del­li­nen.

 • Dokaflex

  DokaflexDokaflex

  Dokaflex

  Dokaflex 1-2-4 on no­pea ja jous­ta­va hol­vi­muot­ti mi­hin ta­han­sa poh­ja­piir­rok­seen. Muot­tien lu­ku­mää­rä las­ke­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti ma­te­ri­aa­li­las­ki­mel­la il­man muot­ti­suun­ni­tel­maa. Be­to­noin­ti­tu­lok­sel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set rat­kais­taan va­paas­ti va­lit­ta­vil­la muot­ti­pin­noil­la.

 • Tukitorni Staxo 100

  Tukitorni Staxo 100Tukitorni Staxo 100

  Tukitorni Staxo 100

  Tu­ke­val­la te­räs­ke­häl­lä va­rus­tet­tu Staxo 100 so­vel­tuu suu­ril­le tuen­ta­kor­keuk­sil­le ja ras­kail­le kuor­mil­le. Sii­nä yh­dis­ty­vät hy­vä kan­ta­vuus ja tur­val­li­suus jo­kai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

 • Doka Turvallisuusjärjestelmät

 • Kuljetus- ja varastointikehikot

  Kuljetus- ja varastointikehikotKuljetus- ja varastointikehikot

  Kuljetus- ja varastointikehikot

  Eri­lai­set kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kot ja laa­ti­kot tuo­vat jär­jes­tys­tä ra­ken­nus­työ­maal­le, ly­hen­tä­vät ha­kuai­ko­ja ja yk­sin­ker­tais­ta­vat jär­jes­tel­mä­kom­po­nent­tien, pie­no­sien ja li­sä­va­rus­tei­den va­ras­toin­tia ja kul­je­tus­ta. Kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kot hel­pot­ta­vat hol­vi­tu­kien, tu­ki­jal­ko­jen, palk­kien ja muot­ti­le­vy­jen va­ras­toin­tia ja kul­je­tus­ta Verk­ko­ke­hik­ko pi­tää ke­vyem­mät li­sä­va­rus­teet jär­jes­tyk­ses­sä (maks. kan­ta­vuus 700 kg). Ras­kaat li­sä­va­rus­teet va­ras­toi­daan kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kois­sa (maks. kan­ta­vuus 1.500 kg).

 • Palkit

  PalkitPalkit

  Palkit

  Eri­kois­ra­ken­teel­laan ja kan­ta­vuu­del­laan palk­ki I tec 20 avaa uu­det ulot­tu­vuu­det ma­te­ri­aa­lin op­ti­moin­nil­le ra­ken­nus­työ­maal­la. Muo­vi­pääl­lys­teel­lä suo­jat­tu ylä- ja ala­reu­na se­kä luo­tet­ta­va Top-pal­kin pää­ty­vah­vis­tus te­ke­vät pal­kis­ta eri­tyi­sen kes­tä­vän.

 • Kolmikerroslevyt

  KolmikerroslevytKolmikerroslevyt

  Kolmikerroslevyt

  Do­kan yleis­käyt­töi­set kol­mi­ker­ros­le­vyt muo­dos­ta­vat pe­rus­tan useil­le Doka muot­ti­jär­jes­tel­mil­le.

 • Holvituet

  HolvituetHolvituet

  Holvituet

  Doka hol­vi­tuet ovat oi­kea va­lin­ta jo­kai­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen ja tär­keä tu­ki ko­vas­sa ra­ken­nus­työ­maan ar­jes­sa. Pu­ris­tus- ja pu­toa­mis­var­mis­tus, tao­tut mut­te­rit, sin­ki­tys ja er­go­no­mi­nen sää­tö­san­ka - vain muu­ta­mia näi­den kor­kea­luok­kais­ten te­räs­put­ki­tu­kien omi­nai­suuk­sis­ta, jot­ka va­kuut­ta­vat asiak­kai­tam­me maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

 • Doka Elementtituet

  Doka ElementtituetDoka Elementtituet

  Doka Elementtituet

  Doka-elementtitukien uusimmat innovaatiot tekevät niistä markkinoiden helppokäyttöisimmät.

 • Ankkurointi-ja kiinnitysjärjestelmä

  Ankkurointi-ja kiinnitysjärjestelmäAnkkurointi-ja kiinnitysjärjestelmä

  Ankkurointi-ja kiinnitysjärjestelmä

  Luo­tet­ta­vat muot­tiank­ku­rit ja var­mat ri­pus­tus­koh­dat ovat rat­kai­se­via jo­kai­sen muo­tin ta­lou­del­li­sel­le ja tur­val­li­sel­le käy­töl­le. Sei­nä­muo­teil­le, yk­si­puo­li­sil­le muo­teil­le ja kii­peä­vil­le muo­teil­le on käy­tet­tä­vis­sä täy­del­li­se­ses­ti so­vi­tet­tu oh­jel­ma koos­tuen käy­tän­nös­sä tes­ta­tuis­ta ank­ku­ri­rat­kai­suis­ta ja ri­pus­tus­koh­dis­ta.

 • Vesitiivisvälikkeet

  VesitiivisvälikkeetVesitiivisvälikkeet

  Vesitiivisvälikkeet

  Luo­tet­ta­va be­to­ni­pin­to­jen val­mis­tus ha­lu­tus­sa si­leä­va­lu­be­to­ni­luo­kas­sa on ai­na uu­si haas­te. Doka tar­jo­aa oi­kean muot­ti­ma­te­ri­aa­lin kaik­kiin ra­ken­tei­siin, jois­sa be­to­nin pin­ta jää nä­ky­viin. Myös yk­si­tyis­koh­tiin, esim. ki­ris­tys­koh­tiin ja sau­moi­hin Do­kal­la on lu­kui­sia eri tar­vik­kei­ta si­leä­va­lu­be­to­nil­le.

 • Puupalkit

  PuupalkitPuupalkit

  Puupalkit

  Yleis­käyt­töi­set Doka puu­pal­kit muo­dos­ta­vat pe­rus­tan mo­nil­le Doka muot­ti­jär­jes­tel­mil­le. Tu­han­net huo­lel­li­ses­ti val­mis­te­tut pal­kit va­kuut­ta­vat päi­vit­täin lu­kui­sil­la ra­ken­nus­työ­mail­la. H20 top ja H20 eco tun­ne­taan maa­il­man­laa­jui­ses­ti ja ovat ai­na oi­kea rat­kai­su.

 • Perustusten säädettäväliitin

  Perustusten säädettäväliitinPerustusten säädettäväliitin

  Perustusten säädettäväliitin

  Pe­rus­tus­ten sää­det­tä­vä­liit­ti­men 10-90cm op­ti­moi­tu pai­non suh­de staat­ti­siin omi­nai­suuk­siin te­kee sii­tä erin­o­mai­sen pe­rus­tar­vik­keen kaik­kiin muo­ti­tus­töi­hin nau­ha­pe­rus­tus­ten, tu­ki­palk­kien ja pi­ha­muu­rien alu­eel­la.

 • Muottiöljyt

  MuottiöljytMuottiöljyt

  Muottiöljyt

  Doka tar­jo­aa muot­tiöl­jy­jä si­lei­siin ja ime­viin muot­ti­pin­toi­hin. Niil­lä on erin­o­mai­set ir­ro­tu­so­mi­nai­suu­det ja ne tuot­ta­vat kau­nii­ta be­to­ni­pin­to­ja.

 • Monikerroslevyt

  MonikerroslevytMonikerroslevyt

  Monikerroslevyt

  Doka-mo­ni­ker­ros­le­vy­jä käy­te­tään lu­kui­sis­sa Doka muot­ti­jär­jes­tel­mis­sä. Mo­ni­nais­ten käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien an­sios­ta - Doka Plys­tä Xlife-le­vyi­hin - Doka tar­jo­aa par­hai­ten so­vel­tu­van rat­kai­sun eri vaa­ti­muk­siin so­vi­tu­sa­lu­ees­ta va­lu­be­to­niin.

 • Koottava suurmuotti Top 100 tec

  Koottava suurmuotti Top 100 tecKoottava suurmuotti Top 100 tec

  Koottava suurmuotti Top 100 tec

  Pe­rus­tuen ras­kai­ta kuor­mia kes­tä­vään palk­kiin I tec 20 uu­si koot­ta­va suur­muot­ti Top 100 on ihan­teel­li­nen rat­kai­su kun tar­vi­taan eh­do­ton­ta mit­ta­tark­kuut­ta huo­li­mat­ta suu­ris­ta be­to­ni­pai­neis­ta ja suu­ris­ta ank­ku­rie­täi­syyk­sis­tä. Muot­tien muo­to, ko­ko, ank­ku­ri­ku­vio ja muot­ti­pin­ta voi­daan vie­lä­kin pa­rem­min so­vit­taa kaik­kiin vaa­ti­muk­siin.

 • Järjestelmämuotti Frami Xlife

  Järjestelmämuotti Frami XlifeJärjestelmämuotti Frami Xlife

  Järjestelmämuotti Frami Xlife

  Ke­vyt Frami Xlife muot­ti tu­ke­val­la, sin­ki­tyl­lä te­räs­run­gol­la so­vel­tuu erin­o­mai­ses­ti no­pe­aan ja ta­lou­del­li­seen muo­ti­tuk­seen nos­tu­ril­la ja il­man nos­tu­ria.

 • Järjestelmämuotti Alu-Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Alu-Framax XlifeJärjestelmämuotti Alu-Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Alu-Framax Xlife

  Ke­vyt Alu-Framax Xlife si­säl­tää kaik­ki Framax Xlife jär­jes­tel­mä­muo­tin edut ra­ken­nus­työ­maal­la mis­sä ei ole nos­tu­ria käy­tet­tä­vis­sä - luon­nol­li­ses­ti myös sau­mat­to­mas­ti Framax Xli­feen lii­tet­ty­nä.

 • Pilarimuotti Framax Xlife

  Pilarimuotti Framax XlifePilarimuotti Framax Xlife

  Pilarimuotti Framax Xlife

  Framax Xlife-jär­jes­tel­mä­muot­tioh­jel­man si­säl­tä­mät uni-muo­tit so­vel­tu­vat ihan­teel­li­ses­ti käy­tet­tä­vik­si vaih­te­le­vien pi­la­ri­poik­ki­leik­kaus­ten muo­ti­tuk­seen 5 cm:n vä­lein - il­man eril­lis­tä pi­la­ri­muot­tia.

 • Koottava suurmuotti Top 50

  Koottava suurmuotti Top 50Koottava suurmuotti Top 50

  Koottava suurmuotti Top 50

  Jul­ki­si­vu­muot­ti Top 50 on pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti esia­sen­net­ta­va suur­ten pin­to­jen muot­ti ra­ken­nus­sar­jas­ta mi­tä eri­lai­sim­piin tar­koi­tuk­siin. Muot­tien muo­to, ko­ko, ank­ku­ri­ku­vio ja muot­ti­pin­ta voi­daan so­vit­taa kaik­kiin vaa­ti­muk­siin.

 • Kaareva muotti H20

  Kaareva muotti H20Kaareva muotti H20

  Kaareva muotti H20

  Kaa­ri­muot­ti H20 on käy­tän­töön so­vel­tu­va kaa­ri­muot­ti si­leil­le, pyö­reil­le sei­nil­le ja sä­teil­le 3,50 m:stä läh­tien - por­taat­to­mas­ti.

 • Pilarimuotti Top 50

  Pilarimuotti Top 50Pilarimuotti Top 50

  Pilarimuotti Top 50

  Mo­ni­mut­kai­set pi­la­rin poik­ki­leik­kauk­set, pi­la­rien suu­ret kor­keu­det, lu­kui­sia muo­ti­tus­ker­to­ja, kor­keat vaa­ti­muk­set be­to­ni­pin­nal­le - ta­lou­del­li­ses­ti to­teu­tet­ta­vis­sa mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­te­tul­la pi­la­ri­muo­til­la Top 50

 • Pilarimuotti RS

  Pilarimuotti RSPilarimuotti RS

  Pilarimuotti RS

  Täs­mäl­leen pyö­reät pi­la­rit pa­ras­ta si­leä­va­lu­be­to­ni­laa­tua pi­la­ri­muo­til­la RS.

 • Pilarimuotti KS Xlife

  Pilarimuotti KS XlifePilarimuotti KS Xlife

  Pilarimuotti KS Xlife

  Kun tar­vi­taan muot­te­ja joil­la val­mis­te­taan ta­lou­del­li­ses­ti suu­ria mää­riä ne­li­kul­mai­sia tai suo­ra­kul­mai­sia pi­la­rei­ta vaih­te­le­vil­la poik­ki­leik­kauk­sil­la ja ai­ka­tau­lus­sa py­syen.

 • Julkisivumuotti Top 50

  Julkisivumuotti Top 50Julkisivumuotti Top 50

  Julkisivumuotti Top 50

  Jul­ki­si­vu­muot­ti Top 50 no­peut­taa ra­ken­ta­mi­sen edis­ty­mis­tä, se­kä in­teg­roi­duil­la et­tä si­vus­sa ole­vil­la pai­kal­la­va­lu­pi­la­reil­la.

 • Dokaflex pöytä

  Dokaflex pöytäDokaflex pöytä

  Dokaflex pöytä

  Dokaflex-pöy­tä­muo­tin yk­sin­ker­tai­sen ja käy­tän­nön tar­peet huo­mioo­not­ta­van ra­ken­teen, se­kä no­pean siir­ret­tä­vyy­den ja so­vi­tet­ta­vuu­den an­sios­ta suu­ret hol­vi­ra­ken­teet voi­daan ra­ken­taa ta­lou­del­li­ses­ti ja ly­hyes­sä ajas­sa. Dokaflex-pöy­dät ovat luon­nol­li­ses­ti myös yh­dis­tel­tä­vis­sä Dokamatic-pöy­tiin.

 • Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tecDokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 on kä­si­käyt­töi­nen hol­vi­muot­ti­jär­jes­tel­mä, jo­ka ke­rää pis­tei­tä käyt­tö­ker­to­jen al­hai­sil­la kus­tan­nuk­sil­la. Kes­tä­vä palk­ki I tec 20 nis­ka­palk­ki­na mah­dol­lis­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat tu­ki­vä­lit. Kos­ka sa­mal­le muot­ti­pin­nal­le käy­te­tään vä­hem­män ma­te­ri­aa­lia, asen­ta­mi­nen käy 15 pro­sent­tia no­peam­min, al­hai­sem­mil­la ma­te­ri­aa­li- ja lo­gis­tiik­ka­kus­tan­nuk­sil­la.

 • Dokamatic pöytä

  Dokamatic pöytäDokamatic pöytä

  Dokamatic pöytä

  Dokamatic-pöy­dän in­no­va­tii­vi­nen ra­ken­ne mah­dol­lis­taa suur­ten hol­vi­pin­to­jen no­pean muo­ti­tuk­sen. Jär­jes­tel­mä on op­ti­moi­tu ly­hyil­le muo­ti­tus­a­joil­le ja se sel­viy­tyy myös vaih­te­le­vis­ta staat­ti­sis­ta ja geo­met­ri­sis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Sääs­tää työ- ja nos­tu­riai­kaa: Do­Kart plus siir­tää pöy­dän vaa­ka­suo­ras­sa seu­raa­vaan be­to­noin­ti­jak­soon yh­den mie­hen voi­mal­la.

 • Kiipeävä muotti K

  Kiipeävä muotti KKiipeävä muotti K

  Kiipeävä muotti K

  Kii­peä­vä muot­ti ra­ken­tei­siin, jot­ka vaa­ti­vat muot­tien nos­ta­mi­sen useam­mas­sa be­to­noin­ti­jak­sos­sa. Vain kah­del­la li­sä­va­rus­teel­la ni­vel­työ­ta­so K muut­tuu suo­raan työ­maal­la täy­sin toi­min­ta­ky­kyi­sek­si nos­tu­ril­la siir­ret­tä­väk­si kii­peä­väk­si muo­tik­si.

 • Itsekiipeävä muotti Xclimb 60

  Itsekiipeävä muotti Xclimb 60Itsekiipeävä muotti Xclimb 60

  Itsekiipeävä muotti Xclimb 60

  It­se­kii­peä­vä muot­ti Xclimb 60 on hy­d­rau­li­ses­ti kii­peä­vä jär­jes­tel­mä, jo­ka voi­daan siir­tää myös nos­tu­ril­la no­peas­ti ylös­päin, mi­kä­li nos­tu­ri­ka­pa­si­teet­tia on käy­tet­tä­vis­sä. Jat­ku­vas­ti ra­ken­tees­sa kiin­teäs­ti oh­jat­tu jär­jes­tel­mä kii­pe­ää tur­val­li­ses­ti myös suu­ril­la tuu­len­no­peuk­sil­la.

 • Itsekiipeävä muotti SKE plus

  Itsekiipeävä muotti SKE plusItsekiipeävä muotti SKE plus

  Itsekiipeävä muotti SKE plus

  Mo­duu­li­ra­ken­teen an­sios­ta nos­tu­ris­ta riip­pu­ma­ton it­se­kii­peä­vä muot­ti SKE plus tar­jo­aa toi­mi­van rat­kai­sun jo­kai­sel­le ra­ken­ne­tyy­pil­le. Ym­pä­riin­sä sul­je­tut työ­ta­sot var­mis­ta­vat tur­val­li­sen ja sääs­tä riip­pu­mat­to­man työn­teon myös suu­ris­sa kor­keuk­sis­sa. Täys­hy­d­rau­li­nen va­rus­te­lu mah­dol­lis­taa usean kii­peä­vän yk­si­kön sa­man­ai­kai­sen siir­tä­mi­sen.

 • Kuilutyötaso

  KuilutyötasoKuilutyötaso

  Kuilutyötaso

  Kui­lu­työ­ta­son ja kui­lu­muo­tin siir­to käy hel­pos­ti ja no­peas­ti yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na vain yh­del­lä nos­tu­rin liik­keel­lä.

 • Kiipeävä muotti MF240

  Kiipeävä muotti MF240Kiipeävä muotti MF240

  Kiipeävä muotti MF240

  Kii­peä­vä muot­ti MF240 mah­dol­lis­taa sään­nöl­li­set työ­tah­dit kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, ku­ten ker­ros­ta­lois­sa, sil­to­jen pi­la­reis­sa ja py­lo­neis­sa. Jär­jes­tel­mä on help­po­käyt­töi­nen, sel­viy­tyy jo­pa 15 as­teen sei­nän­kal­te­vuuk­sis­ta ja on mi­toi­tet­ta­vis­sa lu­kui­siin eri vaa­ti­muk­siin.

 • Tunnelijärjestelmä DokaCC

  Tunnelijärjestelmä DokaCCTunnelijärjestelmä DokaCC

  Tunnelijärjestelmä DokaCC

  Mo­duu­li­ra­ken­tei­sel­la tun­ne­li­jär­jes­tel­mäl­lä Do­kaCC muo­ti­te­taan suo­ra­kul­mai­set tai pyö­reät tun­ne­lin poh­ja­leik­kauk­set avoi­mes­sa ra­ken­ta­mis­ta­vas­sa no­peas­ti ja vä­hen­ne­tyl­lä ma­te­ri­aa­lio­suu­del­la. Käyt­tö­mah­dol­li­suus kai­kis­sa ylei­sis­sä pe­rus­tus­tyy­peis­sä li­sää tä­män muo­tin ta­lou­del­li­suut­ta.

 • Tukitorni Staxo 40

  Tukitorni Staxo 40Tukitorni Staxo 40

  Tukitorni Staxo 40

  Tu­ki­tor­ni Staxo 40 on poik­keuk­sel­li­sen help­po­käyt­töi­nen ja erin­o­mai­ses­ti so­peu­tu­va mi­hin ta­han­sa kor­ke­aan ra­ken­nus­p­ro­jek­tiin.

 • Aluxo

 • Reunapalkkimuotti T

  Reunapalkkimuotti TReunapalkkimuotti T

  Reunapalkkimuotti T

  Sil­lan reu­na­palk­ki­muot­ti T koos­tuu muu­ta­mas­ta yk­sit­täi­ses­tä osas­ta ja va­kuut­taa erin­o­mai­sel­la kan­ta­vuu­del­la ja ke­vyel­lä oma­pai­nol­la.

 • Työtasojärjestelmä Xsafe plus

  Työtasojärjestelmä Xsafe plusTyötasojärjestelmä Xsafe plus

  Työtasojärjestelmä Xsafe plus

  Esia­sen­ne­tut, koot­ta­vat työ­ta­sot kiin­teäs­ti asen­ne­tuil­la suo­ja­kai­teil­la, tik­kail­la ja it­ses­tään­sul­keu­tu­vil­la kul­kuau­koil­la ovat he­ti käyt­tö­val­miit ja pa­ran­ta­vat rat­kai­se­vas­ti työ­tur­val­li­suut­ta. Tä­tä jär­jes­tel­mää voi­daan käyt­tää jär­jes­tel­mä-/pi­la­ri­muo­teis­sa Framax Xlife ja sei­nä­muo­teis­sa FF20, koot­ta­vis­sa suur­muo­teis­sa Top 50 se­kä sei­nä­muo­teis­sa Top 100 tec.

 • Niveltyötaso K

  Niveltyötaso KNiveltyötaso K

  Niveltyötaso K

  Doka ni­vel­työ­ta­sot K ovat esia­sen­net­tu­ja, vä­lit­tö­mäs­ti käyt­tö­val­mi­ta työ­ta­so­ja stan­dar­di­soi­duil­la jär­jes­tel­mäo­sil­la kaik­kiin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

 • Suojakaide

  SuojakaideSuojakaide

  Suojakaide

  Nä­mä hy­vik­si to­de­tut jär­jes­tel­mät suo­jaa­vat ra­ken­nus­työ­maan hen­ki­lö­kun­taa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la ja var­mis­ta­vat työn kit­kat­to­man su­ju­mi­sen. Suo­jat­tu hen­ki­lö­kun­ta te­kee työt tur­val­li­ses­ti, sa­mal­la no­peam­min ja vii­me kä­des­sä te­hok­kaam­min - tei­dän eduk­sen­ne.

 • Porrastorni

  PorrastorniPorrastorni

  Porrastorni

  Ke­häs­tä ja esia­sen­ne­tuis­ta por­ra­se­le­men­teis­tä koo­taan kä­te­väs­ti tu­ke­va kul­ku­jär­jes­tel­mä. Vä­liu­los­käyn­neis­tä pääs­tään tur­val­li­ses­ti kai­kil­le työ­ta­soil­le.

 • Nousujärjestelmä XS

  Nousujärjestelmä XSNousujärjestelmä XS

  Nousujärjestelmä XS

  Doka sei­nä- ja pi­la­ri­muot­tei­hin voi­daan muu­ta­mal­la kä­den liik­keel­lä asen­taa in­teg­roi­dul­la pu­toa­mis­suo­jal­la va­rus­tet­tu ti­kas­jär­jes­tel­mä. Nä­mä suo­ja­ra­ken­teet voi­daan asen­taa muot­tiin sen vie­lä ol­les­sa maas­sa. Näin tur­val­li­suus on taat­tu alus­ta al­kaen.

 • Suojakaidejärjestelmä XP

  Suojakaidejärjestelmä XPSuojakaidejärjestelmä XP

  Suojakaidejärjestelmä XP

  Tä­mä suo­ja­jär­jes­tel­mä so­vel­tuu kaik­kiin suo­ja­kai­de­tar­koi­tuk­siin. So­peu­tuu erin­o­mai­ses­ti Doka-jär­jes­tel­miin - sei­nä­muot­tei­hin, hol­vi­muot­tei­hin, hol­vien reu­no­jen var­mis­ta­mi­seen tai run­ko­ra­ken­tei­den pu­toa­mis­suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mäk­si.

 • Müba tyomaa-aidat

  Müba tyomaa-aidatMüba tyomaa-aidat

  Müba tyomaa-aidat

  Muba-työmaa-aidat ovat helposti pystytettävät ja hinnaltaan edulliset. Niiden avulla suojaat työmaan sivullisilta nopeasti. Nopea pystytys perustuu kuljetus- ja rakenneratkaisuihin. Aitaelementit toimitetaan hallittavina “nippuina” paikan päälle. Aitaelementin toisessa päässä on koukku ja toisessa silmukka elementtien liittämiseksi yhteen.

 • LAF 50-ilmakuivaajat

  LAF 50-ilmakuivaajatLAF 50-ilmakuivaajat

  LAF 50-ilmakuivaajat

  Ammattikäyttöön tarkoitetun ilmankuivaajan on oltava tehokas, luotettava ja kovaa käyttöä kestävä. Olemme VEABissa hyödyntäneet monen vuoden kokemuksemme alasta uuden sukupolven ilmankuivaajan, LAFin kehityksessä. Ilmankuivaajat sopivat hyvin vesivahinkojen tai uudisrakennuksien kuivaamiseen sekä mm. varastotilojen kuivana pitämiseen. Ilmankuivaajat kuluttavat hyvin vähän energiaa, koska niissä käytetään rotaatiokompressoreita ja huurteen poisto tapahtuu kuumakaasulla.

 • Betoniastiat

  BetoniastiatBetoniastiat

  Betoniastiat

  EICHINGERilla on vankka kokemus betoninostoastioiden valmistuksesta. FE1017 on Eichingerin myydyin malli ja se on varustettu 1,25 metrin letkulla (halkaisija on 200 mm) sekä tukevalla sulkijalaitteella. Letkun kiinnitykseen tarvittavat pantaliitokset (2 kpl) kuuluvat vakiovarustukseen. Letku, sulkijalaite ja pantaliitokset ovat saatavana myös varaosina.

 • Thermox - Kiinteät lämmittimet

  Thermox - Kiinteät lämmittimetThermox - Kiinteät lämmittimet

  Thermox - Kiinteät lämmittimet

  thermox -lämminilmakehitin tuottaa sopivan työskentelylämpötilan konehalleihin, varastoihin ja kasvihuoneisiin. Kanavoinnin avulla lämmin ilma saadaan ohjattua haluttuun kohteeseen. Laite on helppo asentaa ja se kestää kovaakin käyttöä, koska lämmönvaihdin on valmistettu tulenkestävästä teräslevystä. Vakiovarusteena on Suomessa valmistettu Oilon-öljypoltin, jonka maan kattavan huoltoverkoston ansiosta myös huoltokustannukset pysyvät aisoissa. thermox on turvallinen, tehokas ja luotettava kokonaisuus.

 • Thermox - siirrettävät lämmittimet

  Thermox - siirrettävät lämmittimetThermox - siirrettävät lämmittimet

  Thermox - siirrettävät lämmittimet

  thermox -lämminilmapuhallinten uudet, kehittyneemmät versiot ovat nyt tehokkaampia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä. Korkeatasoisten valmistusmateriaalien ja -menetelmien ansiosta annamme lämmönvaihtimelle ja pesälle 4 vuoden takuun. <br />

 • Thermox Hotbox

  Thermox HotboxThermox Hotbox

  Thermox Hotbox

  thermox HOTBOX -lämpöyksikkö on verraton tehopakkaus todella suurten kohteiden lämmittämiseen. Konttiin pakattu lämpöyksikkö tuottaa lämpöä heti ja miellyttävä työskentelylämpötila saavutetaan nopeasti. Imuilma voidaan ottaa lämmitettävästä tilasta tai ulkoa. Hyvä hyötysuhde – taloudellinen ja käyttövarma. Helppo käyttöönotto. Sopii erityisesti isojen saneerauskohteiden, teollisuushallien ja yleisötelttojen lämmittämiseen. Hyvä ratkaisu myös laivanrakentajille, pelastuslaitoksille sekä kone- ja laitevuokraajille.

 • Sähkölämmitteiset Suurmuotit

  Sähkölämmitteiset SuurmuotitSähkölämmitteiset Suurmuotit

  Sähkölämmitteiset Suurmuotit

  Doka- sähkölämmitteinen suurmuotti Xlife on täydellinen muottijärjestelmä seinäpintojen betonivaluihin myös talvisissa olosuhteissa termostaatti ohjatun lämmitysjärjestelmänsä ansiosta.

 • Asennussuunnitelmat

  AsennussuunnitelmatAsennussuunnitelmat

  Asennussuunnitelmat

 • 3-D-suunnittelu

  3-D-suunnittelu3-D-suunnittelu

  3-D-suunnittelu

 • Työtahdin suunnittelu

  Työtahdin suunnitteluTyötahdin suunnittelu

  Työtahdin suunnittelu

 • Bauhofmanagement

  BauhofmanagementBauhofmanagement

  Bauhofmanagement

  YMS ist eine Bestandsmanagement- Plattform für Miet- und Eigenschalung, sowie für alle weiteren Betriebsmittel.Sie bietet einen strukturierten Überblick über sämtliche Bestände auf Projekt- und Unternehmensebene und ermöglicht so eine effiziente Materiallogistik in Echtzeit.

 • Valmismuottipalvelu muottien purkaminen

  Valmismuottipalvelu muottien purkaminenValmismuottipalvelu muottien purkaminen

  Valmismuottipalvelu muottien purkaminen

 • Jätehuolto

  JätehuoltoJätehuolto

  Jätehuolto

 • Käyttösuunnitelmat

  KäyttösuunnitelmatKäyttösuunnitelmat

  Käyttösuunnitelmat

 • Muotituksen koordinointi

  Muotituksen koordinointiMuotituksen koordinointi

  Muotituksen koordinointi

 • Muottimestari

  MuottimestariMuottimestari

  Muottimestari

 • Muottien palautus

  Muottien palautusMuottien palautus

  Muottien palautus

 • Asiakaspalvelu myDoka

  Asiakaspalvelu myDokaAsiakaspalvelu myDoka

  Asiakaspalvelu myDoka

 • Kuljetus

  KuljetusKuljetus

  Kuljetus

 • Muottien esiasennus rakennustyömaalla

  Muottien esiasennus rakennustyömaallaMuottien esiasennus rakennustyömaalla

  Muottien esiasennus rakennustyömaalla

 • Valmismuottipalvelu

  ValmismuottipalveluValmismuottipalvelu

  Valmismuottipalvelu

 • Projektinhallinta

  ProjektinhallintaProjektinhallinta

  Projektinhallinta

 • Projektin käsittely rakennustyömaalla

  Projektin käsittely rakennustyömaallaProjektin käsittely rakennustyömaalla

  Projektin käsittely rakennustyömaalla

 • Laitepalvelu

  LaitepalveluLaitepalvelu

  Laitepalvelu

 • Staattinen laskelma

  Staattinen laskelmaStaattinen laskelma

  Staattinen laskelma

 • DFDS

  DFDSDFDS

  DFDS

 • Doka-koulutus

  Doka-koulutusDoka-koulutus

  Doka-koulutus

 • DokaCAD8

  DokaCAD8DokaCAD8

  DokaCAD8

 • Další moduly

  Další modulyDalší moduly

  Další moduly

show more systems