calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mä XP

Pu­toa­mis­suo­ja muo­ti­tuk­seen ja run­ko­ra­ken­tei­siin

Tä­mä suo­ja­jär­jes­tel­mä so­vel­tuu kaik­kiin suo­ja­kai­de­tar­koi­tuk­siin. So­peu­tuu erin­o­mai­ses­ti Doka-jär­jes­tel­miin - sei­nä­muot­tei­hin, hol­vi­muot­tei­hin, hol­vien reu­no­jen var­mis­ta­mi­seen tai run­ko­ra­ken­tei­den pu­toa­mis­suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mäk­si.

latauksetVideot

Kai­de­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus
muo­ti­tuk­seen ja run­ko­ra­ken­tei­siin 

Yleis­käyt­töi­nen

 • vain yk­si tu­kio­sa kaik­kiin suo­ja­kai­tei­siin
 • muot­tei­hin, por­tai­siin ja ra­ken­nus­ten reu­noi­hin
 • eri lii­tän­tä­mah­dol­li­suu­det kaik­kiin eri vaa­ti­muk­siin

Tur­val­li­suus tar­kas­tet­tu
voi­daan vuo­k­ra­ta tai os­taa 

Vuo­k­raa­mal­la voi­daan tu­tus­tua tuot­tee­seen jo­ka mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min os­te­taan

 • kuu­ma­sin­kit­ty ja erit­täin tu­ke­va
 • ma­te­ri­aa­li täyt­tää stan­dar­din EN 13374 vaa­ti­muk­set ja on va­rus­tet­tu GS-mer­kin­näl­lä
 • yk­si­tyis­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tie­to
 • mi­toi­tus­tau­lu­kot mu­kaan­lu­kien tuu­li­kuor­ma

En­nen­nä­ke­mä­tön tuen­ta
1,8m ris­tik­ko­kor­keuk­siin as­ti 20 % vä­hem­män tu­kio­sia 

Näp­pä­rä jär­jes­tel­mä

 • tar­jo­aa vain yh­del­lä tu­kio­sal­la täy­den suo­jan 1,20 m:iin as­ti
 • voi­daan kä­te­väs­ti laa­jen­taa 1,8m:iin yh­del­lä tuen­taa var­ten eri­tyi­ses­ti ke­hi­te­tyl­lä li­sä­tuel­la
 • vain kak­si tolp­pa­tyyp­piä kat­ta­vat kaik­ki vaa­ti­muk­set, min­kä an­sios­ta sääs­ty­tään eri­lais­ten tyyp­pien mo­ni­mut­kai­sel­ta va­ras­toin­nil­ta

No­pea ja help­po asen­taa
ea­sy-click-toi­min­nol­la enem­män tuot­ta­vuut­ta 

Mak­si­moi­tu er­go­no­mia

 • no­pea, it­ses­tään sel­vä loo­gi­nen käyt­tö­jär­jes­tys
 • hel­pot­taa kä­sit­te­lyä
 • tu­ke­va ke­vyt­ra­ken­ne
 • ka­toa­mi­sel­ta var­mis­te­tut osat sääs­tä­vät kus­tan­nuk­sia

Referenssit

Järjestelmä

Kai­de­tolp­pa XP 1,20m

Kaidetolppa XP 1,20m on yleiskäyttöinen ja kattaa kaikki sivukaidevaatimukset. Kaide voidaan valmistaa ristikosta, puusta, telineputkista tai täyslaudoituksella.

Ea­sy-click toi­min­to

Easy-click-toiminto mahdollistaa kaidetolpan XP 1,20m yksinkertaisen ja nopean asentamisen ja purkamisen ilman työkaluja ja muodostaa automaattisen lukituksen nostamista vastaan.

Tur­val­li­suus tar­kas­tet­tu

Suojakaidejärjestelmä on EN 13374 mukainen ja varustettu ulkopuolisen laitoksen vahvistamalla GS-merkinnällä. Pyynnöstä toimitamme lisää yksityiskohtaista käyttäjätietoa ja mitoitusdiagrammeja, mukaanlukien tuulikuormat.

Suo­ja­kai­de­ris­tik­ko XP

Kuumasinkitty suojakaideristikko XP tarjoaa kiinteästi asennetulla ontolla kehällä enemmän tukevuutta ja pitkän kestoajan. Integroitu jalkalista ja sanka varmistavat turvallisuuden ja joustavuuden, erityisesti holvin reunassa ja julkisivuissa tehtäville töille.

Tuen­ta 1,80 m:n ris­tik­ko­kor­keu­teen as­ti

Käyttämällä tuentaan erityisesti kehitettyä kaidetolppaa voidaan järjestelmää laajentaa 1,80 m:n ristikkokorkeuteen asti. Tolppien välejä ei tällöin tarvitse pienentää.

Va­ras­toin­ti- ja kul­je­tus­mää­rät vä­he­ne­vät kol­man­nek­sel­la

Järjestelmä mahdollistaa äärettömän yksinkertaisen ja tilaasäästävän varastointi- ja rakennustyömaalogistiikan. Kuljetus tiiviissä muodossa ja käsittely on helppoa.

Yk­si­löl­lis­tä mai­nos­ti­laa

Tilauksesta suojakaideristikko XP voidaan varustaa asiakkaan logolla ja värillä, jolloin se toimii näkyvänä mainostauluna rakennustyömaalla.

(A) Tässä voisi olla Teidän yrityksenne logo.

Lii­tän­täo­sat

Käytäntöön soveltuvat liitososat kaikkiin vaatimuksiin kuten betoniholveihin, portaisiin tai kantaviin rakenteisiin, seinä- ja holvimuotteihin tai työtasoihin täydentävät järjestelmäkokonaisuuden.

So­vel­lus

Suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mä XP muo­tis­sa

 • kaikki etäisyydet ja ristikonpituudet on räätälöity Doka muottijärjestelmiin ja optimoitu staattisesti
 • jokaista muotitusvaihetta seuraa uusien vaatimusten täyttäminen – riippuen rakennusosan geometriasta: XP on helposti sovitettavissa
 • sujuva siirtyminen joustavasta käytöstä muotissa pitkäaikaiseen käyttöön runkorakenteissa

Hol­vin­reu­nan ja työ­ta­son var­mis­tus

Holvinreunan tai työtason päätysivun varmistukseen käytetään liitososana kaideistukkaa XP 40cm. Kaideistukka on suunniteltu niin, että jalkalista asettuu tiiviisti kiinni holviin tai muottiin estäen pienten osien putoamisen. Siltojen kantaviin rakenteisiin voidaan käyttää myös 2 cm - 85 cm:n kiinnitysaluetta.

Ta­sa­ka­tot ja pul­pet­ti­ka­tot

Yhdistämällä reunamuotin kiinnike ja kaidetolppa XP 1,20m voidaan myös tasakatoissa ja pulpettikatoissa valmistaa putoamissuoja esim. levyseppä- ja kattotöiden tekemistä varten.

Käyt­tö sei­nä­muo­teis­sa

Framax-adapterilla XP asennetaan suojakaide tuplamuottiin. Tämän ratkaisun edut: Suojakaide voidaan asentaa vaakatasossa olevaan muottiin ja se pysyy siinä kiinni niin siirrettäessä kuin puhdistettaessakin (muottipinta ylöspäin). Betonoitaessa kaidetta voidaan lisäksi kääntää taaksepäin 15 asteen verran.

Käyt­tö Dokamatic-pöy­dis­sä

Dokamatic-Adapterilla XP kiinnitetään kaidetolppa XP Dokamatic-pöytään. Adapteri sopii kaikkiin pöytäkokoihin ja on varustettu sisäänasennetulla alaslaskutoiminnolla.

Suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mä XP run­ko­ra­ken­tees­sa

 • optimoidut liitäntäosat maa- ja vesirakentamiseen
 • helposti sovitettavissa suurten tuentavälien ansiosta
 • ristikoiden helppo korottaminen julkisivun asentamista varten
 • ristikoiden helppo irrottaminen, esim materiaalia kuljetettaessa
 • helppo ja nostamiselta varmistettu ankkurointi lattiaan hylsyllä 20,0 - painetaan vielä pehmeään betoniin

Tur­val­li­suus hol­vin reu­nas­sa

Ruuvattavalla istukalla XP ja hylsyllä 20,0 joka painetaan vielä tuoreeseen betoniin, luodaan jo betonoitaessa edellytykset suojakaidejärjestelmän XP käytölle.

Por­taat

Porraskaideistukka XP toimii liitäntänä portaan päätysivuun ja mahdollistaa asennettavien askellevyjen ylityksen 4 cm:iin asti.

Kiin­ni­tys be­to­ni­hol­viin

Yhdistettynä pika-ankkuriin 16x125mm porattava istukka XP mahdollistaa suojakaiteen kiinnittämisen jälkikäteen.

Ra­joi­tus

Asentamalla suojakaidejärjestelmään XP asianmukaiset jalat sillä voidaan lisäksi myös rajata työalueita rakennustyömaalla.

Tur­val­li­suus sok­ke­lis­sa

Yhdistettynä kaideistukkaan XP 40cm tai kaideistukkaan XP 85cm sokkeliadapteri XP muodostaa kaidetolpan XP 0,60m:n kanssa optimaalisen suojakaiteen sokkeleissa.

Doka pu­toa­mis­suo­ja­val­jaat

Doka putoamissuojavaljailla suojataan rakennustyömaan henkilökunta mikäli ei ole mahdollista käyttää kaidejärjestelmiä, kuten esim. suojakaidejärjestelmää tai katoltaputoamissuojaa. Käyttö vaatii koulutuksen.