calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Työ­ta­so­jär­jes­tel­mä Xsafe plus

Ta­lou­del­li­nen työ­ta­so­jär­jes­tel­mä sei­nä- ja pi­la­ri­muot­tei­hin

Esia­sen­ne­tut, koot­ta­vat työ­ta­sot kiin­teäs­ti asen­ne­tuil­la suo­ja­kai­teil­la, tik­kail­la ja it­ses­tään­sul­keu­tu­vil­la kul­kuau­koil­la ovat he­ti käyt­tö­val­miit ja pa­ran­ta­vat rat­kai­se­vas­ti työ­tur­val­li­suut­ta. Tä­tä jär­jes­tel­mää voi­daan käyt­tää jär­jes­tel­mä-/pi­la­ri­muo­teis­sa Framax Xlife ja sei­nä­muo­teis­sa FF20, koot­ta­vis­sa suur­muo­teis­sa Top 50 se­kä sei­nä­muo­teis­sa Top 100 tec.

latauksetVideot

Kor­kean ta­son työ­tur­val­li­suut­ta
kiin­teäs­ti asen­ne­tun suo­ja­va­rus­te­lun an­sios­ta 

 • tur­val­li­nen asen­ta­mi­nen siir­to­yk­si­kön ol­les­sa maas­sa vaa­ka­suo­ras­sa
 • työ­ta­sol­le pääs­tään vaa­rat­to­mas­ti kiin­teäs­ti asen­net­ta­vil­la ulos­ve­det­tä­vil­lä tik­kail­la ja in­teg­roi­duil­la, it­ses­tään sul­keu­tu­vil­la kul­kuau­koil­la
 • tur­val­li­set muo­ti­tus­työt ym­pä­riin­sä sul­je­tun suo­ja­kai­teen ta­ka­na
 • so­vi­tus muot­tiin tur­val­li­ses­ti il­man im­p­ro­vi­soin­tia, mu­kaan­lu­kien työ­ta­son jat­keet ja nurk­kien yli­tyk­set

Tur­val­li­nen työn kul­ku
käy­tän­nöl­li­sil­lä jär­jes­tel­mäo­mi­nai­suuk­sil­la 

 • no­pea esia­sen­net­tu­jen, kään­net­tä­vien työ­ta­so­yk­sik­kö­jen asen­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen
 • no­pea siir­tä­mi­nen kos­ka muot­ti ja työ­ta­so nos­te­taan sa­man­ai­kai­ses­ti vain yh­del­lä nos­tu­rin liik­keel­lä
 • va­paat kul­ku­tiet vi­no­tu­kien ol­les­sa työ­ta­son ta­ka­si­vul­la
 • op­ti­moi­tu työn kul­ku kiin­teäs­ti asen­ne­tuil­la lii­to­so­sil­la

Ajan ja kus­tan­nus­ten sääs­tö
jous­ta­van käy­tön an­sios­ta 

 • erit­täin ta­lou­del­li­nen, sil­lä yh­tä työ­ta­so­suun­ni­tel­maa voi­daan käyt­tää kaik­kiin Doka-sei­nä­muot­ti­jär­jes­tel­miin
 • myös jäl­ki­kä­teen asen­net­ta­vis­sa sei­so­vaan muot­tiin nos­toa­dap­te­ril­la
 • pie­nem­mät va­ral­la­pi­to­mää­rät sääs­tä­vät va­ras­toin­ti- ja kul­je­tus­kus­tan­nuk­sia

Järjestelmä

Työ­ta­son pi­tuu­det 1,00 m - 2,70 m

Työtasojärjestelmän käyttämiseen järjestelmä- tai seinämuoteissa on valittavissa kolme eri työtasopituutta. Työtason lattia on suojattu teräskehällä rakennustöiden kuluessa tapahtuvilta vaurioitumisilta . Kiinteästi asennetut liitoskohdat helpottavat jälkikäteen tehtäviä lisäosien, kuten nurkkien ylitysten ja tasausten liittämisiä.

Työ­ta­so­jen jat­ko si­vu­suun­nas­sa

Xsafe plus-työtason levikkeellä 0,60m työtasoa voidaan jatkaa molemmilta puolilta enint. 0,60 m. Yhdistettynä Xsafe plus-tason ylityssiltaan ja Xsafe plus-kaiteenjatkokappaleeseen aikaansaadaan turvalliset työtason ylityssillat muotin päätysivuilla nurkissa tai ylityskohdissa.

Xsafe plus-tu­ki­tan­ko

Xsafe plus tukitangon avulla työtason kaltevuutta voidaan sovittaa enint. +/- 5 astetta. Työtaso pysyy aina vaakasuorassa ja on turvallinen myös kaltevilla muottiyksiköillä. Lisäksi tankoa käytetään voimien poisjohtamiseen vinotukien liitoksissa.

Suo­ja­kai­de

Kiinteästi asennettava sivukaide varmistaa turvallisen työnteon ja on suunniteltu käytettäväksi työtason vasemmalla tai myös oikealla puolella. Kahden työtason välistä tasoitusta varten voidaan järjestelmä vetää ulos 5 cm:n välein enint. 50 cm ja sitä voidaan työntää taaksepäin niin että työtasolla voidaan vapaasti liikkua.

Muo­tin­puo­lei­nen si­vu­kai­de

Edelläkulkeva Xsafe plus-vastakaide toimii tehokkaana putoamissuojana jo työtasolle astuttaessa. Sivusuoja on siten täysin turvallinen kaikkiin neljään suuntaan.

Tik­kaat ja kul­kuauk­ko rat­kais­tu jär­jes­tel­mäs­sä

Kiinteästi asennettavat tikkaat ja työtason itsestäänsulkeutuva kulkuaukko mahdollistavat vaarattoman pääsyn työtasolle. Ulosvedettävät tikkaat (155 cm - 271 cm) suojaavat lukuisia pysty- ja vaakasuunnassa olevia muottiyhdistelmiä.

Xsafe plus kai­teen­jat­ko­kap­pa­le

Kaiteenjatkokappaleet varmistavat turvallisuuden kun työtasoa suurennetaan tason levikkeellä.

So­vel­lus

Yh­teys jär­jes­tel­mä­muot­tiin

Xsafe plus työtason ripustuspalkki 1,50m yhdistää työtason järjestelmämuottiin ja se kiinnitetään betonointitasolle ylös muottiin. Xsafe plus työtason ripustuspalkkia 2,10m käytetään korotettaessa ja se suoristaa muotin. Lisäksi se varmistaa, että välityötasot muotin liitos- ja ankkuriosien käyttöä varten ovat aina oikeassa asennossa.

Lii­tos sei­nä­muot­tiin

Xsafe plus palkkiliitin sallii työtaso- ja monikäyttöjäykisteen yhdistämisen seinämuottiin.

Lii­tos pi­la­ri­muot­tiin

Erityisesti pilarin sijaitessa holvin reunassa, on turvallisuus ensisijaisen tärkeää. Xsafe plus-tukiadapterilla työtasoja voidaan käyttää myös pilarimuotissa. Turvalliset tikkaat ja ympäriinsä kuljettavat työtasot on ratkaistu järjestelmässä.

Käyt­tö be­to­noin­ti­työ­ta­so­na

Xsafe plus-nostoadapterilla voidaan Xsafe plus-työtaso asentaa jo valmiiseen järjestelmämuottiin. Asentamiseen ei tarvita jäykistinpalkkeja. Tällä menetelmällä voidaan vähentää betonointitasolla olevia varallapidettäviä määriä.

Suur­ten yk­sik­kö­jen siir­tä­mi­nen

Xsafe plus siirtosalpa mahdollistaa muotin suoristamisen vaakasuunnassa tehdyn asentamisen jälkeen ja suurten muottiyksiköiden siirtämisen yhdessä työtasojärjestelmän kanssa. Siirtosalpa on varustettu CE-tunnuksella ja toimitetaan käyttöohjeen kanssa.

Kul­je­tus

Ahtaissa tiloissa voidaan Xsafe plus-kääntölevyä apuna käyttäen toimittaa suuria muottiyksiköitä työtasojärjestelmän kanssa rakennustyömaalle. Näin vähennetään asennustöiden tarvetta rakennustyömaalla.