calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Koot­ta­va suur­muot­ti Top 50

Suur­ten pin­to­jen muot­ti kaik­kiin muo­toi­hin ja ra­si­tuk­siin

Jul­ki­si­vu­muot­ti Top 50 on pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti esia­sen­net­ta­va suur­ten pin­to­jen muot­ti ra­ken­nus­sar­jas­ta mi­tä eri­lai­sim­piin tar­koi­tuk­siin. Muot­tien muo­to, ko­ko, ank­ku­ri­ku­vio ja muot­ti­pin­ta voi­daan so­vit­taa kaik­kiin vaa­ti­muk­siin.

lataukset

Var­ma to­teu­tet­ta­vuus
pro­jek­ti­koh­tai­nen 

 • täyt­tää kaik­ki ark­ki­teh­to­ni­set vaa­ti­muk­set va­paas­ti va­lit­ta­val­la muot­ti­pin­nal­la ja ank­ku­ri­ku­viol­la
 • sal­lii ha­lu­tut be­to­noin­ti­no­peu­det yk­sin­ker­tai­sel­la mi­toi­tuk­sel­la jo­kai­seen va­lu­pai­nee­seen

No­pea, ta­lou­del­li­nen be­to­noin­ti
op­ti­moi­duil­la muot­ti­rat­kai­suil­la 

 • ma­te­ri­aa­lia­sääs­tä­vät suu­ret käyt­tö­lu­ke­mat
 • työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sia sääs­tä­vät ly­hyet muo­ti­tu­sa­jat
 • mi­ni­moi­tu nos­tu­rin tar­ve suur­ten, op­ti­moi­tu­jen siir­to­yk­si­köi­den an­sios­ta

Kus­tan­nus­var­muus
täs­mäl­li­nen esia­sen­nus Doka val­mis­muot­ti­pal­ve­lus­sa 

 • täy­del­li­nen sau­ma­ku­vio tar­koil­la muot­ti­lii­tok­sil­la
 • ai­kaa ja ti­laa sääs­tyy ra­ken­nus­työ­maal­la
 • tar­kal­leen so­pi­vat muo­tit ei­vät vaa­di pa­ran­nus­töi­tä
 • eri­kois­rat­kai­sut sil­toi­hin, tun­ne­lei­hin ja teol­li­suus­ra­ken­ta­mi­seen

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus
oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

 • tur­val­li­nen kul­ku ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
 • ym­pä­riin­sä tur­val­li­nen työ­paik­ka Xsafe plus työ­ta­so­jär­jes­tel­mäl­lä
 • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien käy­tän­nöl­lis­ten li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den jne. avul­la

Referenssit

Järjestelmä

Top 50 yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti

Riippuen lisäkuormituksesta suunnitellaan Doka-palkkien H20 (1) ja vaakajäykistevahvisteiden (2) väliset etäisyydet pienemmiksi tai suuremmiksi. Muottipinta (3) voidaan valita vapaasti - mitä erilaisimpiin vaatimuksiin.

Muot­tien ra­ken­ta­mi­nen val­mis­muot­ti­pal­ve­lus­sa

Top 50 yksittäiset osat voidaan asentaa kätevillä liitososilla nopeasti käyttövalmiiksi muoteiksi: näin säästetään asennuskustannuksia. Esiasennus valmismuottipalvelussa takaa erinomaisen laadun ja muottien tarkat liitokset samoin kuin ensiluokkaiset saumat, myös vaativissa geometrioissa. Koottavan suurmuotin Top 50 käyttö kannattaa erityisesti suurilla käyttölukemilla.

Muot­ti­pin­ta ja ank­ku­rias­teik­ko va­paas­ti va­lit­ta­vis­sa

Tärkeät arkkitehtoniset vaatimukset voidaan täyttää Top 50-järjestelmällä.

So­vel­lus

Si­leä­va­lu­be­to­ni

Vapaasti valittavan muottipinnan ja erinomaisen sopeutumiskykynsä ansiosta mihin tahansa rakenteen muotoon koottava suurmuotti Top 50 soveltuu erityisen hyvin betonille, jonka pinnalle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset (sileävalubetoni).

Poik­keuk­sel­li­nen jul­ki­si­vu

Domino ESP Bern, Sveitsi

Te­rä­vät reu­nat, si­leät pin­nat

City-tunneli Leipzig ja rautatieasemat, Saksa