calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Seinämuotti

Doka tarjoaa suuren valikoiman luotettavia seinämuotteja kaikkiin rakennustyömaalla esille tuleviin tilanteisiin, käyttöalueisiin ja betonipintoja koskeviin vaatimuksiin.

Seinämuotti
 • Järjestelmämuotti Frami Xlife

  Järjestelmämuotti Frami XlifeJärjestelmämuotti Frami Xlife

  Järjestelmämuotti Frami Xlife

  Ke­vyt Frami Xlife muot­ti tu­ke­val­la, sin­ki­tyl­lä te­räs­run­gol­la so­vel­tuu erin­o­mai­ses­ti no­pe­aan ja ta­lou­del­li­seen muo­ti­tuk­seen nos­tu­ril­la ja il­man nos­tu­ria.

 • Järjestelmämuotti Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Framax XlifeJärjestelmämuotti Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Framax Xlife

  Framax Xlife on jär­jes­tel­mä­muot­ti, jo­ka saa­vut­taa jär­jes­tel­mäl­li­sen 15-cm-ras­te­rin vain muu­ta­mal­la ele­men­til­lä, jo­ko pys­ty- tai vaa­ka-asen­nos­sa. Kaik­ki lii­tos­vä­li­neet, kaik­ki li­sä­tar­vik­keet so­peu­tu­vat sau­mat­to­mas­ti ras­te­riin - no­pea muo­ti­tus ja erit­täin ta­lou­del­li­nen.

 • Järjestelmämuotti Framax Xlife plus

  Järjestelmämuotti Framax Xlife plusJärjestelmämuotti Framax Xlife plus

  Järjestelmämuotti Framax Xlife plus

  Yh­del­tä puo­lel­ta asen­net­ta­va Framax Xlife plus-ank­ku­ri on uu­den jär­jes­tel­mä­muo­tin Framax Xlife plus kes­kei­nen osa, jo­ka ly­hen­tää muo­ti­tus- ja pur­ka­mi­sai­kaa jo­pa kol­man­nek­sel­la. Ank­ku­rin kar­tio­mai­sen muo­don an­sios­ta ei tar­vi­ta suo­ja­put­kia ei­kä kar­tioi­ta. In­no­va­tii­vi­nen Ank­ku­ri­hyl­syn tii­vis­tä­mi­seen ei tar­vi­ta ku­lu­via osia

 • Koottava suurmuotti Top 100 tec

  Koottava suurmuotti Top 100 tecKoottava suurmuotti Top 100 tec

  Koottava suurmuotti Top 100 tec

  Pe­rus­tuen ras­kai­ta kuor­mia kes­tä­vään palk­kiin I tec 20 uu­si koot­ta­va suur­muot­ti Top 100 on ihan­teel­li­nen rat­kai­su kun tar­vi­taan eh­do­ton­ta mit­ta­tark­kuut­ta huo­li­mat­ta suu­ris­ta be­to­ni­pai­neis­ta ja suu­ris­ta ank­ku­rie­täi­syyk­sis­tä. Muot­tien muo­to, ko­ko, ank­ku­ri­ku­vio ja muot­ti­pin­ta voi­daan vie­lä­kin pa­rem­min so­vit­taa kaik­kiin vaa­ti­muk­siin.

 • Koottava suurmuotti Top 50

  Koottava suurmuotti Top 50Koottava suurmuotti Top 50

  Koottava suurmuotti Top 50

  Jul­ki­si­vu­muot­ti Top 50 on pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti esia­sen­net­ta­va suur­ten pin­to­jen muot­ti ra­ken­nus­sar­jas­ta mi­tä eri­lai­sim­piin tar­koi­tuk­siin. Muot­tien muo­to, ko­ko, ank­ku­ri­ku­vio ja muot­ti­pin­ta voi­daan so­vit­taa kaik­kiin vaa­ti­muk­siin.

 • Järjestelmämuotti Alu-Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Alu-Framax XlifeJärjestelmämuotti Alu-Framax Xlife

  Järjestelmämuotti Alu-Framax Xlife

  Ke­vyt Alu-Framax Xlife si­säl­tää kaik­ki Framax Xlife jär­jes­tel­mä­muo­tin edut ra­ken­nus­työ­maal­la mis­sä ei ole nos­tu­ria käy­tet­tä­vis­sä - luon­nol­li­ses­ti myös sau­mat­to­mas­ti Framax Xli­feen lii­tet­ty­nä.

 • Kaareva muotti H20

  Kaareva muotti H20Kaareva muotti H20

  Kaareva muotti H20

  Kaa­ri­muot­ti H20 on käy­tän­töön so­vel­tu­va kaa­ri­muot­ti si­leil­le, pyö­reil­le sei­nil­le ja sä­teil­le 3,50 m:stä läh­tien - por­taat­to­mas­ti.

 • Pilarimuotti RS

  Pilarimuotti RSPilarimuotti RS

  Pilarimuotti RS

  Täs­mäl­leen pyö­reät pi­la­rit pa­ras­ta si­leä­va­lu­be­to­ni­laa­tua pi­la­ri­muo­til­la RS.

 • Pilarimuotti KS Xlife

  Pilarimuotti KS XlifePilarimuotti KS Xlife

  Pilarimuotti KS Xlife

  Kun tar­vi­taan muot­te­ja joil­la val­mis­te­taan ta­lou­del­li­ses­ti suu­ria mää­riä ne­li­kul­mai­sia tai suo­ra­kul­mai­sia pi­la­rei­ta vaih­te­le­vil­la poik­ki­leik­kauk­sil­la ja ai­ka­tau­lus­sa py­syen.

 • Pilarimuotti Framax Xlife

  Pilarimuotti Framax XlifePilarimuotti Framax Xlife

  Pilarimuotti Framax Xlife

  Framax Xlife-jär­jes­tel­mä­muot­tioh­jel­man si­säl­tä­mät uni-muo­tit so­vel­tu­vat ihan­teel­li­ses­ti käy­tet­tä­vik­si vaih­te­le­vien pi­la­ri­poik­ki­leik­kaus­ten muo­ti­tuk­seen 5 cm:n vä­lein - il­man eril­lis­tä pi­la­ri­muot­tia.

 • Pilarimuotti Top 50

  Pilarimuotti Top 50Pilarimuotti Top 50

  Pilarimuotti Top 50

  Mo­ni­mut­kai­set pi­la­rin poik­ki­leik­kauk­set, pi­la­rien suu­ret kor­keu­det, lu­kui­sia muo­ti­tus­ker­to­ja, kor­keat vaa­ti­muk­set be­to­ni­pin­nal­le - ta­lou­del­li­ses­ti to­teu­tet­ta­vis­sa mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­te­tul­la pi­la­ri­muo­til­la Top 50

 • Julkisivumuotti Top 50

  Julkisivumuotti Top 50Julkisivumuotti Top 50

  Julkisivumuotti Top 50

  Jul­ki­si­vu­muot­ti Top 50 no­peut­taa ra­ken­ta­mi­sen edis­ty­mis­tä, se­kä in­teg­roi­duil­la et­tä si­vus­sa ole­vil­la pai­kal­la­va­lu­pi­la­reil­la.

show more systems