calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Jär­jes­tel­mä­muot­ti Framax Xlife

Te­ho­kas te­räs­ke­hä­muot­ti suur­ten pin­to­jen muo­ti­tuk­seen nos­tu­ria käyt­täen

Framax Xlife on jär­jes­tel­mä­muot­ti, jo­ka saa­vut­taa jär­jes­tel­mäl­li­sen 15-cm-ras­te­rin vain muu­ta­mal­la ele­men­til­lä, jo­ko pys­ty- tai vaa­ka-asen­nos­sa. Kaik­ki lii­tos­vä­li­neet, kaik­ki li­sä­tar­vik­keet so­peu­tu­vat sau­mat­to­mas­ti ras­te­riin - no­pea muo­ti­tus ja erit­täin ta­lou­del­li­nen.

latauksetVideot

Kus­tan­nus­te­ho­kas
erin­o­mais­ten jär­jes­tel­mäo­mi­nai­suuk­sien an­sios­ta 

 • kor­keat käyt­tö­lu­ke­mat erin­o­mai­sen val­mis­tus­laa­dun ja erit­täin pit­käi­käi­sen Xlife-le­vyn an­sios­ta
 • vä­hem­män kal­lii­ta so­vi­tus­koh­tia joh­don­mu­kai­sel­la 15-cm-ras­te­rion­nil­la
 • 1,35 m:n pi­tui­set ank­ku­ri­vä­lit mah­dol­lis­ta­vat jo­pa kah­den­tois­ta pro­sen­tin kus­tan­nus­ten sääs­tön ank­ku­roin­ti­koh­tien ja ank­ku­ri­rei­kien jäl­ki­töi­den tar­peen vä­hen­tyes­sä
 • pit­kä kes­toi­kä sin­kit­ty­jen, pul­ve­ri­pin­noi­tet­tu­jen te­räs­ke­hien an­sios­ta
 • tii­viit siir­to­yk­si­köt vä­hen­tä­vät nos­tu­rin tar­vet­ta
 • op­ti­moi­dut työ­vai­heet myös ah­tais­sa ti­lois­sa käy­tet­täes­sä yk­si­puo­lis­ta Mo­no­tec ank­ku­ri­jär­jes­tel­mää

Työt ete­ne­vät vauh­dik­kaas­ti
vä­hem­män toi­men­pi­tei­tä 

 • ly­hyet muo­ti­tu­sa­jat suu­ril­la ank­ku­rie­täi­syyk­sil­lä, jo­pa 1,35 m
 • no­pea muo­ti­tus suu­ri­pin­tai­sil­la siir­to­yk­si­köil­lä ja suur­muo­teil­la
 • pul­ve­ri­pin­noi­tet­tu­jen ke­hien ja tu­ke­vien puu-muo­vi-pa­nee­lien lop­pu- ja vä­li­puh­dis­tus käy vai­vat­to­mas­ti pai­ne­pe­su­ril­la

Yk­sin­ker­tai­nen kä­sit­te­ly ja suun­nit­te­lu
käy­tän­nöl­li­nen muot­ti­ras­te­ri 

 • muot­ti­va­ras­to­jen op­ti­maa­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen toi­siin­sa so­vi­te­tuil­la muot­ti­for­maa­teil­la loo­gi­ses­sa muot­ti­ras­te­ris­sa
 • vain vii­si muot­ti­le­veyt­tä hel­pot­ta­vat suun­nit­te­lua ja muo­ti­tus­ta ja pa­ran­ta­vat lo­gis­tii­kan te­hok­kuut­ta

Erin­o­mai­set be­to­noin­ti­tu­lok­set
tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sil­la tuot­teil­la 

 • puh­das be­to­ni­ku­vioin­ti kor­kea­luok­kai­sel­la eri­kois­pin­noi­te­tul­la Xlife-le­vyl­lä
 • muot­ti­ras­te­ril­la ai­kaan­saa­daan jär­jes­tel­mäl­li­nen sau­ma­ku­vio myös pys­ty- ja vaa­ka-asen­to­ja yh­dis­te­le­mäl­lä
 • ei ruu­vin­jäl­kiä be­to­nis­sa, sil­lä muot­ti­le­vyt ruu­va­taan ta­ka­si­vul­ta
 • vä­hem­män jäl­ki­töi­tä ne­ga­tii­vi­sel­la, jär­jes­tel­mäl­li­sel­lä ke­hän jäl­jel­lä be­to­nis­sa

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus
oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

 • tur­val­li­nen kul­ku ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
 • ym­pä­riin­sä tur­val­li­nen työ­paik­ka Työ­ta­so­jär­jes­tel­mäl­lä Xsafe plus
 • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den, asen­nus­tan­ko­jen jne. avul­la

Referenssit

Järjestelmä

Framax Xlife

 • muottien toisiinsa sovitetut muodot on suunniteltu mahdollisimman hyödyllisesti käytettäviksi
 • 15-cm-rasterissa on vain viisi leveyttä ja kolme korkeutta, mikä helpottaa suunnittelua, muotitusta ja logistiikkaa rakennustyömaalla
 • käytännölliset poikittaisreiät kehässä helpottavat päätymuotitusta, kulmia ja tukia
 • tukevat, sinkityt ja pulveripinnoitetut teräskehät varmistavat tasaiset betonipinnat

Framax Xlife-le­vy

 • kestää erinomaisesti käyttöä erikoispinnoituksen ja levyrakenteen ansiosta
 • hyvä vastustuskyky halkeilua ja tärytysvahinkoja vastaan vähentää jälkiä valmissa betonipinnassa
 • vähemmän jälkitöitä koska ei halkeamia ja huomattavasti vähemmän naulanreikien turpamisia
 • helppo ja nopea (väli-)puhdistus myös painepesurilla

Framax-suur­muo­tit

 • suuret muottiyksiköt, vähemmän muottiliitoksia ja lyhyet siirtoajat
 • muotit voidaan asettaa toisiaan vasten pystyasennossa
 • suuripintaiset muotit soveltuvat erinomaisesti sileävalubetonin valmistamiseen

Kui­lu­muot­ti Framax-ir­ro­tus­si­sä­kul­mal­la I

Framax-irrotussisäkulma I on suunniteltu erityisesti kuiluihin. Muottien asentaminen ja poistaminen tapahtuu työturvallisuusohjetta noudattaen ilman nosturia yksinkertaisesti raudoitustangolla tai kätevällä räikällä. Siirto tehdään nosturiaikaa säästäen yhtenä kappaleena. Framax-irrotussisäkulmaa I voidaan lisäksi käyttää pilarien kiinnittimenä ja seinämuotin sisäkulmana.

So­vi­tus

Framax-säädettävä pikaliitin sopii 15 cm:n säätöalueellaan tarkalleen muotin asteikkoon. Näin yhtä seinälevyä kohti tarvitaan usein vain yksi ainoa sovitusliitos.

Framax asen­nus­tan­ko

Nostotarraimen turvalliseen käyttöön maasta, muotin suoristamiseen tai naulojen ulosvetämiseen.

Uni-muot­ti SCC

Uni-muotti SCC mahdollistaa itsetiivistyvän betonin (SCC) valun pumppaamalla muottiin alhaaltapäin: Käytettävissä seinäalueilla ja päätyjen muotitukseen.

Ank­ku­roin­ti

Suuret, jopa 1,35 m:n ankkurietäisyydet alentavat kustannuksia huomattavasti. Suurilla, kartiomaisilla ankkurointihylsyillä muotit voidaan asentaa vinosti tai eri korkeuksille yhdelle puolelle tai molemmille puolille.

Ank­ku­ri­jär­jes­tel­mä Mo­no­tec

Ankkurointikohtien valmistus luotettavasti ja nopeasti vain yhden miehen voimin. Ergonominen käyttö vain yhdeltä puolelta säästää aikaa ja lyhentää muotitusaikaa.

Mo­no­tec ank­ku­ri­jär­jes­tel­män asen­ta­mi­nen

Yhdistelmämutteri on samalla sekä muottiliitos että ankkurimutteri. Se yhdistää muotit sillä sivulla, joka asetetaan ensin. Suurissa muoteissa ankkurimutterit työnnetään kehäprofiiliin. Kun muotti on suljettu, Monotec-ankkurit asennetaan yhdeltä sivulta ja kiristetään Monotec-räikällä.

Sei­nän­pak­suu­det Mo­no­tec ank­ku­ri­jär­jes­tel­mäs­sä

Seinänpaksuudet 15 cm - 35 cm voidaan muotittaa taloudellisesti vain kahdella kartiomaisella Monotec-ankkurilla.

So­vel­lus

In­teg­roi­tu lu­ki­tus­jär­jes­tel­mä

Koko muotin levyiset liitoskiskot mahdollistavat lisävarusteiden, kuten vinotukien, jäykistinpalkkien ja betonointitasojen nopean kiinnittämisen - käden käänteessä ja ilman valmiiksi määrättyjä kohtia.

Lii­tok­set

Muottiliitos yhdellä vasaran iskulla - nopeasti, ilman lisätyökaluja.

Ko­ro­tus

Framax -säädettävä pikaliitin suoristaa muottiliitoksen aina 5,40 m:n muottikorkeuteen asti. Suuremmissa korotuksissa käytetään jäykistinpalkkeja parantamaan liitoksen jäykkyyttä. Se mahdollistaa myös suurten muottiyksiköiden siirron nosturilla.

Muot­tien ir­rot­ta­mi­nen

Framax Xlife-unimuotit soveltuvat reikäjärjestelmän ansiosta erityisesti ulkonurkkien, seinäliitosten, päätymuottien ja pilarimuottien taloudelliseen valmistukseen.

Kul­mat ja lii­tok­set

Mitkä tahansa kulmat, päätymuotit ja T-liitokset voidaan toteuttaa nopeasti ja luotettavasti sisäkulmilla ja säädettävillä kulmilla sekä monipuolisella Framax-muottisarjan uni-muotilla. Näin vältytään kalliilta erikoisratkaisuilta.

Tur­val­lis­ta be­to­noin­tia työ­ta­so­jär­jes­tel­mäl­lä Xsafe plus

Esiasennetut, koottavat työtasot kiinteästi asennetuilla suojakaiteilla, tikkailla ja itsestäänsulkeutuvilla läpikulkuaukoilla ovat heti käyttövalmiit ja parantavat ratkaisevasti työturvallisuutta.