calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Holvimuotti

Doka holvijärjestelmät valloittavat maailmaa monipuolisuudellaan ja kyvyllään sopeutua mitä erilaisimpiin rakennustoimiin. Suuret tai pienet, yksinkertaiset tai monimutkaiset holvipinnat - Doka on aina turvallinen valinta.

Holvimuotti
 • Dokaflex

  DokaflexDokaflex

  Dokaflex

  Dokaflex 1-2-4 on no­pea ja jous­ta­va hol­vi­muot­ti mi­hin ta­han­sa poh­ja­piir­rok­seen. Muot­tien lu­ku­mää­rä las­ke­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti ma­te­ri­aa­li­las­ki­mel­la il­man muot­ti­suun­ni­tel­maa. Be­to­noin­ti­tu­lok­sel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set rat­kais­taan va­paas­ti va­lit­ta­vil­la muot­ti­pin­noil­la.

 • Dokaflex pöytä

  Dokaflex pöytäDokaflex pöytä

  Dokaflex pöytä

  Dokaflex-pöy­tä­muo­tin yk­sin­ker­tai­sen ja käy­tän­nön tar­peet huo­mioo­not­ta­van ra­ken­teen, se­kä no­pean siir­ret­tä­vyy­den ja so­vi­tet­ta­vuu­den an­sios­ta suu­ret hol­vi­ra­ken­teet voi­daan ra­ken­taa ta­lou­del­li­ses­ti ja ly­hyes­sä ajas­sa. Dokaflex-pöy­dät ovat luon­nol­li­ses­ti myös yh­dis­tel­tä­vis­sä Dokamatic-pöy­tiin.

 • Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tecDokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 on kä­si­käyt­töi­nen hol­vi­muot­ti­jär­jes­tel­mä, jo­ka ke­rää pis­tei­tä käyt­tö­ker­to­jen al­hai­sil­la kus­tan­nuk­sil­la. Kes­tä­vä palk­ki I tec 20 nis­ka­palk­ki­na mah­dol­lis­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat tu­ki­vä­lit. Kos­ka sa­mal­le muot­ti­pin­nal­le käy­te­tään vä­hem­män ma­te­ri­aa­lia, asen­ta­mi­nen käy 15 pro­sent­tia no­peam­min, al­hai­sem­mil­la ma­te­ri­aa­li- ja lo­gis­tiik­ka­kus­tan­nuk­sil­la.

 • Dokamatic pöytä

  Dokamatic pöytäDokamatic pöytä

  Dokamatic pöytä

  Dokamatic-pöy­dän in­no­va­tii­vi­nen ra­ken­ne mah­dol­lis­taa suur­ten hol­vi­pin­to­jen no­pean muo­ti­tuk­sen. Jär­jes­tel­mä on op­ti­moi­tu ly­hyil­le muo­ti­tus­a­joil­le ja se sel­viy­tyy myös vaih­te­le­vis­ta staat­ti­sis­ta ja geo­met­ri­sis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Sääs­tää työ- ja nos­tu­riai­kaa: Do­Kart plus siir­tää pöy­dän vaa­ka­suo­ras­sa seu­raa­vaan be­to­noin­ti­jak­soon yh­den mie­hen voi­mal­la.

show more systems