calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Komponentit

Muottijärjestelmämme perustuu suurelta osin käytännössä testattuihin komponentteihin. Doka järjestelmäkomponentit on valmistettu pitkäikäisiksi, mahdollisimman taloudellisiksi ja ehdottoman turvallisiksi. Myös te voitte parantaa yrityksenne kilpailukykyä tehokkailla Doka-tuotteilla.

Komponentit
 • Holvituet

  HolvituetHolvituet

  Holvituet

  Doka hol­vi­tuet ovat oi­kea va­lin­ta jo­kai­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen ja tär­keä tu­ki ko­vas­sa ra­ken­nus­työ­maan ar­jes­sa. Pu­ris­tus- ja pu­toa­mis­var­mis­tus, tao­tut mut­te­rit, sin­ki­tys ja er­go­no­mi­nen sää­tö­san­ka - vain muu­ta­mia näi­den kor­kea­luok­kais­ten te­räs­put­ki­tu­kien omi­nai­suuk­sis­ta, jot­ka va­kuut­ta­vat asiak­kai­tam­me maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

 • Palkit

  PalkitPalkit

  Palkit

  Eri­kois­ra­ken­teel­laan ja kan­ta­vuu­del­laan palk­ki I tec 20 avaa uu­det ulot­tu­vuu­det ma­te­ri­aa­lin op­ti­moin­nil­le ra­ken­nus­työ­maal­la. Muo­vi­pääl­lys­teel­lä suo­jat­tu ylä- ja ala­reu­na se­kä luo­tet­ta­va Top-pal­kin pää­ty­vah­vis­tus te­ke­vät pal­kis­ta eri­tyi­sen kes­tä­vän.

 • Puupalkit

  PuupalkitPuupalkit

  Puupalkit

  Yleis­käyt­töi­set Doka puu­pal­kit muo­dos­ta­vat pe­rus­tan mo­nil­le Doka muot­ti­jär­jes­tel­mil­le. Tu­han­net huo­lel­li­ses­ti val­mis­te­tut pal­kit va­kuut­ta­vat päi­vit­täin lu­kui­sil­la ra­ken­nus­työ­mail­la. H20 top ja H20 eco tun­ne­taan maa­il­man­laa­jui­ses­ti ja ovat ai­na oi­kea rat­kai­su.

 • Kolmikerroslevyt

  KolmikerroslevytKolmikerroslevyt

  Kolmikerroslevyt

  Do­kan yleis­käyt­töi­set kol­mi­ker­ros­le­vyt muo­dos­ta­vat pe­rus­tan useil­le Doka muot­ti­jär­jes­tel­mil­le.

 • Ankkurointi-ja kiinnitysjärjestelmä

  Ankkurointi-ja kiinnitysjärjestelmäAnkkurointi-ja kiinnitysjärjestelmä

  Ankkurointi-ja kiinnitysjärjestelmä

  Luo­tet­ta­vat muot­tiank­ku­rit ja var­mat ri­pus­tus­koh­dat ovat rat­kai­se­via jo­kai­sen muo­tin ta­lou­del­li­sel­le ja tur­val­li­sel­le käy­töl­le. Sei­nä­muo­teil­le, yk­si­puo­li­sil­le muo­teil­le ja kii­peä­vil­le muo­teil­le on käy­tet­tä­vis­sä täy­del­li­se­ses­ti so­vi­tet­tu oh­jel­ma koos­tuen käy­tän­nös­sä tes­ta­tuis­ta ank­ku­ri­rat­kai­suis­ta ja ri­pus­tus­koh­dis­ta.

 • Muottiöljyt

  MuottiöljytMuottiöljyt

  Muottiöljyt

  Doka tar­jo­aa muot­tiöl­jy­jä si­lei­siin ja ime­viin muot­ti­pin­toi­hin. Niil­lä on erin­o­mai­set ir­ro­tu­so­mi­nai­suu­det ja ne tuot­ta­vat kau­nii­ta be­to­ni­pin­to­ja.

 • Monikerroslevyt

  MonikerroslevytMonikerroslevyt

  Monikerroslevyt

  Doka-mo­ni­ker­ros­le­vy­jä käy­te­tään lu­kui­sis­sa Doka muot­ti­jär­jes­tel­mis­sä. Mo­ni­nais­ten käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien an­sios­ta - Doka Plys­tä Xlife-le­vyi­hin - Doka tar­jo­aa par­hai­ten so­vel­tu­van rat­kai­sun eri vaa­ti­muk­siin so­vi­tu­sa­lu­ees­ta va­lu­be­to­niin.

 • Vesitiivisvälikkeet

  VesitiivisvälikkeetVesitiivisvälikkeet

  Vesitiivisvälikkeet

  Luo­tet­ta­va be­to­ni­pin­to­jen val­mis­tus ha­lu­tus­sa si­leä­va­lu­be­to­ni­luo­kas­sa on ai­na uu­si haas­te. Doka tar­jo­aa oi­kean muot­ti­ma­te­ri­aa­lin kaik­kiin ra­ken­tei­siin, jois­sa be­to­nin pin­ta jää nä­ky­viin. Myös yk­si­tyis­koh­tiin, esim. ki­ris­tys­koh­tiin ja sau­moi­hin Do­kal­la on lu­kui­sia eri tar­vik­kei­ta si­leä­va­lu­be­to­nil­le.

 • Kuljetus- ja varastointikehikot

  Kuljetus- ja varastointikehikotKuljetus- ja varastointikehikot

  Kuljetus- ja varastointikehikot

  Eri­lai­set kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kot ja laa­ti­kot tuo­vat jär­jes­tys­tä ra­ken­nus­työ­maal­le, ly­hen­tä­vät ha­kuai­ko­ja ja yk­sin­ker­tais­ta­vat jär­jes­tel­mä­kom­po­nent­tien, pie­no­sien ja li­sä­va­rus­tei­den va­ras­toin­tia ja kul­je­tus­ta. Kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kot hel­pot­ta­vat hol­vi­tu­kien, tu­ki­jal­ko­jen, palk­kien ja muot­ti­le­vy­jen va­ras­toin­tia ja kul­je­tus­ta Verk­ko­ke­hik­ko pi­tää ke­vyem­mät li­sä­va­rus­teet jär­jes­tyk­ses­sä (maks. kan­ta­vuus 700 kg). Ras­kaat li­sä­va­rus­teet va­ras­toi­daan kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kois­sa (maks. kan­ta­vuus 1.500 kg).

 • Perustusten säädettäväliitin

  Perustusten säädettäväliitinPerustusten säädettäväliitin

  Perustusten säädettäväliitin

  Pe­rus­tus­ten sää­det­tä­vä­liit­ti­men 10-90cm op­ti­moi­tu pai­non suh­de staat­ti­siin omi­nai­suuk­siin te­kee sii­tä erin­o­mai­sen pe­rus­tar­vik­keen kaik­kiin muo­ti­tus­töi­hin nau­ha­pe­rus­tus­ten, tu­ki­palk­kien ja pi­ha­muu­rien alu­eel­la.

show more systems