calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vyhlásenie o ochrane údajov − aplikácia Doka Tools

Stav: máj 2018

App Icon Doka Tools
Doka Tools AppDoka App Store

I. Predmet vyhlásenia

„Doka“ (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakúsko; zodpovedný orgán v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) berie ochranu osobných údajov vážne. Je samozrejmé, že z tohto dôvodu spracúva spoločnosť Doka osobné údaje v súlade s predpokladmi uplatniteľných právnych predpisov, predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, ako aj IP adresa.

Toto vyhlásenie má za cieľ informovať návštevníka o účele a rozsahu spracovania osobných údajov v našej aplikácii Doka Tools.

II. Spracovanie pri používaní aplikácie

Pri používaní našej aplikácie na čisto informatívne účely, t. j. keď sa nezaregistrujete, ani iným spôsobom neposkytujete informácie, zbierame iba osobné údaje, ktoré odosiela váš prehliadač. Pri spustení našej aplikácie zbierame ďalej uvedené údaje, ktoré sú pre nás technicky dôležité, aby sme vám aplikáciu dali k dispozícii a zaručili jej stabilitu a bezpečnosť: IP adresu a IP sídlo, dátum a čas žiadosti, odchýlku časovej zóny od greenwichského stredného času (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), stav prístupu/stavový kód HTTP, každý objem prenesených dát, internetovú stránku, z ktorej požiadavka prišla, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača, počet, trvanie a dobu spustení, vyhľadávače a kľúčové slová, ktoré ste použili, typ prehliadača, veľkosť obrazovky a operačný systém

Pri vytváraní súborov PDF v aplikáciách „Optimalizácia Dokaflex“ a „Optimalizácia Dokaflex 30 tec“ vás vyzveme, aby ste zadali nasledovné údaje: názov projektu, meno staviteľa, spoločnosť a komponent.

Tieto údaje sa odosielajú spoločnosti Doka a použijú sa len na vygenerovanie súboru PDF. Údaje sa vymažú okamžite po vytvorení súboru PDF. Tieto údaje sa iným spôsobom nepoužijú.

Používanie súborov cookies

Pri používaní aplikácie sa navyše v prístupovom zariadení návštevníka uložia súbory „cookies“. Cookies sú malé údaje, ktoré umožňujú ukladanie informácií týkajúcich sa zariadenia do prístupového zariadenia (PC, smartfón a iné). Používajú sa na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní aplikácie a na jej analýzu na účely zlepšenia ponuky. Používateľ môže ovplyvniť používanie súborov cookies. Vo väčšine prehliadačov existuje možnosť obmedziť ukladanie súborov cookies, alebo mu úplne zabrániť. Upozorňujeme však na to, že bez súborov cookies sa môže obmedziť používanie a najmä komfortnosť používania.

Naše aplikácie využívajú nasledovné typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v ďalšej časti:

Dočasné súbory cookies

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria k nim najmä relačné súbory cookies. Tieto ukladajú takzvanú session ID, pomocou ktorej sa rôzne požiadavky vášho prehliadača môžu priradiť k spoločnej relácii. Vďaka tomu môžeme rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite do našej aplikácie. Tieto relačné súbory cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

Trvalé súbory cookies

Trvalé súbory cookies sa vymažú automaticky po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Avšak aj vy sami môžete súbory cookies kedykoľvek vymazať vo vašich nastaveniach prehliadača. Slúžia na analýzu aplikácie (pozri „Google Analytics“).

Použité služby a aplikácie tretích strán

Google Analytics

Táto aplikácia používa službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané súbory cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači a umožňujú analýzu používania aplikácie. Informácie o používaní tejto aplikácie vytvorené súborom cookie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Avšak v prípade aktivovania anonymizácie IP adresy v rámci týchto aplikácií (_gat._anonymizelp) spoločnosť Google túto IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odosiela úplná IP adresa a tam sa skracuje. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto aplikácie použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie používania aplikácie, zostavenie správy o aktivitách aplikácie a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním aplikácie a internetu prevádzkovateľovi aplikácie. IP adresa, ktorú v rámci služby Google Analytics poskytol prehliadač, sa nebude zlučovať s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov Cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie tejto aplikácie v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zbere údajov vytvorených pomocou súboru cookie a údajov vzťahujúcich sa na používanie aplikácie (vrátanej vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, ak si nainštalujete zásuvný modul prehliadača.

Google ponúka pre väčšinu bežných prehliadačov doplnok na deaktivovanie, ktorý poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje spoločnosť Google zhromažďuje pre používané aplikácie. Doplnok oznámi skriptovaciemu jazyku JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že na používanie aplikácie služba Google Analytics neposkytuje žiadne údaje. Doplnok na deaktivovanie pre prehliadač služby Google Analytics ale nezabráni tomu, aby sa informácie neposkytli spoločnosti Doka alebo iným službám na analýzu internetových stránok, ktoré sa v tomto prípade používajú.

V našej aplikácii sú umiestnené nasledujúce Google súbory:
„_ga“ Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na rozlíšenie návštevníkov internetovej stránky a sledovanie návštev stránky, resp. trvanie návštevy stránky, exspirácia 2 roky;
„_gat“ Tento súbor cookie používa služba Google Analytics-na sledovanie a obmedzenie miery požiadaviek, exspirácia 10 minút;
„_gid“ Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie používateľov. Exspirácia 24 hodín.
„_gali" Toto Cookie používa Google Analytics (Enhanced Link Attribution), aby sa zlepšila presnosť správy In-Page Analytics tak, že sa pomocou ID prvku prepojenia automaticky rozlišuje medzi viacerými prepojeniami k rovnakej URL na jednotlivej stránke.

Ďalej by sme chceli upozorniť na to, že spoločnosť Google spracúva vaše údaje aj v USA a riadi sa štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google, ktoré je k dispozícii na http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

Stiahnite si doplnok prehliadača, ktorý zakáže službu Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

V našej aplikácii tiež umiestňujeme odkazy na iné internetové stránky; je to len na informačné účely. Tieto internetové stránky nekontrolujeme a preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že aktivujete nejaký odkaz, je možné, že prevádzkovateľ tejto stránky zozbiera o vás údaje a tieto spracuje v súlade so svojím vyhlásením o ochrane údajov, ktoré sa môže líšiť od našej verzie.

Prenos údajov

K prenosu vašich údajov tretím stranám (spracovateľom) zo zásady nedochádza, okrem prípadov, keď sme k tomu zákonom viazaní, keď je poskytnutie údajov potrebné na vykonanie našich zmluvných povinností, alebo ak ste predtým výslovne súhlasili s poskytovaním svojich údajov.

III. Práva dotknutých osôb a kontakt

Spoločnosť Doka upozorňuje na to, že používateľ má v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov, takzvané právo dotknutej osoby, a síce právo na informácie, prenos údajov, nesúhlas a vymazanie. Ak si chcete uplatniť toto právo, alebo máte ďalšie otázky o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Doka, kontaktujte DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., Vec: Žiadosť o informáciu o ochrane osobných údajov, Ivanská cesta 28, 821 04 Bratislava, Slovensko.

Prípadne adresujte svoju žiadosť na tému ochrana údajov na e-mailovú adresu spoločnosti Doka: gdpr.slovakia@doka.com

Pokiaľ ide o právnu ochranu údajov, používateľ má tiež právo sťažovať sa na orgáne pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: statny.dozor@pdp.gov.sk

IV. Prispôsobenie vyhlásenia o ochrane údajov

Spoločnosť Doka pravidelne spravuje svoje aplikácie. V súvislosti s tým môže spoločnosť Doka prispôsobiť toto vyhlásenie. Na toto prispôsobenie zvlášť neupozorňujeme. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste toto vyhlásenie sledovali pravidelne.