calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Spoľahlivá bezpečnosť pre Vašu stavbu už od základov

Každou fázou bližšie k cieľu

Aktívna podpora projektu je v Doke pevným základom

Cieľom všetkých prípravných prác zo strany spoločnosti Doka je dosiahnuť vyššiu efektívnosť vďaka transparentne kalkulovaným a optimalizovaným konceptom debnenia. Aktívna projektová podpora Vám pomáha zrealizovať každú zákazku v jednotlivých fázach projektu. Už vo fáze vypracovania projektu Vám Doka poskytuje svojím know-how a kompetenciou fundovanú pomoc pri rozhodovaní.

Čím skôr vnesú Doka-technici do projektu svoje vedomosti a skúsenosti, tým efektívnejšie sa môže stavebný zámer realizovať. V každej fáze. Doka sprevádza projekt až do úspešného ukončenia a vytvára tak so svojimi zákazníkmi dlhodobé partnerstvá.

Brožúra

Ruka v ruke s debniacou technikou.

Doka-bezpečnostné systémy sprevádzajú každú fázu projektu. Bezpečnosť je od začiatku plánovaná, zosúladená so systémami debniacej techniky a zameraná na dodatočné zvýšenie produktivity a kvality. Na betónovanie sa používajú pracovné plošiny vrátane bočnej ochrany a zábradlí. Pri vysokých debneniach stenách poskytujú bezpečné a efektívne riešenie medziľahlé plošiny vrátane bočnej ochrany. Obzvlášť dôležitý je bezpečný výstup k betónovanej úrovni pri stĺpových debneniach. Tieto nároky spĺňa Doka praktickými bezpečnostnými opatreniami.

Skladacia plošina KKonzolová plošina MSystém plošín Xsafe plus

Profesionálna bočná ochrana.

Doka poskytuje profesionálnu bočnú ochranu pre debnenie a hrubú stavbu. Osvedčené systémy bočnej ochrany optimálne chránia Vašich pracovníkov na stavbe a významne prispievajú k plynulému postupu výstavby. Nasadenie stabilných bezpečnostných komponentov zaručuje spoľahlivú ochranu a zodpovedá najmodernejšiemu bezpečnostnému štandardu (EN 13374). Dobre chránení pracovníci pracujú bezpečnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Ochranné zábradlieFasádne debnenie Top 50Ochranný štít Xclimb 60Bočný ochranný systém XP

Bezpečne nahor.

Pracovisko na stavbe sa musí dať dosiahnuť bezpečnými cestami a taktiež bezpečnými výstupmi. Doka ponúka výstupové systémy, ktoré sú plne integrované do príslušného debniaceho systému. Výstupy sú koncipované tak, aby sa mohlo debnenie jednoducho obsluhovať.

Výstupový systém XSSchodisková veža 250

Bezpečný transport, efektívny presun.

Vykládka, montáž a presun debniacich prvkov na stavbe neovplyvňujú iba postup výstavby. Musia sa zrealizovať tiež bezpečne. Doka poskytuje profesionálne premiestňovacie zariadenia, ktoré urýchľujú proces premiestňovania a zároveň sa starajú o vysoký štandard bezpečnosti.

Zariadenia na premiestňovanie stolovViacúčelové pomôcky

Viazacie prostriedky pre bezpečný transport na stavbe.

Na stavbe je rozhodujúci každý úkon. Pohyby ako nastavenie a zasunutie, zavesenie a zvesenie, premiestnenie a preprava predpokladajú vysoký bezpečnostno-technický štandard. Doka svojimi bezpečnostnými systémami odskúšanými praxou spĺňa všetky požiadavky relevantné z hľadiska bezpečnosti.

Zariadenia na premiestňovanie stolov

Oficiálne potvrdená bezpečnosť.

Doka aktívne spolupracuje v medzinárodných výboroch a zväzoch ako silný zástupca debniacich a bezpečnostných systémov, ktoré sú v súlade s normami‏. Certifikáty pre Doka-bezpečnostné systémy sú Vašou istotou kvality. Doka určuje smer aj v bezpečnosti.

Označenie CE

Označením CE môže označovať výrobok len sám výrobca. Označenie CE sa vyžaduje, keď konštrukcia alebo spôsob fungovania môžu ohroziť život alebo zdravie používateľa. Základom je smernica Rady ES 89/392/EHS o strojových zariadeniach. Ustanovuje právny rámec pre normy jednotlivých krajín. Podľa nej výrobok s označením CE zodpovedá všetkým platným zákonom a normám. Súčasťou výrobku s označením CE je návod na prevádzku. Pribaľuje sa k dodávke a obsahuje dôležité informácie, ktoré sa musia dodržiavať (pokyny na uvedenie do prevádzky a na používanie, pokyny pre údržbu, informácie o opotrebení a zneškodnení...). Nedodržanie pokynov môže mať závažné dôsledky pre život používateľa. Výrobky označené označením CE podliehajú pravidelnému skúšaniu. Tým je možné vylúčiť riziká a zabrániť nebezpečenstvu úrazu.

Označenie GSV

GSV je združenie všetkých významných výrobcov debnenia. Existuje od r. 1993. Účelom a cieľom je stanovenie kvalitatívnych a výkonových znakov pre rámové debnenia, pri ktorých sa podľa normy ÖN/DIN 18202 uvádza nosnosť (tlak na debnenie) v závislosti od dovoleného priehybu. Zaisťuje sa tým, aby debnenie znieslo uvádzaný tlak betónu a aby sa pri použitom debnení dodržal predpísaný minimálny štandard.

Európsky výbor pre normalizáciu CEN

Príslušní Doka-pracovníci spolupracujú v tomto výbore na vypracovávaní európskych noriem. Máte tak istotu, že aj v budúcnosti budete pracovať s debnením, ktoré zodpovedá normám.