calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vieme, ako lepšie prekonávať prekážky

Debniace riešenia pre vašu stavbu mosta

_Vieme, ako sa predpínajú mosty

Doka je pevne odhodlaná k budovaniu technického náskoku v oblasti debnenia. To je dôvodom neustáleho vývoja opatrení týkajúcich sa konštrukčnej efektívnosti, ktoré sa systematicky uvádzajú do praxe. Na jednej strane ide o vývoj debniacich systémov, na druhej strane o vývoj súvisiacich technických služieb. Riešenie debnenia od spoločnosti Doka vždy predstavujú balík, ktorý našim zákazníkom prináša skutočný úžitok a pridanú hodnotu. Sme orientovaní na zákazníka a staviame tak mosty k cieľom našich zákazníkov.

Ako priekopnícky výrobca debnenia pozeráme na priebeh stavby komplexne. Do spectra našich služieb patrí projektovanie a statika debnenia rovnako ako predmontáž debnenia a jeho neskoršia demontáž. Iba vyhovujúca koncepcia debnenia prináša najlepšie výsledky. Výhodou pre zákazníka je kominukácia s jednou Doka-kontaktnou osobou, čím sa zaručí dobrá koordinácia pri riešení požiadaviek zákazníka.

Úspešne vás sprevádzame celým vaším stavebným projektom.


 

Rozumieme požiadavkám.

Most od znalostí k skúsenosti

Naše kompetencie majú široký záber. Zameriavame sa na technické výzvy v oblasti debnenia už vo fáze návrhu. Už v tomto okamihu sa delíme s našimi vedomosťami, aby sme umožnili rýchlu, efektívnu a hospodárnu realizáciu stavby. Prinášame však ešte podstatne viac - vhodný debniaci systém ako riešenie.

Pylóny a piliere

Piliere zmenšujú rozpätie hornej stavby mosta medzi oporami, a tým umožňujú zmenšiť konštrukčnú výšku. Väčšinou sú vyhotovené ako jednotlivé alebo dvojité piliere. Pri zavesených alebo visutých mostoch sa zaťaženie od šikmého zavesenia prenáša do stredovej podpery mosta. V tomto prípade ide o pylóny. Tie môžu byť vyhotovené ako samonosné pylónové veže, pylóny tvaru A, H alebo ako portálové pylóny.

Vaše výhody s Dokou

Vysoká variabilita vo vyhotovení pilierov a pylónov nezávisle od geometrie, výšky a dimenzovania vďaka rozsiahlej kompetencii pri projektovaní a výkonným šplhacím a samošplhacím debneniam.

Podperné systémy

Nosné konštrukcie betónových mostov s malou výškou nad terénom možno zhotoviť cenovo výhodnejšie a efektívnejšie použitím podpernej konštrukcie. Ide o pomocnú konštrukciu, ktorá sa v stavebníctve používa najmä pri výstavbe betónových mostov na podopretie stavebných dielcov vytvárajúcich požadovaný tvar mostnej konštrukcie. Pri viacpoľových mostoch sa horná stavba mosta betónuje väčšinou po jednotlivých záberoch.

Vaše výhody s Dokou

Hospodárne plánovanie a včasná dodávka materiálovo optimalizovaných podperných systémov pre bezpečný prenos vysokých zaťažení z nosných mostných konštrukcií.

Letmá betonáž

Jednotlivé úseky mosta sa betónujú po záberoch pomocou vozíkov letmej betonáže. Vozíky sa nasadzujú vo dvojiciach do rovnovážnej polohy na zárodok piliera. Vozík letmej betonáže nesie debnenie, výstuž a čerstvý betón. Betónované úseky sú spravidla dlhé 3 až 5 m.

Vaše výhody s Dokou

Vysoká hospodárnosť a rýchla dostupnosť materiálu vďaka prenajímateľnému kompletnému system. Takisto vysoká istota projektovania a realizácie vďaka komplexnej podpore projektu od detailného plánovania cez odsúhlasenie s projektantom nosnej konštrukcie až po podporu priamo na stavbe zo strany kompetenčného centra pre letmú betonáž.

Spriahnuté mosty

Zjednodušene povedané sa spájajú oceľové pozdĺžne nosníky mosta s doskou mostovky z monolitického betónu pomocou svorníkov s hlavou, aby sa dosiahlo spolupôsobenie celej konštrukcie. Vopred vyhotovené pozdĺžne nosníky mosta môžu výrazne skrátiť dobu výstavby. Tým vznikajú nákladovo efektívne, bezúdržbové riešenia s dlhou životnosťou. Tieto riešenia sa dajú použiť pre malé nadjazdy i pre veľké viadukty.

Vaše výhody s Dokou

Hospodárne riešenia pre najrôznejšie geometrie mostov vďaka variabilnému kompletnému systému s možnosťou nájmu a komplexnej podpore projektov zo strany kompetenčného centra pre spriahnuté mosty.

Výsuvná skruž

Zhotovenie horných stavieb mostov výsuvnou skružou sa uskutočňuje spravidla po poliach na nosníkoch skruže posúvaných v pozdĺžnom smere mosta bez medzipodpier medzi mostnými piliermi. Kritériami použitia výsuvných skruží sú najmä viacpoľové mosty s viac ako 7 poľami, premostenie hlbokých úžľabín, sťažený prístup na stavenisko, napr. chránené krajinné oblasti, toky a premostenie dopravných ciest.

Vaše výhody s Dokou

Špecifické projektovanie, predmontáž debniacich systémov a dlhoročná spolupráca s poprednými dodávateľmi výsuvnej skruže pre efektívny a bezproblémový priebeh výstavby.

Technológia vysúvania mostov

Stavba spojitej nosnej konštrukcie spočíva v postupnom zhotovovaní jednotlivých častí konštrukcie (tzv. lamiel) v predvýrobni ("na výrobnej plošine") situovanej za mostnou oporou. Tu vyrobený úsek (tzv. lamela) sa vysúva spolu s predtým vyrobenými lamelami na piliere, aby bolo možné zhotoviť ďalší úsek. Táto metóda sa používa najmä pri dlhších mostoch s konštantným prierezom, a to pri priamych mostoch alebo pri mostoch s konštantným zakrivením.

Vaše výhody s Dokou

Špecifické projektovanie a predmontáž variabilných debniacich systémov na zhotovenie predvýrobne s praktickým systémom zadebnenia a oddebnenia pre časovo a nákladovo optimálny postup výstavby.

Oblúkové mosty

Oblúkový most je asi najpôsobivejší tvar mostnej konštrukcie. Oblúkové mosty sa uprednostňujú najmä pri preklenutí hlbokých úžľabín. Najbežnejšími variantmi ich zhotovovania sú letmá betonáž a použitie klasických podperných konštrukcií. Ďalšiu možnosť predstavuje metóda sklápania mostných oblúkov.

Vaše výhody s Dokou

Komplexné plánovanie a riešenie debnenia s možnosťou prenájmu sú v závislosti od projektu presne zosúladené so statikou nosnej konštrukcie, aby zabezpečili optimálny prenos záťaženia a bezpečný postup výstavby.

Vhodné debniace riešenia pre váš stavebný projekt:

Pre stúpajúce nároky a rôzne spôsoby výstavby mostov

Kontaktné osoby Large Scale Projects

V úzkej spolupráci je možné určiť riešenie pre váš komplexný projekt mosta. Vaše požiadavky budú prediskutované s odborníkmi spoločnosti Doka už vo fáze vývoja projektu, čo je predpokladom úspechu. Využite know-how získané z úspešnej realizácie mnohých mostných projektov.