calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

NET ZERO do roku 2040

Ako chápeme udržateľnosť

Vytvárame priestory. Priestory, v ktorých ľudia žijú, pracujú a trávia svoj voľný čas. Vytvárame infraštruktúry, ktoré umožňujú inovácie a podnikanie. Vo svete aj doma. To je naše poslanie. To je poslanie skupiny Umdasch Group AG, ktorej súčasťou je spoločnosť Doka.

Tento záväzok spoločne vyjadrujeme tým, že v rámci celého životného cyklu stavebných projektov, na ktorých sa podieľame, dosahujeme úspory emisií CO2. Od vývoja projektu cez plánovanie, výstavbu a nakoniec aj priebežnú prevádzku, pri renovácii, dekonštrukcii a recyklácii.

Zmena klímy je najväčšou výzvou našej doby. Preto sa snažíme do roku 2040 dosiahnuť čisté nulové emisie CO2. Dosiahneme to efektívnejšou výrobou a šetrnejším využívaním energie. Presadzujeme metódy a materiály, ktoré majú pozitívny ekologický vplyv.

Otvorene informujeme o uhlíkovej stope celého nášho globálneho portfólia výrobkov s cieľom zabezpečiť transparentnosť pre našich zákazníkov. Konáme zodpovedne a spoliehame sa na obehové hospodárstvo ako hlavnú hnaciu silu dekarbonizácie. Zabezpečujeme bezpečné pracovné prostredie. Podporujeme rozmanitosť a vytvárame priestory, v ktorých môžu naši zamestnanci naplno rozvinúť svoj potenciál.

"Naším cieľom je fungovať udržateľne, šetriť zdroje a vyvíjať inovácie, ktoré riešia budúce výzvy našich zákazníkov." Robert Hauser, generálny riaditeľ spoločnosti Doka.

Naše životné prostredie

Naše životné prostredie
Objavte viac

Naši partneri

Naši partneri
Objavte viac

Naše produkty

Naše produkty
Objavte viac

Naše financie

Naše financie
Objavte viac

Naši ľudia

Naši ľudia
Objavte viac

Naše vízie

Naše vízie
Objavte viac

Správa o udržateľnosti

Stratégiu trvalo udržateľného riadenia nevyvíjame sami, ale spoločne s našou materskou spoločnosťou Umdasch Group AG a dvoma sesterskými spoločnosťami Umdasch The Store Makers a Umdasch Group Ventures. Z tohto dôvodu naše udržateľné projekty nájdete v spoločnej výročnej správe.

Integrovaná výročná správa Umdasch Group 2022Integrovaná výročná správa Umdasch Group 2021Integrovaná výročná správa Umdasch Group 2020Integrovaná výročná správa Umdasch Group 2018

Naša vízia udržateľnosti?

Prístup zvonku dovnútra

17 globálnych cieľov OSN - Ciele udržateľného rozvoja alebo skrátene SDG - sa zaoberá kľúčovými výzvami udržateľného rozvoja na globálnej úrovni. Svojím záväzkom k udržateľnosti chceme prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov. V roku 2018 sa k nim skupina Umdasch Group prihlásila. Odvtedy uplatňujeme SDGs v našich procesoch a projektoch z hľadiska obsahu. Slúžia nám ako usmernenie a zaručujú, že nepracujeme mimo globálnych potrieb a požiadaviek, ale aktívne sa podieľame na ich riešení našimi produktmi a službami.

Naše životné prostredie

Udržateľnosť znamená udržateľné zarábanie peňazí, nielen ich udržateľné míňanie.

Zaviazali sme sa optimalizovať využívanie obmedzených zdrojov. Ba čo viac, uprednostňujeme metódy a materiály, ktoré majú pozitívny ekologický vplyv. Digitálne technológie, nové metódy a alternatívne materiály sú žiadané. Sú "ekologicky inteligentné" a recyklovateľné.

Údaje ako základ pre redukciu CO2

Kde začať? Najlepším miestom sme my sami. Pretože len ten, kto vie, kde sa nachádzajú jeho zdroje emisií, ich môže kontrolovať a eliminovať. Práve to je naším cieľom a dôvodom, prečo vypočítavame našu firemnú uhlíkovú stopu. Najprv sa zameriavame na naše priame emisie, ako je napríklad spaľovanie paliva našich firemných vozidiel (rozsah 1) a nepriame emisie z výroby nakupovanej elektrickej energie, tepla alebo chladu (rozsah 2).

Naši partneri

Siete vytvárajú spojenia

Najmä ochrana klímy je výzvou, ktorú môžeme zdolať len ako jednotné a silné spoločenstvo. Partnerstvá sú pre tento úspech nevyhnutné. Spolu s našimi zákazníkmi, partnermi a zamestnancami vytvárame férovú a ekologicky udržateľnú budúcnosť, ktorá umožní všetkým žiť a prosperovať. Sme otvorení dialógu, ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti a učiť sa od našich partnerov.

Naše produkty

Nové metódy a inteligentné technológie sú hnacím motorom hlavných globálnych megatrendov

Udržateľnosť výrobku predstavuje jeho životný cyklus: Ako sa získavajú suroviny? Ako sa spracovávajú? Nakoľko je výrobný proces efektívny a ekologický? A ako sa výrobok na konci svojej životnosti udržateľne recykluje? V našom odvetví sa venuje osobitná pozornosť používaniu našich výrobkov. Kvalita a spracovanie sú rozhodujúce pre ich dlhú životnosť. Na to sa zameriavame.

Zameranie sa na životný cyklus

Aké množstvá emisií CO2 sú spojené s výrobkom počas celého jeho životného cyklu? Táto otázka je dnes dôležitá, pretože aj zákazníci musia mať možnosť rozhodovať sa s ohľadom na životné prostredie. Odpovede môže pomôcť poskytnúť Uhlíková stopa výrobku (PCF).

Nulová čistá spotreba do roku 2040

Naším cieľom je dosiahnuť do roku 2040 uhlíkovú neutralitu. Dôležitým prvým krokom k tomuto cieľu je výpočet našej uhlíkovej stopy výrobku (PCF). Už teraz môžeme poskytnúť PCF pre každú položku z celého nášho produktového portfólia, čo zároveň informuje našich zákazníkov o tom, ako veľmi prispievajú produkty Doka k vlastnej uhlíkovej stope každého zákazníka. PCF nám zároveň umožňuje identifikovať ohniská CO2 v životnom cykle našich výrobkov a zaviesť cielené opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov. Naše PCF využívame na vývoj výrobkov šetrných ku klíme v budúcnosti: ide o ústrednú zložku našej klimatickej stratégie.

Dekarbonizácia stavebníctva

Jedno je jasné: betónová výstavba sa musí stať udržateľnejšou, najmä vďaka nižším emisiám CO2. Používanie betónových zmesí s nižším obsahom CO2 môže významne prispieť k dekarbonizácii stavebníctva.

Na dosiahnutie tohto cieľa vyvíjame služby a riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom a partnerom nájsť a spracovať betónové zmesi so zníženým obsahom CO2 a bezpečne a produktívne ich používať na stavenisku.

Nízkouhlíkový betón

Naše financie

Ako externé faktory ovplyvňujú výnosovú situáciu spoločností

Naša stratégia rastu je zameraná na budúcnosť. Zároveň sa pevne držíme základov nášho úspechu: stabilnej štruktúry zdrojov, činností, produktov a zamestnancov, ktorí sú schopní zvládnuť krízu a konať nezávisle a samostatne. Investície do nových výrobných zariadení a strojov podľa najnovších noriem, obnoviteľných zdrojov energie a rozširovanie alebo rekonštrukcia existujúcich budov - tieto investície nás udržiavajú v aktuálnom stave, šetrné k životnému prostrediu a konkurencieschopné.

Naši ľudia

Čo očakávame od našich zamestnancov?
Spústu nových iniciatív!


V prírode sú monokultúry slepé uličky. V organizáciách je to podobne. Rôznorodosť je kľúčovým faktorom úspešných globálnych spoločností. Rozmanitosť znamená spájanie rôznych kultúr, zručností a talentov. Učenie sa jeden od druhého. Vzájomne sa inšpirovať. Rozmanitosť je bohatá pôda, v ktorej vyklíčia a vyrastú nové nápady.

Naše vízie

Inovácie na riešenie globálnych výziev

V boji proti klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu a ich prekonávaniu nám nepomôže ani nákladný greenwashing, ani nehorázny eko-marketing. Potrebné sú digitálne technológie, nové metódy a alternatívne materiály.

Odpovede na tieto dôležité sociálne, ekologické a ekonomické otázky možno nájsť len spoločnou prácou.

Certifikáty

Spokojnosť našich zákazníkov a zainteresovaných strán je pre nás dôležitá. To, že požiadavky zákazníkov plníme čo najlepšie, dokazuje aj norma ISO 9001. Túto medzinárodnú normu pre riadenie kvality spĺňa celkovo šesť pracovísk spoločnosti umdasch.

Zmena klímy aj nové právne požiadavky zvyšujú očakávania od podnikového environmentálneho manažmentu. Tieto požiadavky možno splniť prostredníctvom certifikácie podľa environmentálnej normy DIN EN ISO 14001.

Norma ISO 14001 je dôkazom, že spoločnosť kladie dôraz na zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Certifikovaný systém riadenia kvality
podľa normy ISO 9001

Certifikovaný systém riadenia kvality
podľa normy ISO 14001

Certifikovaný systém dodávateľského reťazca
podľa normy ISO 38200

Mnohé výrobky Doka sú vyrobené z dreva a materiálov na báze dreva. Spoločnosť Doka sa už vo fáze výroby zaviazala používať tieto cenné, obnoviteľné suroviny spôsobom, ktorý šetrí zdroje.

Dbáme na certifikát FSC alebo PEFC. Tieto certifikáty zaručujú, že drevo pochádza z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.

Certifikácia FSC®
Drevo z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

Certifikácia PEFC
Drevo z udržateľného lesného hospodárstva

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky alebo návrhy týkajúce sa udržateľnosti? Kontaktujte nás - tešíme sa na vaše pripomienky.

Weber Julia
Weber JuliaVedúca oddelenia - udržateľnosť