calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Kiipeävä muotti

Doka tarjoaa vuosikymmenien varrella mitä erilaisempien rakennustöiden yhteydessä kerättyyn kokemukseen perustuvalla moduulijärjestelmällään oikean ratkaisun kaikkiin kiipeäviä muotteja vaativiin arkkitehtonisiin tehtäviin. Nosturilla tai ilman - kaikkiin sovelluksiin pätee: korkeimmat turvallisuusstandardit yhdistettynä taloudellisuuteen ja yksinkertaiseen, turvalliseen käsittelyyn. Oikealla Doka-ratkaisulla on ratkaiseva merkitys rakentamisen nopealle etenemiselle.

 Kiipeävä muotti
 • Kuilutyötaso

  KuilutyötasoKuilutyötaso

  Kuilutyötaso

  Kui­lu­työ­ta­son ja kui­lu­muo­tin siir­to käy hel­pos­ti ja no­peas­ti yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na vain yh­del­lä nos­tu­rin liik­keel­lä.

 • Itsekiipeävä muotti SKE plus

  Itsekiipeävä muotti SKE plusItsekiipeävä muotti SKE plus

  Itsekiipeävä muotti SKE plus

  Mo­duu­li­ra­ken­teen an­sios­ta nos­tu­ris­ta riip­pu­ma­ton it­se­kii­peä­vä muot­ti SKE plus tar­jo­aa toi­mi­van rat­kai­sun jo­kai­sel­le ra­ken­ne­tyy­pil­le. Ym­pä­riin­sä sul­je­tut työ­ta­sot var­mis­ta­vat tur­val­li­sen ja sääs­tä riip­pu­mat­to­man työn­teon myös suu­ris­sa kor­keuk­sis­sa. Täys­hy­d­rau­li­nen va­rus­te­lu mah­dol­lis­taa usean kii­peä­vän yk­si­kön sa­man­ai­kai­sen siir­tä­mi­sen.

 • Itsekiipeävä muotti Xclimb 60

  Itsekiipeävä muotti Xclimb 60Itsekiipeävä muotti Xclimb 60

  Itsekiipeävä muotti Xclimb 60

  It­se­kii­peä­vä muot­ti Xclimb 60 on hy­d­rau­li­ses­ti kii­peä­vä jär­jes­tel­mä, jo­ka voi­daan siir­tää myös nos­tu­ril­la no­peas­ti ylös­päin, mi­kä­li nos­tu­ri­ka­pa­si­teet­tia on käy­tet­tä­vis­sä. Jat­ku­vas­ti ra­ken­tees­sa kiin­teäs­ti oh­jat­tu jär­jes­tel­mä kii­pe­ää tur­val­li­ses­ti myös suu­ril­la tuu­len­no­peuk­sil­la.

 • Kiipeävä muotti K

  Kiipeävä muotti KKiipeävä muotti K

  Kiipeävä muotti K

  Kii­peä­vä muot­ti ra­ken­tei­siin, jot­ka vaa­ti­vat muot­tien nos­ta­mi­sen useam­mas­sa be­to­noin­ti­jak­sos­sa. Vain kah­del­la li­sä­va­rus­teel­la ni­vel­työ­ta­so K muut­tuu suo­raan työ­maal­la täy­sin toi­min­ta­ky­kyi­sek­si nos­tu­ril­la siir­ret­tä­väk­si kii­peä­väk­si muo­tik­si.

 • Kiipeävä muotti MF240

  Kiipeävä muotti MF240Kiipeävä muotti MF240

  Kiipeävä muotti MF240

  Kii­peä­vä muot­ti MF240 mah­dol­lis­taa sään­nöl­li­set työ­tah­dit kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, ku­ten ker­ros­ta­lois­sa, sil­to­jen pi­la­reis­sa ja py­lo­neis­sa. Jär­jes­tel­mä on help­po­käyt­töi­nen, sel­viy­tyy jo­pa 15 as­teen sei­nän­kal­te­vuuk­sis­ta ja on mi­toi­tet­ta­vis­sa lu­kui­siin eri vaa­ti­muk­siin.

show more systems