calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vyhlásenie o ochrane údajov Doka.com

Doka Slovakia – GDPR

Informačné povinnosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)
Stav: 2024

I. Predmet vyhlásenia

„Doka“ (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakúsko; zodpovedný orgán v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) berie ochranu osobných údajov vážne. Je samozrejmé, že z tohto dôvodu spracúva spoločnosť Doka osobné údaje v súlade s predpokladmi uplatniteľných právnych predpisov, predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, ako aj IP adresa.

Toto vyhlásenie má za cieľ informovať návštevníka (ďalej tiež označenia „vás“, „vám“, „váš“ alebo „vaše“) o účele a rozsahu spracovania osobných údajov na nasledovných „internetových stránkach“, pričom jednotlivé internetové stránky nepoužívajú vždy všetky tu vymenované súbory cookies alebo aplikácie, a prípadne disponujú vlastnými vyhláseniami o ochrane údajov:

II. Spracovanie vo všeobecnosti

Spoločnosť Doka spracúva osobné údaje na svojich internetových stránkach na báze vášho súhlasu (Použitie všetkých nie technicky nevyhnutných súborov cookies; rozšírenia opt-out − pozri dole; komunikácia prostredníctvom formulára alebo e-mailového newslettera), ako aj na účely plnenia svojich zákonných povinností a na zaručenie bezpečného nákupu (internetový obchod) v oprávnenom záujme.

Spoločnosť Doka je oprávnená na to, aby v rámci právnych predpisov o ochrane osobných údajov čiastočne alebo úplne poverila spracúvaním vašich osobných údajov externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia pre spoločnosť Doka ako sprostredkovatelia podľa čl. 4 odseku 8 všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov. Externí poskytovatelia služieb nám pomáhajú napr. pri technickom prevádzkovaní a podpore webových stránok a aplikácii, manažmente údajov, príprave a poskytovaní služieb, marketingu a analýze webových stránok a aplikácií. Spoločnosť Doka zostáva zodpovedná za ochranu odovzdaných údajov. Poskytovatelia služieb poverení spoločnosťou Doka pritom spracovávajú vaše údaje výlučne podľa našich pokynov. Je to zabezpečené prísnymi zmluvnými úpravami, technickými a organizačnými opatreniami a našimi doplňujúcimi kontrolami.

K prenosu vašich údajov tretím stranám (spracovateľom) zo zásady nedochádza, okrem prípadov, keď sme k tomu zákonom viazaní, keď je poskytnutie údajov potrebné na vykonanie našich zmluvných povinností, alebo ak ste predtým výslovne súhlasili s poskytovaním svojich údajov.

Pri používaní našich internetových stránok na čisto informatívne účely, t. j. keď sa nezaregistrujete, ani iným spôsobom neposkytujete informácie, zbierame iba osobné údaje, ktoré odosiela váš prehliadač. Pri návšteve našej internetovej stránky zbierame ďalej uvádzané údaje, ktoré sú pre nás technicky dôležité, aby sme vám internetovú stránku zobrazili a zaručili jej stabilitu a bezpečnosť: IP adresu a IP sídlo, dátum a čas žiadosti, odchýlku časovej zóny od greenwichského stredného času (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), stav prístupu/stavový kód HTTP, každý objem prenesených dát, internetovú stránku, z ktorej požiadavka prišla, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača, počet, trvanie a dobu spustení, vyhľadávače a kľúčové slová, ktoré ste použili, typ prehliadača, veľkosť obrazovky a operačný systém.

Viac o používaní súborov cookies nájdete dole, v časti „Používanie súborov cookies“.

Na našich internetových stránkach tiež umiestňujeme odkazy na iné internetové stránky; je to len na informačné účely. Tieto internetové stránky nekontrolujeme a preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že spustíte nejaký odkaz, môže o vás prevádzkovateľ tejto internetovej stránky zozbierať údaje, a tieto spracuje v súlade so svojím vyhlásením o ochrane údajov, ktoré sa môže líšiť od našej verzie.

Osobné údaje, k prenosu ktorých dochádza z vášho prehliadača len pri informatívnom používaní našej internetovej stránky a ktoré Doka zbiera („protokolové súbory“), sa spravidla uchovávajú na obdobie 3 mesiacov. Na dlhšie obdobie sa ukladajú protokolové súbory v našich systémoch len na účely prešetrovania nezrovnalostí alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti.

Doka vo všeobecnosti ukladá vaše osobné údaje len dovtedy, kým je to nevyhnutné na plnenie účelu, na ktorý boli získané. Doka ukladá vaše údaje v každom prípade na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu. Na dlhšie obdobie ukladá Doka vaše osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností úschovy (napr. dodržanie 7-ročnej archivačnej lehoty podľa platných ustanovení daňových zákonov a obchodného práva). Ak je to potrebné, Doka môže uchovávať vaše údaje aj dovtedy, kým nebudú premlčané potenciálne právne nároky voči spoločnosti Doka; pri niektorých nárokoch môže byť premlčacia lehota až 30 rokov.

Ak už neexistujú oprávnené dôvody na ďalšiu úschovu osobných údajov, tieto údaje sa vymažú alebo anonymizujú.

III. Špecifické prípady spracovania

Internetový obchod

Na zodpovedanie vašich otázok, realizáciu vašich objednávok a zákaziek v internetovom obchode spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, e-mailovú adresu, heslo, dátum narodenia, názov firmy, kontaktnú osobu, číslo zápisu, IČ DPH, telefónne číslo, číslo faxu, dodaciu adresu a fakturačnú adresu, údaje o platobnej karte, číslo účtu.

Viac o používaní súborov cookies v internetovom obchode nájdete dole, v časti „Používanie súborov cookies“.

Newsletter

Prostredníctvom newslettera informuje spoločnosť Doka o aktuálnych témach, novom vývoji a ponukách. Ak chce používateľ odoberať newsletter ponúkaný na internetovej stránke, potrebujeme e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, či je používateľ zároveň vlastníkom zadanej e-mailovej adresy, resp. či vlastník e-mailovej adresy súhlasí aj s odoberaním newslettera. Na prihlásenie sa k odberu newslettera potrebujeme platnú e-mailovú adresu. Pri registrácii sa uloží IP adresa a dátum prihlásenia k odberu. Tento postup zvyšuje bezpečnosť v prípade, že e-mailovú adresu zneužije tretia strana a prihlási sa k odberu newslettera bez vedomia oprávneného používateľa. Spoločnosť Doka používa tieto údaje výlučne na odosielanie požadovaných informácií. Na prihlásenie k odberu newslettera v internetovom obchode je potrebná tak e-mailová adresa, ako aj meno, priezvisko a titul. Rozosielanie realizuje spoločnosť eworx Network & Internet GmbH („eworx“, Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Rakúsko; spracovateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ak sa používateľ prihlási k odberu newslettera, uvedené údaje sa pri registrácii poskytnú spoločnosti erworx, a tam sa uložia. Po registrácii dostane používateľ e-mail od spoločnosti eworx, aby kliknutím na odkaz potvrdil prihlásenie („double opt-in“). Eworx ponúka možnosti analýzy otvárania a používania newslettera. Objednaním newslettera súhlasíte s tým, že všetky uvedené údaje sa spracujú. Súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používaním pre účely newslettera, môžete kedykoľvek zrušiť. Zrušíte ho kliknutím na odkaz v newsletteri alebo zaslaním správy spoločnosti Doka.

Kontaktný formulár

Údaje, ktoré ste vo formulári uviedli na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok, si spoločnosť Doka ukladá. Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas s elektronickým zhromažďovaním a spracovaním svojich údajov.

Spoločnosť Doka zhromažďuje pri používaní kontaktného formulára nasledovné údaje: názov spoločnosti/organizácie, oblasť obchodnej činnosti, veľkosť spoločnosti, možnosti zamestnania, pozíciu, pohlavie, meno/priezvisko, adresu/PSČ/miesto, štát, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo faxu, správu, zákaznícke číslo, DIČ, dátum, kontaktnú osobu, odosielateľa, titul.

Používanie súborov cookies a aplikácií tretími poskytovateľmi

Pri používaní internetovej stránky sa navyše v prístupovom zariadení návštevníka uložia súbory „cookies“. Cookies sú malé údaje, ktoré umožňujú ukladanie informácií týkajúcich sa zariadenia do prístupového zariadenia (PC, smartfón a iné). Na jednej strane slúžia k ústretovej použiteľnosti internetových stránok a tým aj používateľovi (napr. ukladanie prihlasovacích údajov), a na druhej strane na zhromažďovanie štatistických údajov pri používaní internetovej stránky a ich analýzu na účely zlepšovania ponuky. Používateľ môže ovplyvniť používanie súborov cookies. Vo väčšine prehliadačov existuje možnosť obmedziť ukladanie súborov cookies, alebo mu úplne zabrániť. Upozorňujeme však na to, že bez súborov cookies sa môže obmedziť používanie a najmä komfortnosť používania.

Pri používaní internetového obchodu sa v počítači návštevníka ukladajú aj súbory cookies, aby bolo možné sledovať pohyby v internetovom obchode, používať nákupný košík a povoliť rozpoznávanie návštevníkov pri opakovanej návšteve na našej internetovej stránke.

Naše internetové stránky používajú nasledovné typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v nasledujúcej časti:

Dočasné súbory cookies:

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria k nim najmä relačné súbory cookies. Tieto ukladajú takzvanú session ID, pomocou ktorej sa rôzne požiadavky vášho prehliadača môžu priradiť k spoločnej relácii. Vďaka tomu môžeme rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na naše internetové stránky. Tieto relačné súbory cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač. Aby ste v internetovom obchode mohli používať nákupný košík a pokladňu, musia sa povoliť aj relačné cookies. Ak zákazník vo všeobecnosti nechce alebo nemôže prevziať súbory cookies, existuje možnosť objednávať tovar aj prostredníctvom e-mailu, faxu alebo telefonicky.

Trvalé súbory cookies:

Trvalé súbory cookies sa vymažú automaticky po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Avšak aj vy sami môžete súbory cookies kedykoľvek vymazať vo vašich nastaveniach prehliadača. Prispievajú k ústretovej použiteľnosti (okrem iného k zobrazeniu obsahu primeraného pre danú lokalitu) a slúžia na analýzu internetových stránok (pozri „Google Analytics“). Navyše zabudované zásuvné moduly (pozri dole) využívajú súbory cookies na realizáciu svojich služieb.

Na internetových stránkach sa v zásade používajú nasledovné súbory cookies:

Názov
Účel a exspirácia
Kategória
PHPSESSID
Uchová uprednostňované nastavenia používateľa, aby ich automaticky ponúkol pri opätovnej návšteve; session.
požadované nastavenia
country; Selectedcountry
Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, internetovú stránku ktorej krajiny používatelia navštívia a o tom, aká je jazyková preferencia používateľov. Ak používateľ opakovanie navštívi naše internetové stránky, súbor cookie sa prečíta a zobrazia sa údaje špecifické pre danú krajinu.
požadované nastavenia
hideLanguageHintUs
Pokiaľ stránku doka.com navštívi používateľ s IP adresou z USA, služba Locator Service ho nepresmeruje na doménu doka.com/us/index. Používateľ zostane na medzinárodnej verzii a dostane hlásenie. Cookie „hideLanguageHintUs“ sa použije vtedy, keď nechcete, aby sa toto hlásenie zobrazilo, alebo používateľ práve potvrdil upozornenie na súbor cookie.
požadované nastavenia
acceptcookie
Ak používatelia navštívia internetové stránky spoločnosti Doka, zobrazí sa hlásenie o súbore cookie. Ak používatelia súhlasia s používaním súborov cookies, použije sa súbor acceptcookie a upozornenie na súbor cookie sa pri opätovnej návšteve úplne stlmí.
požadované nastavenia
Language
Jazykové nastavenia používateľa sa uložia, aby sa pri ďalšom spustení stránky tento jazyk nastavil automaticky.
požadované nastavenia
ISAWPLB
Tento súbor cookie (ISA Web Publishing Load Balancing) sa aplikuje pri používaní viacerých serverov Web Front End Server na serveri ISA Server alebo TMG. Vaše požiadavky sa tak presmerujú na rovnaký server.
požadované nastavenia
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Sú to tokeny pre bezpečnú reláciu.
požadované nastavenia
JSESSIONID
Pomocou tohto súboru cookie sa relácii používateľa pridelí jednoznačné číslo. Je to dôležité na fungovanie internetovej stránky; session.
požadované nastavenia
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Tieto súbory cookies slúžia na ukladanie vašich preferovaných nastavení a aplikácií tretích strán.požadované nastavenia
popup_close_<"POPUPID">
Tieto súbory cookie zabraňujú opakovanému zobrazovaniu jednotlivých kontextových okien; platnosť: 1 rok.
požadované nastavenia

Aplikácie tretích poskytovateľov:

Aplikácia:

Google Analytics

Poskytovateľ:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)

Popis:

Tieto internetové stránky používajú službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané súbory cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Informácie o používaní týchto internetových stránok vytvorené súborom cookie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Avšak v prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na týchto internetových stránkach (_gat._anonymizelp) spoločnosť Google túto IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odosiela úplná IP adresa a tam sa skracuje. Na žiadosť prevádzkovateľa týchto internetových stránok použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie používania internetových stránok, zostavenie správy o aktivitách internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a internetu prevádzkovateľovi aplikácie. IP adresa, ktorú v rámci služby Google Analytics poskytol prehliadač, sa nebude zlučovať s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zbere údajov vytvorených pomocou súboru cookie a údajov vzťahujúcich sa na používanie internetových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, ak si nainštalujete zásuvný modul prehliadača.

Google ponúka pre väčšinu bežných prehliadačov doplnok na deaktivovanie, ktorý poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje spoločnosť Google zhromažďuje pre spúšťané internetové stránky. Doplnok oznámi skriptovaciemu jazyku JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že pri návšteve internetovej stránky služba Google Analytics neposkytuje žiadne údaje. Doplnok na deaktivovanie pre prehliadač služby Google Analytics ale nezabráni tomu, aby sa informácie neposkytli spoločnosti Doka alebo iným službám na analýzu internetových stránok, ktoré sa v tomto prípade používajú.

Na našich internetových stránkach sa používajú nasledovné súbory cookies spoločnosti Google:
„_ga“ Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na rozlíšenie návštevníkov internetovej stránky a sledovanie návštev stránky, resp. trvanie návštevy stránky, exspirácia 2 roky; (Funkčné & Štatistika)
„_gat“ Tento súbor cookie používa služba Google Analytics-na sledovanie a obmedzenie miery požiadaviek, exspirácia 10 minút; (Funkčné & Štatistika)
„_gid“ Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie používateľov. Exspirácia 24 hodín. (Funkčné & Štatistika)
„_gali" Toto Cookie používa Google Analytics (Enhanced Link Attribution), aby sa zlepšila presnosť správy In-Page Analytics tak, že sa pomocou ID prvku prepojenia automaticky rozlišuje medzi viacerými prepojeniami k rovnakej URL na jednotlivej stránke. (Funkčné & Štatistika)
„_gcl_au“ Tento súbor cookie využíva Google AdSense na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach, ktoré využívajú jej služby. Plynutie 3 mesiace. (Funkčné & Štatistika)

Pri návšteve našich internetových stránok dostane spoločnosť Google informáciu o tom, že ste spustili príslušnú podstránku našich internetových stránok a tiež dostane osobné údaje, ktoré sú vymenované v sekcii 2. Dochádza k tomu nezávisle od toho, či ste alebo nie ste prihlásení prostredníctvom účtu Google. Ak ste prihlásení vo svojom účte Google, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Ak si to neželáte, musíte sa pred použitím tejto služby odhlásiť z účtu Google. Google používa vaše údaje na reklamné účely, prieskum trhu a na tvorbu internetových stránok v súlade s potrebami. Máte právo vyjadriť nesúhlas s týmto používaním vašich údajov, ktorý musíte adresovať priamo spoločnosti Google.

Zrušenie súhlasu:

Doplnok prehliadača, ktorý zakáže službu Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Súbory cookies služby Google Analytics je možné spravovať aj bez našich všeobecných nastavení súborov cookies. Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google, ktoré je k dispozícii na: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy

Kategória príjemcov: poskytovatelia marketingových služieb

Aplikácia:

Bing Universal Event Tracking (UET)

Poskytovateľ:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”)

Popis:

Spoločnosť Doka využíva službu Bing Universal Event Tracking (UET) od firmy Microsoft Corporation. Zapojenie Bing tagu umožňuje získavať informácie o interakciách používateľov na stránkach a ukladať ich, a tým cielene nasmerovať reklamu na určité skupiny používateľov. Zo získaných a uložených údajov sa v spoločnosti Microsoft vyhotovujú pseudonymizované používateľské profily. Údaje sa prenášajú na server v USA a zostanú uložené 180 dní. Pomocou UET sa ukladá aj IP adresa a Microsoft Cookie „MUID“ (s dátumom uplynutia 13 mesiacov). Microsoft Cookie obsahuje GUID (Global Unique Identifier), teda ID, ktoré je možné priradiť prehliadaču používateľa alebo používateľovi samotnému (ak je prihlásený na účte Microsoft). Informácie o účele a rozsahu získavania údajov sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov od spoločnosti Microsoft, ktoré nájdete na stránke: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Odvolanie súhlasu:

Povolenie súborov Microsoft cookies je možné spravovať a vylúčiť deaktivovaním súborov cookies pomocou prehliadača alebo všeobecných nastavení cookies. Spoločnosť Microsoft môže pomocou sledovania naprieč zariadeniami (cross-device tracking) sledovať správanie používateľa na viacerých elektronických zariadeniach. Vďaka tomu môže spoločnosť Microsoft nasmerovať personalizovanú reklamu. Tento postup je možné deaktivovať na stránke https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out. https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Pomocou bodu „Marketing“ môžete v našich nastaveniach súborov cookies povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Zásuvný modul Facebook

Poskytovateľ:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)

Popis:

Spoločnosť Doka využíva pluginy sociálnej siete Facebook. Facebook pluginy je možné rozpoznať na stránke Facebooku, na logu Facebook alebo na tlačidle „Like“ („páči sa mi“). Doka používa pluginy zo sociálnej siete Facebook. Pluginy Facebooku možno nájsť na facebookovej stránke, na logu Facebook alebo na tlačidle "Like" ("Páči sa mi to"). Ak sú tieto webové stránky navštívené z Facebooku, medzi prehliadačom a serverom Facebook je vytvorené priame spojenie prostredníctvom pluginu. To umožňuje Facebooku získať informácie o tom, že webové stránky boli navštívené prostredníctvom IP adresy. Ak sa počas prihlásenia vo facebookovom účte klikne na tlačidlo “Like” (“Páči sa mi to”), obsah týchto webových stránok môže byť prepojený s daným facebookovým profilom. To znamená, že Facebook môže návštevu webových stránok priradiť k užívateľskému účtu. Spoločnosť Doka nie je informovaná o obsahu prenášaných dát a ich využívaní spoločnosťou Facebook. Viac informácií nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane osobných údajov na stánke: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zrušenie súhlasu:

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila vašu návštevu daných webových stránok k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, z tohto účtu sa odhláste. www.facebook.com

Ak navštívite niektorú z našich prezentácií na sociálnych sieťach, spoločnosť Doka a aplikácia sociálnych médií/sieť sociálnych médií sú ako správcovia spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovední za aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyvolané vašou návštevou. Vy si môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené v bode IV.) voči spoločnosti Doka a prevádzkovateľovi portálu sociálnych médií.

Majte na pamäti, že spoločnosť Doka nemá napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľom portálu sociálnych médií žiaden rozhodujúci vplyv na aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov zo strany portálov sociálnych médií.

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Facebook Pixel

Poskytovateľ:

Facebook

Popis:

Spoločnosť Doka používa na týchto internetových stránkach kód „Facebook Pixel“ od spoločnosti Facebook. Je tak možné sledovať správanie používateľov po ich presmerovaní na internetové stránky poskytovateľa potom, ako kliknú na reklamu spoločnosti Facebook. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti reklám spoločnosti Facebook, na štatistické účely a na prieskum trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení. Zbierané údaje sú pre spoločnosť Doka anonymné, neumožňujú teda odhalenie identity používateľa. Spoločnosť Facebook však údaje ukladá a spracúva tak, aby bolo možné prepojenie na aktuálny používateľský profil a spoločnosť Facebook môže údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so smernicou spoločnosti Facebook o používaní údajov (https://www.facebook.com/about/privacy). Používateľ môže spoločnosti Facebook a jej partnerom umožniť zobrazovanie reklám na sieti Facebook a mimo nej. Okrem toho sa na tieto účely súbor cookie môže ukladať v prístupovom zariadení.Ďalej sa na tieto účely môžu ukladať súbory cookies na prístupovom zariadení. Na našich webových stránkach sú nastavené nasledujúce súbory cookies: „_fpb“, „fr“, „tr“. Tieto súbory cookies využíva Facebook na zobrazovanie radu reklamných produktov.

Zrušenie súhlasu:

Zrušenie reklám spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Ak navštívite niektorú z našich prezentácií na sociálnych sieťach, spoločnosť Doka a aplikácia sociálnych médií/sieť sociálnych médií sú ako správcovia spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovední za aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyvolané vašou návštevou. Vy si môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené v bode IV.) voči spoločnosti Doka a prevádzkovateľovi portálu sociálnych médií.

Majte na pamäti, že spoločnosť Doka nemá napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľom portálu sociálnych médií žiaden rozhodujúci vplyv na aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov zo strany portálov sociálnych médií.

Pomocou bodu „Marketing“ môžete v našich nastaveniach súborov cookies povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Zásuvný modul YouTube

Poskytovateľ:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

Popis:

Spoločnosť Doka používa na zakomponovanie videí okrem iného zásuvný modul stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Ak používateľ navštívi internetovú stránku spoločnosti Doka, ktorá je vybavená zásuvným modulom YouTube, vytvorí sa prepojenie so servermi spoločnosti YouTube. Takto sa spoločnosti YouTube sprostredkuje informácia o tom, aké internetové stránky spoločnosti Doka ste navštívili. Ak navyše používateľ bude prihlásený vo svojom účte YouTube, umožní YouTube, aby sa správanie na internete priradilo priamo k osobnému používateľskému profilu.

Zrušenie súhlasu:

Takémuto priradeniu sa dá zabrániť odhlásením z účtu YouTube, ako aj ostatných používateľských účtov spoločnosti YouTube LLC, resp. Google Inc a vymazaním zodpovedajúcich súborov cookies:
www.youtube.com

Ak navštívite niektorú z našich prezentácií na sociálnych sieťach, spoločnosť Doka a aplikácia sociálnych médií/sieť sociálnych médií sú ako správcovia spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovední za aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyvolané vašou návštevou. Vy si môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené v bode IV.) voči spoločnosti Doka a prevádzkovateľovi portálu sociálnych médií.

Majte na pamäti, že spoločnosť Doka nemá napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľom portálu sociálnych médií žiaden rozhodujúci vplyv na aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov zo strany portálov sociálnych médií.

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Zásuvný modul Vimeo

Poskytovateľ:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“)

Popis:

Na týchto internetových stránkach sa používajú zásuvné moduly spoločnosti Vimeo.com. Ak používateľ spustí internetové stránky, ktoré obsahujú zásuvný modul Vimeo, vytvorí sa prepojenie so servermi Vimeo a zobrazí sa pri tom zásuvný modul. Ak sú pri tom používatelia prihlásení ako používatelia služby Vimeo, Vimeo priradí túto informáciu vždy osobnému používateľskému účtu tejto platformy. Tomuto priradeniu sa však dá zabrániť tak, že sa používateľ pred návštevou internetovej stránky spoločnosti Doka odhlás zo svojho používateľského účtu Vimeo a vymaže príslušné súbory cookies platformy Vimeo. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a upozornenia o ochrane údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na https://vimeo.com/privacy

Zrušenie súhlasu:

Tomuto priradeniu sa však dá zabrániť tak, že sa používateľ pred návštevou internetovej stránky spoločnosti Doka odhlási zo svojho používateľského účtu Vimeo a vymaže príslušné súbory cookies platformy Vimeo: www.vimeo.com

Ak navštívite niektorú z našich prezentácií na sociálnych sieťach, spoločnosť Doka a aplikácia sociálnych médií/sieť sociálnych médií sú ako správcovia spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovední za aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyvolané vašou návštevou. Vy si môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené v bode IV.) voči spoločnosti Doka a prevádzkovateľovi portálu sociálnych médií.

Majte na pamäti, že spoločnosť Doka nemá napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľom portálu sociálnych médií žiaden rozhodujúci vplyv na aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov zo strany portálov sociálnych médií.

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Zásuvný modul Sketchfab

Poskytovateľ:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 US („Sketchfab“)

Popis:

Spoločnosť Doka používa okrem iného zásuvné moduly platformy sketchfab.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Sketchfab, Inc. Ak internetové stránky spoločnosti Doka navštívia používatelia, ktorí majú zásuvný modul Sketchfab, vytvorí sa prepojenie so servermi Sketchfab a zásuvný modul sa pri tom zobrazí na internetovej stránke vo forme upozornenia v prehliadači používateľa. Ak sú používatelia prihlásení vo svojich účtoch Sketchfab, umožňujú tým spoločnosti, aby ich správanie na internete priradila priamo k ich osobným profilom.

Zrušenie súhlasu:

Odhlásením z účtu Sketchfab môžete tomuto procesu zabrániť:
www.sketchfab.com

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Zásuvný modul Watchado

Poskytovateľ:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Viedeň, Rakúsko („Whatchado“)

Popis:

Na zakomponovanie videí na internetových stránkach používa spoločnosť Doka okrem iného zásuvné moduly stránky watchado.com prevádzkovanej spoločnosťou Watchado. Prevádzkovateľom stránky whatchado je whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Viedeň, Rakúsko. Ak spustíte internetové stránky, súčasťou ktorých je takýto zásuvný modul, vytvorí sa prepojenie so servermi Whatchado. Ak sú používatelia prihlásení vo svojom účte Whatchado, umožní spoločnosť Whatchado, aby sa správanie na internete priradilo priamo k vášmu osobnému profilu.

Zrušenie súhlasu:

Zabránite tomu odhlásením z používateľského účtu:
www.whatchado.com

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Mandrill

Poskytovateľ:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA („Mandrill“)

Popis:

Spoločnosť Doka používa službu Mandrill. Prenášajú a ukladajú sa pri tom uvedené kontaktné údaje ako e-mailová adresa, oslovenie, meno a priezvisko, ako aj obsah e-mailu odoslaného spoločnosti Mandrill. Služba spravuje údaje o tom, v akom čase sa prečítali e-maily a otvorili odkazy v e-mailoch, ktoré poslala spoločnosť Doka. Služba tiež môže zbierať údaje o tom, ako často sa nejaký e-mail otvoril a o akú IP adresu, e-mailového klienta a operačný systém sa jedná. Spoločnosť Rocket Science Group, LLC sa podieľa na rámcovom programe pre štít na ochranu osobných údajov medzi Ministerstvom obchodu USA a Európskou komisiou vo veci zberu, používania a uchovávania osobných údajov zo zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore. Tu získate informácie o tom, aké údaje spoločnosť The Rocket Science Group, LLC zbiera, spracúva a používa v medziach rámcového programu pre štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, a na aké účely: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Ďalšie informácie o službe Mandrill a ochrane údajov spoločnosťou Mandrill nájdete tu: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Zrušenie súhlasu:

Aplikácia Mandrill sa spúšťa pri využívaní kontaktného formulára na stránke doka.com. Ak túto službu nechcete používať, odporúčame vám, aby ste spoločnosť Doka kontaktovali prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na aktuálnych internetových stránkach.

Aplikácia:

GeoLite2

Poskytovateľ:

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA („MaxMind“)

Popis:

Aplikácia GeoLite 2 sa používa na zisťovanie IP adresy, aby sme vám internetový obchod priamo poskytli v správnej verzii pre vašu krajinu. Údaje aplikácie GeoLite 2 spracúva spoločnosť MaxMind. Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Zrušenie súhlasu:

Komunikácia so spoločnosťou Doka (pozri dole)

Aplikácia:

Fonts.com

Poskytovateľ:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Popis

Spoločnosť Doka využíva služby webových fontov od fonts.com. V rámci poskytovania webových fontov sa viac nezaznamenávajú ani nespracúvajú osobné údaje. Vyvolávanie stránok sa síce počíta v rámci sledovania webového fontu, ale číslo IP, z ktorého sa uskutoční vyvolanie stránky, sa ukladá v anonymizovanej forme.

Aplikácia:
Doplnok Issuu

Poskytovateľ:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

Popis:
Spoločnosť Doka na týchto webových stránkach používa doplnok Digital Publishing Platform od spoločnosti Issuu Inc., ktorý nám umožňuje prezentovať vybrané publikácie a časopisy v online forme. Ak používateľ navštívi stránky spoločnosti Doka s integrovaným doplnkom Issuu, vytvorí sa priame spojenie so servermi spoločnosti Issuu. Poskytovateľ nastavuje súbory cookie a prenáša osobné údaje, ako napríklad IP adresu a informácie o čase a trvaní používania, na servery spoločnosti Issuu, ktoré sa nachádzajú v USA. To platí aj vtedy, ak používateľ nie je prihlásený do systému Issuu alebo nemá účet v systéme Issuu. Ak sú používatelia prihlásení do svojho účtu Issuu, poskytovateľ bude môcť priradiť správanie pri prezeraní webu priamo k osobnému profilu používateľa. Tomu je možné zabrániť odhlásením sa z účtu Issuu. Ďalšie informácie o spracovávaní používateľských údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Issuu na adrese: https://issuu.com/legal/privacy. Informácie o súboroch cookie používaných spoločnosťou Issuu nájdete tu: https://issuu.com/legal/cookies.

Zrušenie súhlasu:
Ak nechcete, aby spoločnosť Issuu priradila vašu návštevu daných webových stránok k vášmu používateľskému účtu na Issuu, z tohto účtu sa odhláste. www.issuu.com

Ak navštívite niektorú z našich prezentácií na sociálnych sieťach, spoločnosť Doka a aplikácia sociálnych médií/sieť sociálnych médií sú ako správcovia spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií zodpovední za aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyvolané vašou návštevou. Vy si môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené v bode IV.) voči spoločnosti Doka a prevádzkovateľovi portálu sociálnych médií.

Majte na pamäti, že spoločnosť Doka nemá napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľom portálu sociálnych médií žiaden rozhodujúci vplyv na aktivity súvisiace so spracúvaním osobných údajov zo strany portálov sociálnych médií.

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:

Google Maps

Poskytovateľ:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Popis

Spoločnosť Doka využíva služby Google Maps od firmy Google LLC („Google“). Keď navštívite podstránku webu www.doka.com, na ktorej je vložená služba Google Maps, údaje o vašom správaní pri využívaní Google Maps sa odovzdajú spoločnosti Google a spoločnosť Google ich spracúva. Spoločnosť Google spracúva tieto údaje ako používateľský profil, ktorý sa využíva na prieskum trhu alebo na stvárnenie Google Maps na základe potrieb používateľov. Ak ste zákazníkom spoločnosti Google a prihlásili ste sa v službe Google, tieto údaje sa spoja priamo s vaším účtom Google.

Zrušenie súhlasu:

Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred navštívením našej webovej stránky v Google odhlásiť. Ďalšie informácie k ustanoveniam o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google nájdete na: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Pomocou bodu „Funkčné & Štatistika“ môžete v našich nastaveniach súborov cookie povoliť alebo tiež odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej stránke.

Aplikácia:
Google Tag Manager (GTM)

Poskytovateľ:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Popis:
Spoločnosť Doka používa nástroj Google Tag Manager, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko. Tento nástroj umožňuje správu značiek našich publikovaných webových stránok prostredníctvom jediného rozhrania. Značky sú časti kódu, napríklad HTML alebo JavaScript, ktoré sa na webových stránkach používajú na analytické alebo marketingové účely. Môže to byť doplnok sociálnych médií, sledovací pixel alebo niečo podobné. Nástroj Google Tag Manager, ktorý implementuje iba značky, nepoužíva súbory cookie. To znamená, že sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Nástroj aktivuje ďalšie značky, ktoré môžu zase zhromažďovať údaje. Nástroj Google Tag Manager však k týmto informáciám nemá prístup. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov platných pre nástroj GTM nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Zrušenie súhlasu:
Ak bolo sledovanie deaktivované na úrovni domény alebo súboru cookie, toto nastavenie zostane platné pre všetky značky sledovania implementované pomocou nástroja Google Tag Manager. Na deaktiváciu súborov cookie môžete použiť nastavenia svojho prehliadača. Kliknutím na položku „Marketing“ v našich nastaveniach súborov cookie môžete súhlasiť alebo odmietnuť používanie tejto služby na našej webovej lokalite.

Aplikácia:
Stripe

Poskytovateľ:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Popis:
Stripe je poskytovateľ platobných služieb, ktorého služby sa používajú v internetovom obchode Doka na poskytovanie možností online platieb, napríklad kreditnou kartou.

Stripe môže počas procesu online platby zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • informácie o spôsobe platby (napr. čísla kreditných a debetných kariet alebo bankových účtov)
 • výška ceny nákupu
 • dátum nákupu
 • vaše meno
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa
 • história transakcií
 • IP adresa
 • krajina

S cieľom predchádzať podvodom v súvislosti s platbami („anti-fraud“) zhromažďuje Stripe aj údaje o interakcii (napríklad pohyby myšou). Údaje zhromaždené spoločnosťou Stripe závisia od zvoleného spôsobu platby a nastavení spoločnosti Stripe.

Spoločnosť Stripe je zodpovedná za údaje zhromaždené na vlastné účely. Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe na stránke: https://stripe.com/privacy

Zrušenie súhlasu:
Stripe sa používa na spracovanie online platieb v internetovom obchode Doka. Ak túto službu nechcete využívať, odporúčame vám vybrať si alternatívny spôsob platby, napríklad platbu vopred alebo nákup na faktúru.

Aplikácia
Google reCAPTCHA, verzia 3

Poskytovateľ:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko

Popis:
Spoločnosť Doka používa na tejto webovej stránke na ochranu pred zneužitím (napr. DDos útoky) zo strany internetových robotov (botov) a na zabránenie spamu službu reCAPTCHA, verzia 3 poskytovateľa Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko. Používa sa na kontrolu, či určitú akciu na webovej stránke Doka, ako napríklad zadanie údajov do formulára, vykonala fyzická osoba alebo automatizovaný počítačový program (napr. spamový softvér). Pri použití služby reCAPTCHA, verzia 3, prehliadač vytvorí spojenie so servermi spoločnosti Google. Spoločnosť Doka by chcela upozorniť, že v rámci tejto služby dochádza k prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC v USA, resp. takýto prenos nemožno vylúčiť.

Služba reCAPTCHA, verzia 3, je integrovaná do webovej stránky pomocou JavaScriptu a vyhodnocuje správanie používateľa tým, že na servery spoločnosti Google posiela údaje, ako sú IP adresa, informácie o operačnom systéme, referer URL, súbory cookie (Marketing) , ako napríklad IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID a DV, nastavenia dátumu a jazyka, všetky objekty JavaScriptu, rozlíšenie obrazovky, ako aj pohyby myšou, stlačenia kláves a trvanie návštevy používateľa na webovej stránke. Ak je používateľ v čase návštevy webovej stránky spoločnosti Doka prihlásený pomocou existujúceho používateľského účtu Google, môže byť spoločnosť Google schopná priradiť návštevu webovej stránky spoločnosti Doka k správaniu používateľa. Okrem toho môže spoločnosť Google odosielať do prehliadača používateľa ďalšie súbory cookie. Zoznam spomenutých údajov o prehliadači a používateľovi nie je úplný. Analýzy služby Google reCAPTCHA a celý proces rozpoznávania prebiehajú úplne na pozadí.

Spoločnosť Doka nemá presné informácie o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Google a nemá ani možnosť ďalej obmedziť prenos údajov spoločnosti Google a jej partnerom. Spoločnosť Google môže ukladať údaje ako profily používania a používať ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo v súlade s potrebami na tvorbu svojich webových stránok. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) na účely poskytovania cielenej reklamy.

Odvolanie súhlasu:
Používaním webovej stránky Doka súhlasíte s automatickým zhromažďovaním, spracovaním a používaním údajov spoločnosťou Google LLC. Ak si neželáte, aby spoločnosť Doka túto službu využívala, odporúčame vám kontaktovať spoločnosť Doka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na príslušných webových stránkach. Máte právo namietať proti vytváraniu používateľských profilov, ktoré môžu byť vytvorené, ak je používateľ prihlásený pomocou účtu Google. Ak si chcete uplatniť toto právo, musíte kontaktovať spoločnosť Google.

Spoločnosť Doka upozorňuje, že používanie služby reCAPTCHA, verzia 3, podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/privacy). Viac informácií o službe reCAPTCHA nájdete na adrese https://www.google.com/recaptcha.

IV. Práva dotknutých osôb a kontakt

Spoločnosť Doka upozorňuje na to, že podľa nariadenia GDPR má používateľ v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov takzvané práva dotknutej osoby, predovšetkým právo:

 • preveriť, či a aké osobné údaje sme o vás uložili a získať kópie týchto údajov (právo na informáciu)
 • požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nesprávne alebo nie v súlade s právom (právo na opravu a vymazanie)
 • požadovať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov (právo na obmedzenie)
 • za určitých okolností namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo odvolať predtým udelený súhlas so spracúvaním (právo na namietanie alebo odvolanie súhlasu)
 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje preniesť na inú zodpovednú osobu (právo na prenosnosť údajov).

Vaše osobné údaje nespracúvame s cieľom prijať rozhodnutia, ktoré spočívajú výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a vyvíjajú právne účinky voči vám (čl. 22 GDPR).

Ak si chcete uplatniť toto právo, alebo máte ďalšie otázky o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Doka, kontaktujte DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., Vec: Žiadosť o informáciu o ochrane osobných údajov, Ivanská cesta 28, 821 04 Bratislava, Slovensko.

Prípadne adresujte svoju žiadosť na tému ochrana údajov na e-mailovú adresu spoločnosti Doka: gdpr.slovakia@doka.com

Pokiaľ ide o právnu ochranu údajov, používateľ má tiež právo sťažovať sa na orgáne pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: statny.dozor@pdp.gov.sk

V. Prispôsobenie vyhlásenia o ochrane údajov

Spoločnosť Doka pravidelne spravuje svoje internetové stránky. V súvislosti s tým môže spoločnosť Doka prispôsobiť toto vyhlásenie. Na toto prispôsobenie zvlášť neupozorňujeme. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste toto vyhlásenie sledovali pravidelne.