calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Izjava o privatnosti podataka na veb-sajtu Doka.com

Zahtevi u pogledu informacija prema uredbi GDPR
Verzija: mart 2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) Preduzeće za oplatnu tehniku, trgovinu i usluge Doka Serb doo Šimanovci, matični broj 20158433, PIB 104414511, sa sedištem na adresi Svetogorska 4, Šimanovci, opština Pećinci (u daljem tekstu: „Doka“ ili „Rukovalac“), radi pružanja informacija o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti objavljuje sledeće

OBAVEŠTENJE O
OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

(u daljem tekstu: Obaveštenje)

Informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti pružaju se u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti, u cilju obezbeđenja zakonite i transparentne obrade podataka.

I Predmet

Kompanija Doka ozbiljno shvata zaštitu podataka o ličnosti. Zbog toga, kompanija Doka u svojstvu Rukovaoca nezavisno obrađuje podatke o ličnosti na osnovu primenljivih zakonskih zahteva posebno na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

„Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Svrha ovog Obaveštenja je pružanje posetiocu odnosno korisniku usluga koje pruža Doka (dalje u tekstu „vi” ili „ vaš”) informacija o svrsi i opsegu obrade podataka o ličnosti na sledećim „veb-sajtovima”, pri čemu pojedinačni veb-sajtovi ne koriste uvek sve kolačiće ili aplikacije koje su ovde navedene i imaju posebna obaveštenja u vezi obrade podataka o ličnosti:

II Opšta obrada

Kompanija Doka obrađuje podatke o ličnosti na osnovu vašeg pristanka saglasno članu 15. Zakona u slučajevima korišćenja kolačića u analitičke i promotivne svrhe; uspostavljanja kontakta putem obrasca ili e-pošte; slanja biltena. Imate pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Takođe, kompanija Doka obrađuje podatke o ličnosti, kako bi ispunila svoje ugovorne obaveze u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona, tj. u skladu sa legitimnim interesima osiguravanja bezbedne kupovine posredstvom Online prodavnice. Više detalja o ovome možete videti u sekciji III koja reguliše slučajeve posebne obrade podataka u slučaju korišćenja Online prodavnice.

Pristup podacima o ličnosti imaju lica koja se nalaze na radu kod Rukovaoca, odnosno druga lica koja su na drugi način u skladu sa Zakonom o radu angažovana kod Rukovaoca, a koja zbog prirode poslova koje obavljaju kod Rukovaoca ili za Rukovaoca imaju pristup podacima, a u cilju obezbeđenja pružanja usluge. Ova lica moraju čuvati poverljivost ovako pribavljenih podataka, kako se radi o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu Rukovaoca i obavezuju se da će dostavljene podatke koristiti isključivo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni odnosno za pružanje usluge koju nudi Doka ili za pružanje odgovarajuće informacije koju zahteva Korisnik usluge.

Vaši podaci se obično ne ustupaju trećim stranama (obrađivači), osim u slučajevima kada je to neophodno za potrebe izvršenja zakonske obaveze, kada je potrebno da ustupimo podatke da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze ili kada ste nam unapred dali svoj izričit pristanak da ustupimo podatke. Ako naše veb-sajtove koristite isključivo u informativne svrhe, tj. ako se ne registrujete ili ako na drugi način ne šaljete podatke, prikupljaćemo samo vaše podatke o ličnosti koji se šalju iz vašeg pregledača. Ako posećujete naše veb-sajtove, sakupljaćemo podatke koji su navedeni u nastavku i koji su nam neophodni iz tehničkih razloga, odnosno da bismo prikazali veb-sajtove i da bismo osigurali stabilnost i bezbednost: IP adresa i IP lokacija, datum i vreme upita, razlika u vremenskoj zoni u odnosu na griničko srednje vreme (GMT), sadržaj zahteva (određena stranica), status pristupa/HTTP statusni kôd, količina prenetih podataka, veb-sajt sa kog dolazi zahtev, operativni sistem i interfejs, jezik i verzija pregledača, broj, trajanje i vreme posete, korišćeni pretraživači i ključne reči, vrsta pregledača, veličina ekrana i operativni sistem.

Informacije o tome kako se koriste kolačići pogledajte u odeljku „Korišćenje kolačića”.

Isključivo u informativne svrhe, na našim veb-sajtovima dodajemo veze ka drugim veb-sajtovima. Ovi veb-sajtovi nisu pod našom kontrolom i zato ne podležu odredbama ovog obaveštenja. Ako kliknete na vezu, administratori ovih veb-sajtova će moći da sakupljaju podatke o vama i da obrađuju te podatke u skladu sa svojim obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje se može razlikovati od naše verzije.

Generalno, lični podaci koji su dobijeni posredstvom vašeg pregledača i koje je Doka dobila isključivo u informativne svrhe posredstvom veb stranice (evidencijski fajlovi) čuvaju se u periodu od 3 meseca. Posle ovog perioda, evidencije se čuvaju u našim sistemima u skladu sa principom ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu, samo u svrhu istrage nepravilnosti ili bezbednosnih incidenata.

Pored toga, Doka čuva vaše lične podatke samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. Stoga, Doka čuva vaše podatke tokom trajanja ugovornog odnosa ili tokom trajanja pružanja usluga. Izvan ovog perioda, Doka čuva vaše lične podatke kako bi ispunila zakonske obaveze za čuvanje evidencije (npr. da bi ispunila petogodišnju obavezu čuvanja evidencije u skladu sa važećim odredbama računovodstvenih zakona). U meri u kojoj je to potrebno, Doka takođe može da zadrži vaše podatke sve dok period zastarevanja potencijalnih pravnih zahteva protiv Doke nije istekao.

Lični podaci se brišu ili anonimiziraju čim ne postoje razumni i legitimni razlozi za dalje čuvanje.

III Posebna obrada

Online prodavnica

Da bismo odgovorili na vaše zahteve i obradili vaše Porudžbine posredstvom Online prodavnice odnosno za potrebe pružanja usluga koje se realizuju putem Online prodavnice u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. obrađujemo sledeće podatke o ličnosti:

Ime i prezime zakonskog zastupnika kompanije, adresa e-pošte, ime kompanije, broj telefona, broj faksa, adresu za dostavu i adresu za fakturisanje, broj računa. Ukoliko ne pružite podatke koji su potrebni za izvršenje Porudžbine, Doka neće biti u mogućnosti da pruži uslugu.

Takođe, Doka koristi navedene podatke o ličnosti za e-mailove i slanje promotivnih e-mailova vezano za slične proizvode ili usluge koje Doka nudi. Slanje komercijalnih poruka elektronskim putem dozvoljeno je samo uz prethodni pristanak lica kome je takva vrsta poruke namenjena. Doka će redovno proveravati i prihvatati opoziv pristanka lica koje ne želi da prima takve komercijalne poruke.

Podaci se čuvaju u našim sistemima u skladu sa principom ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu, samo u svrhu koji je neophodan za pružanje usluge.

Lični podaci koje ste dali za potrebe izvršenja Porudžbine biće predmet obrade od strane obrađivača i primaoca podataka Doka GmbH, sa poslovnim sedištem u Austriji, koja je kreirala i održava platformu koja omogućava sprovođenje transakcije putem Online prodavnice, te saglašavanjem sa uslovima ovog Obaveštenja potvrđujete da ste upoznati i da ste saglasni sa takvom vrstom obrade podataka. Podaci koji se prikupljaju biće izneti u drugu državu odnosno u Austriju. Austrija se nalazi na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a koja Lista je objavljena u Službenom Glasniku Republike Srbije.

Informacije o tome kako se koriste kolačići u onlajn prodavnici pogledajte u odeljku „Korišćenje kolačića” u nastavku.

Bilten

Kompanija Doka koristi biltene za pružanje informacija o aktuelnim temama, novostima i ponudama. Ako korisnik želi da prima bilten koji se može pronaći na veb-sajtovima, mora da unese svoju adresu e-pošte i informacije koje nam omogućavaju da utvrdimo da li je korisnik vlasnik navedene adrese e-pošte ili da li je vlasnik adrese-e pošte saglasan sa primanjem biltena.

Za registraciju za primanje biltena je potrebna važeća adresa e-pošte. IP adresa i datum prijavljivanja se čuvaju tokom procesa registracije. Ova procedura se primenjuje iz bezbednosnih razloga u slučaju da treća strana zloupotrebi adresu e-pošte i registruje se za primanje biltena bez informisanja ovlašćenog korisnika. Kompanija Doka koristi ove podatke isključivo za slanje zatraženih informacija.

Za registrovanje za primanje biltena u onlajn prodavnici su potrebne vaša adresa e-pošte, vaše ime, prezime i titula.

Kompanija eworx Network & Internet GmbH („eworx”, Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Austria; obrađivač u smislu Zakona) je odgovorna za slanje ovih informacija. Ako se korisnik prijavi za primanje biltena, podaci koje korisnik unese u toku procesa registracije se šalju i čuvaju u kompaniji eworx. Nakon registracije, korisnik dobija e-poruku od kompanije eworx putem koje potvrđuje registracijom klikom na link („dvostruko davanje saglasnosti”). Kompanija eworx pruža opcije za analiziranje načina na koji se bilteni otvaraju i koriste. Kada se prijavite za primanje biltena, dajete svoju saglasnost za obradu svih podataka koje ste uneli. U svakom trenutku možete da opozovete saglasnost za čuvanje i korišćenje podataka i adrese e-pošte. Saglasnost možete da opozovete putem veze u biltenu ili tako što ćete obavestiti kompaniju Doka.

Formular za kontakt

Kompanija Doka čuva podatke koji se unesu u obrazac radi obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Kada pošaljete zahtev, dajete svoju saglasnost za elektronsko čuvanje i obradu vaših podataka.

Kompanija Doka čuva sledeće podatke kada koristite obrazac za kontakt: Naziv kompanije/organizacije, poslovni segment, veličina kompanije, sektor zapošljavanja, radno mesto, pol, ime i prezime, adresa/poštanski broj/grad, zemlja, broj telefona, adresa e-pošte, broj faksa, poruka, broj klijenta, broj PDV-a, datum, kontakt, pošiljalac, naziv.

Korišćenje kolačića i aplikacija nezavisnih dobavljača

Kolačići se čuvaju i na uređaju koji korisnik koristi prilikom pristupa veb-sajtovima. Kolačići su male datoteke koje omogućavaju čuvanje određenih informacija povezanih s pristupnim uređajem (računarom, pametnim telefonom itd.) na tim uređajima. Kolačići dodatno prilagođavaju veb-sajtove korisniku (npr. čuvaju informacije o prijavljivanju) i koriste se za čuvanje statističkih podataka o korišćenju veb-sajtova i za analiziranje ovih podataka u svrhu unapređivanja usluga. Korisnici imaju uticaj na korišćenje kolačića. Većina pregledača ima opciju koja omogućava ograničavanje ili potpuno sprečavanje čuvanja kolačića. Međutim, važno je imati na umu da će upotreba i naročito jednostavnost upotrebe biti ograničene ako su kolačići onemogućeni.

Kada korisnik koristi online prodavnicu, kolačići se čuvaju i na računaru korisnika kako bi se pratile aktivnosti u online prodavnici, omogućila upotreba korpe za kupovinu i prepoznavanje korisnika koji više puta posećuju naše veb-sajtove.

Na našim veb-sajtovima se koriste sledeće vrste kolačića, a obim i funkcija tih kolačića su opisani u nastavku:

Privremeni kolačići:

Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pregledač. To su najvećim delom kolačići sesije. Čuvaju ID sesije koji može da poveže više zahteva iz vašeg pregledača u objedinjenu sesiju. To omogućava prepoznavanje vašeg računara kada ponovo posetite naše veb-sajtove. Ovi kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili kada zatvorite pregledač. Kolačići povezani sa sesijom moraju da budu odobreni i da biste mogli da koristite korpu za kupovinu i plaćanje u onlajn prodavnici. Ako kupac ne želi ili ne može da prihvati kolačiće, moguće je poslati porudžbinu putem e-pošte, telefona ili faksa.

Trajni kolačići:

Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog perioda koji se može razlikovati na osnovu kolačića. Međutim, u svakom trenutku sami možete da izbrišete kolačiće u podešavanjima vašeg pregledača.

Unapređuju prilagođavanje veb-sajtova korisniku (prikazuju odgovarajući sadržaj za lokaciju) i mogu se koristiti za analiziranje poseta veb-sajtovima (pogledajte odeljak „Google Analytics”). Integrisane dodatne komponente (pogledajte u nastavku) takođe koriste kolačiće za obavljanje svojih aktivnosti.

Veb-sajtovima se obično dodaju sledeći kolačići:

NAZIV
SVRHA I PROCEDURA
Kategorija
PHPSESSID
Čuva željene postavke korisnika kako bi bile automatski dostupne ako korisnik ponovo poseti veb-sajt; sesija.
obavezni
country; Selectedcountry
Ovaj kolačić se koristi za čuvanje informacija o zemlji i jezičkim postavkama posetioca veb-sajta. Ako korisnik ponovo poseti veb-sajt, kolačić će pročitati informacije i prikazaće se podaci specifični za zemlju.
obavezni
hideLanguageHintUs
Ako korisnik poseti veb-sajt doka.com sa IP adrese koja se nalazi u SAD, korisnik neće biti preusmeren na adresu doka.com/us/index putem servisa Locator. Korisnik će ostati na internacionalnoj verziji veb-sajta i dobiće obaveštenje.Postavlja se kolačić „hideLanguageHintUs” ako se ovo obaveštenje ne prikazuje ili ako je korisnik već potvrdio obaveštenje o kolačićima.
obavezni
acceptcookie
Kada korisnik poseti veb-sajtove kompanije Doka prikazuje se obaveštenje o kolačićima. Ako korisnik da svoj pristanak za korišćenje kolačića, kolačić acceptcookie će biti postavljen i obaveštenje o kolačićima će biti sakriveno kada korisnik ponovo poseti veb-sajt.
obavezni
Language
Čuva jezička podešavanja korisnika tako da se izabrani jezik automatski prikazuje kada korisnik sledeći put poseti veb-sajt.
obavezni
ISAWPLB
Ovaj kolačić (ISA Web Publishing Load Balancing) se koristi kada se koriste različiti izloženi veb serveri u mrežnom prolazu ISA Server TMG. Šalje upite istom serveru.
obavezni
acceleratorSecureGUID i
cpAcceleratorSecureGUID
Ovo su tokeni za bezbednu sesiju.
obavezni
JSESSIONID
Ovaj kolačić dodeljuje jedinstveni broj sesiji korisnika. Potreban je kako bi se osiguralo da veb-sajt funkcioniše; sesija.
obavezni
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Ovi kolačići se koriste za čuvanje vaših željenih postavki za kolačiće i aplikacije trećih strana.obavezni
popup_close_<"POPUPID">
Ovi kolačići sprečavaju ponovno pojavljivanje pojedinačnih iskačućih prozora; trajanje: 1 godina.
obavezni

Aplikacije nezavisnih dobavljača:

Aplikacija:

Google Analytics

Dobavljač:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA („Google”)

Opis:

Ovi veb-sajtovi koriste Google Analytics, servis za analiziranje poseta veb-sajtu kompanije Google Inc. („Google”). Servis Google Analytics koristi kolačiće, male tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru i koje omogućavaju analiziranje korišćenja veb-sajtova. Informacije o korišćenju ovih veb-sajtova koje sakuplja ovaj kolačić se obično šalju i čuvaju na serverima kompanije Google u SAD. Ako je na ovim veb-sajtovima aktivirana anonimizacija IP adrese, (_gat._anonymizeIp), IP adresa koja se šalje serveru kompanije Google će biti unapred skraćena u Državama članicama Evropske unije ili u drugim državama koje su potpisnice Dogovora o evropskoj ekonomskoj zoni. Puna IP adresa će biti poslata serverima kompanije Google u SAD i zatim skraćena samo u izuzetnim prilikama. Kompanija Google će koristiti ove informacije u ime rukovaoca ovih veb-sajtova u svrhe procene korišćenja veb-sajta, sastavljanja izveštaja o aktivnosti na veb-sajtu i za pružanje usluga povezanih sa korišćenjem veb-sajta i interneta rukovaocu veb-sajta. IP adresa koju pregledač šalje servisu Google Analytics se ne spaja s ostalim podacima koje prikuplja kompanija Google. Čuvanje kolačića se može sprečiti odgovarajućim podešavanjem pregledača. Međutim, želimo da istaknemo da u tom slučaju možda neće biti moguće da koristite sve i pune funkcije ovih veb-sajtova. Čuvanje podataka koje generiše kolačić i koji se odnose na korišćenje veb-sajta (uključujući i vašu IP adresu) u kompaniji Google i obrada ovih podataka od strane kompanije Google može da se spreči instaliranjem dodatne komponente za pregledač.

Kompanija Google nudi programski dodatak za deaktivaciju za najpopularnije pregledače. Ovaj programski dodatak pruža veću kontrolu nad podacima koje Google prikuplja na veb-sajtovima kojima pristupate. Programski dodatak šalje informaciju komponenti JavaScript (ga.js) servisa Google Analytics da se podaci neće slati servisu Google Analytics prilikom posete veb-sajtu. Međutim, programski dodatak za pregledač za deaktivaciju servisa Google Analytics ne sprečava slanje informacija kompaniji Doka ili drugim servisima za analiziranje poseta veb-sajtu koji se mogu koristiti.

Na našim veb-sajtovima su postavljeni sledeći kolačići kompanije Google:
„_ga” Servis Google Analytics koristi ovaj kolačić u svrhe razlikovanja posetilaca veb-sajta i za praćenje poseta i trajanja poseta na veb-sajtu. Ističe nakon 2 godine; (Funkcionalni)
„_gat” Servis Google Analytics koristi ovaj kolačić za nadgledanje i ograničavanje količine zahteva koji se šalju serveru. Ističe nakon 10 minuta; (Funkcionalni)
„_gid” Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje korisnika. Ističe nakon 24 sata. (Funkcionalni)
„_gali” Ovaj kolačić koristi komponenta Enhanced Link Attribution servisa Google Analytics za unapređivanje preciznosti izveštaja o analizi aktivnosti korisnika na stranici In-Page Analytics tako što automatski razlikuje više veza do iste URL adrese na istoj stranici korišćenjem identifikatora za element veze. (Funkcionalni)
„_gcl_au” Servis Google AdSense koristi ovaj kolačić za eksperimente povezane s efikasnošću oglašavanja na veb-sajtovima na kojima se koriste usluge kompanije. Ističe nakon 3 meseca. (Funkcionalni)

Kada posetite naše veb-sajtove, kompanija Google prima informacije da ste posetili određeni podsajt na našim veb-sajtovima i podatke o ličnosti koji su navedeni pod tačkom 2. To se dešava bez obzira na to da li ste prijavljeni na svoj Google nalog ili niste. Ako ste prijavljeni na svoj Google nalog, vaši podaci će biti direktno povezani s vašim nalogom. Ako ne želite da se ovo dešava, morate da se odjavite sa svog Google naloga pre korišćenja ove usluge. Kompanija Google koristi vaše podatke u svrhe reklamiranja, istraživanja tržišta i prilagođenog dizajna veb-sajtova. Imate pravo na prigovor na korišćenje vaših podataka u ove svrhe i u tom slučaju morate da se obratite direktno kompaniji Google.

Opoziv pristanka:

Programski dodatak za pregledač za deaktiviranje servisa Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kolačićima servisa Google Analytics je moguće upravljati putem naših opštih podešavanja kolačića.

Informacije o obimu i opsegu prikupljanja podataka možete pronaći u izjavi o privatnosti kompanije Google na adresi: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Aplikacija:

Dodatna komponenta Facebook

Dobavljač:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”)

Opis:

Doka koristi dodatne komponente društvene mreže Facebook. Dodatne komponente Facebook se prikazuju sa logotipom platforme Facebook ili kao „Dugme za sviđanje”. Ako se ovi veb-sajtovi posećuju sa platforme Facebook, uspostavlja se direktna veza između pregledača i servera platforme Facebook putem dodatne komponente. To omogućava platformi Facebook da dobije informacije o tome da su veb-sajtovi posećeni sa IP adrese. Ako kliknete na Facebook „Dugme za sviđanje” dok ste prijavljeni na svom Facebook nalogu, sadržaj na ovim veb-sajtovima može da bude povezan sa vašim profilom na platformi Facebook. To znači da platforma Facebook može da poveže posetu veb-sajtovima s korisničkim nalogom. Kompanija Doka ne dobija informacije o sadržaju prenetih podataka i njihovom daljem korišćenju od strane kompanije Facebook. Više informacija potražite u izjavi o privatnosti platforme Facebook.

Opoziv pristanka:

Ako ne želite da Facebook poveže vašu posetu ovim veb-sajtovima s vašim korisničkim nalogom na platformi Facebook, odjavite se sa svog naloga.
www.facebook.com

Aplikacija:
Bing Universal Event Tracking (UET)

Dobavljač:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”)

Opis:
Doka koristi servis Bing Universal Event Tracking (UET) kompanije Microsoft Corporation. Integracija servisa Bing omogućava sakupljanje i čuvanje interakcija korisnika na stranicama i tako na sistematičan način usmerava plasiranje reklama određenim grupama korisnika. Kompanija Microsoft kreira pseudonimizovane korisničke profile na osnovu prikupljenih i sačuvanih podataka. Podaci se šalju serverima u Sjedinjenim Američkim Državama i na njima se čuvaju 180 dana. Čuvaju se i IP adresa i kolačić kompanije Microsoft „MUID” (ističu nakon 13 meseci). Kolačić kompanije Microsoft sadrži GUID (globalni jedinstveni identifikator), tj. ID koji se može dodeliti pregledaču ili korisniku (ako je korisnik prijavljen u svom Microsoft nalogu). Više informacije o obimu i opsegu prikupljanja podataka možete pronaći u Sporazumu o zaštiti podataka kompanije Microsoft na adresi: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Opoziv pristanka
Možete da upravljate i sprečite postavljanje kolačića kompanije Microsoft tako što ćete deaktivirati kolačiće putem pregledača ili opštih podešavanja kolačića. Kompanija Microsoft može da prati aktivnost korisnika na više elektronskih uređaja pomoću unakrsnog praćenja uređaja. Na osnovu toga, kompanija Microsoft može da nudi personalizovano reklamiranje. Ova aktivnost može da se deaktivira na adresi https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Aplikacija:

Facebook visitor action pixels

Dobavljač:

Facebook

Opis:

Kompanija Doka koristi „piksel za praćenje aktivnosti korisnika” kompanije Facebook na svojim veb-sajtovima. Ovaj kolačić omogućava praćenje aktivnosti korisnika nakon što budu preusmereni na veb-sajtove dobavljača kada kliknu na reklamu na platformi Facebook. Ovaj proces se koristi za procenjivanje efikasnosti reklamiranja na platformi Facebook u svrhe statističkog istraživanja i istraživanja tržišta i može pomoći u unapređivanju budućih promotivnih akcija. Sakupljeni podaci su anonimni za kompaniju Doka i ne omogućavaju donošenje nikakvih zaključaka o identitetu korisnika. Međutim, podaci sa platforme Facebook se čuvaju i obrađuju tako da je moguće povezivanje tih podataka sa relevantnim korisničkim profilom i kompanija Facebook može da koristi te podatke u svrhe svog oglašavanja u skladu sa politikom o zaštiti podataka kompanije Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

Korisnik omogućava kompaniji Facebook i njenim partnerima da postavljaju reklame na platformi Facebook i izvan nje. Iz tih razloga se kolačići mogu postavljati i na uređaje kojima se pristupa veb-sajtovima. Na našim veb-sajtovima su postavljeni sledeći kolačići: „_fpb”, „fr”, „tr”. Facebook koristi ove kolačiće za prikaz serije reklama o proizvodima.

Opoziv pristanka:

Opoziv pristanka na platformi Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Aplikacija:

LinkedIn Insight Tag

Dobavljač:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn")

Opis:

Doka na web sajtovima koristi aplikaciju pod nazivom „LinkedIn Insight Tag“. Prikupljeni podaci putem navedene aplikacije ostaju anonimni za Doku i ni u kom slučaju ne vode bilo kakvim zaključcima o identitetu korisnika. Korišćenjem podataka LinkedIn Insight-a, Doka može da prikazuje personalizovane oglase na anonimnoj bazi. Dodatno, Doka prima izveštaje od LinkedIn-a o posetiocima veb sajta i učinku oglasa. LinkedIn Insight omogućava LinkedIn-u da prikuplja podatke o posetama članova Dokinom web sjatu, uključujući URL, upućivača, IP adresu, karakteristike uređaja i pregledača (User Agent) i vremensku oznaku.

LinkedIn koristi anonimne podatke za poboljšanje relevantnosti oglasa i kako bi dosegla do članova prkeo njihovih uređaja. IP adrese su skraćene ili (kada se koriste kako bi se doseglo do članova na različitim uređajima) heširane, a direktni identifikatori članova uklanjaju se u roku od sedam dana kako bi podaci postali pseudonimnizovani. Ovi preostali pseudonimizovani podaci se zatim brišu u roku od 180 dana.

Opoziv pristanka:

Članovi LinkedIn-a mogu da kontrolišu upotrebu svojih ličnih podataka u reklamne svrhe putem podešavanja njihovog naloga.

Aplikacija:

Dodatna komponenta YouTube

Dobavljač:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

Opis:

Kompanija Doka za integraciju video snimaka koristi dodatne komponente platforme YouTube kojom upravlja kompanija Google. Kada pristupate veb-sajtovima kompanije Doka na kojima je instalirana dodatna komponenta YouTube, uspostavlja se veza sa serverima platforme YouTube. YouTube server će primiti informacije o tome koje ste veb-sajtove kompanije Doka posetili. Kada je korisnik prijavljen na svoj nalog na veb-sajtu YouTube, platforma YouTube će moći da poveže aktivnosti na internetu direktno sa ličnim profilom korisnika.

Opoziv pristanka:

Ovo povezivanje možete da sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga i sa ostalih korisničkih naloga kojima upravljaju kompanije YouTube LLC i Google Inc i tako što ćete izbrisati odgovarajući kolačić:
www.youtube.com

Aplikacija:

Dodatna komponenta Vimeo

Dobavljač:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo”)

Opis:

Na ovim veb-sajtovima se koriste dodatne komponente platforme Vimeo.com. Kada pristupate veb-sajtovima kompanije Doka na kojima je instalirana dodatna komponenta Vimeo, uspostavlja se veza sa serverima kompanije Vimeo i prikazuje se dodatna komponenta. Ako su korisnici prijavljeni na veb-sajt Vimeo kao članovi, veb-sajt Vimeo će povezati ove informacije sa ličnim korisničkim nalogom na toj platformi. Međutim, korisnik može da spreči ovo povezivanje ako se odjavi sa svog Vimeo korisničkog naloga i izbriše odgovarajuće Vimeo kolačiće pre nego što poseti veb-sajt kompanije Doka. Više informacija o obradi podataka i o zaštiti podataka u kompaniji Vimeo možete pronaći na adresi https://vimeo.com/privacy

Opoziv pristanka:

Međutim, korisnik ne može da spreči ovo povezivanje ako se odjavi sa svog Vimeo korisničkog naloga i izbriše odgovarajuće Vimeo kolačiće pre nego što poseti veb-sajt kompanije Doka:
www.vimeo.com

Aplikacija:

Dodatna komponenta Sketchfab

Dobavljač:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010, US („Sketchfab”)

Opis:

Kompanija Doka koristi dodatne komponente veb-sajta sketchfab.com kojim upravlja kompanija Sketchfab, Inc. Ako veb-sajtove kompanije Doka posećuje korisnik koji koristi dodatnu komponentu Sketchfab, uspostavlja se veza sa serverima kompanije Sketchfab koji šalju nalog pregledaču korisnika da prikaže dodatnu komponentu na veb-sajtu. Ako je korisnik prijavljen na svoj nalog na veb-sajtu Sketchfab, omogućavaju kompaniji Sketchfab da poveže aktivnosti korisnika na internetu direktno sa ličnim profilom korisnika.

Opoziv pristanka:

Ovu proceduru možete da sprečite tako što ćete se odjaviti sa naloga na veb-sajtu Sketchfab:
www.sketchfab.com

Aplikacija:

Dodatna komponenta Watchado

Dobavljač:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Österreich („ Whatchado”)

Opis:

Kompanija Doka koristi dodatne komponente platforme whatchado.com kojom upravlja kompanija Whatchado za integraciju video snimaka na svojim veb-sajtovima. Dodatnom komponentom Whatchado upravlja kompanija whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Beč, Austrija. Kada pristupate veb-sajtovima kompanije Doka na kojima je instalirana ova dodatna komponenta, uspostavlja se veza sa serverima kompanije Whatchado. Kada je korisnik prijavljen na nalog na veb-sajtu Whatchado, kompanija Whatchado će moći da poveže aktivnosti na internetu direktno sa ličnim profilom korisnika.

Opoziv pristanka:

Ovu proceduru možete da sprečite tako što ćete se odjaviti sa korisničkog naloga na veb-sajtu:
www.whatchado.com

Aplikacija:

Mandrill

Dobavljač:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA („Mandrill”)

Opis:

Kompanija Doka koristi servis Mandrill. Ovaj servis koristi informacije o kontaktu kao što su adresa e-pošte, titula, ime, prezime i sadržaj e-poruke koja se šalje servisu Mandrill i čuva na serveru koji koristi servis Mandrill. Servis upravlja podacima o vremenu kada je e-poruka poslata iz kompanije Doka, kada je pročitana i kada su otvorene veze koje e-poruka sadrži. Servis takođe može da sakuplja podatke o tome koliko često se otvara e-poruka i na kojoj IP adresi, u kom klijentu za e-poštu i na kom operativnom sistemu. Kompanija Rocket Science Group, LLC učestvuje u EU–SAD Štitu privatnosti (engl. EU-US Privacy Shield), okvirnom programu Ministarstva trgovine SAD koji se odnosi na sakupljanje, korišćenje i čuvanje podataka o ličnosti iz država članica Evropske ekonomske zone. Na ovoj adresi ćete dobiti informacije o tome koje podatke i u koje svrhe kompanija Rocket Science Group, LLC sakuplja, obrađuje i koristi u sklopu okvirnog programa EU–SAD Štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG.

Više informacija o servisu Mandrill i o zaštiti podataka koje koristi servis Mandrill možete pronaći na adresi: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Opoziv pristanka:

Servis Mandrill se koristi za obrasce za kontakt na veb-sajtu doka.com. Ako ne želite da koristite ovaj servis, preporučujemo vam da koristite alternativni način za stupanje u kontakt s kompanijom Doka putem informacija o kontaktu koje su navedene na veb-sajtovima koje posećujete.

Aplikacija:

GeoLite2

Dobavljač:

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA („MaxMind”)

Opis:

GeoLite 2 koristimo za utvrđivanje IP adresa kako bismo vam odmah pružili odgovarajuću verziju onlajn prodavnice za vašu zemlju. Podacima o servisu GeoLite 2 upravlja kompanija MaxMind. Više informacija možete pronaći na: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Opoziv pristanka:

Stupanje u kontakt s kompanijom Doka (pogledati u nastavku)

Aplikacija:

Walls.io

Dobavljač:

„Die Socialisten” Social Software Development GmbH, Andreasgasse 6, Top 1, 1070 Vienna, Austria, Europe („Walls.io”)

Opis:

Kompanija Doka koristi servis Walls.io. Kada se ova dodatna komponenta aktivira, informacije o IP adresi i o kolačićima sesije se šalju kompaniji Walls.io isključivo iz neophodnih tehničkih razloga koji su povezani s pružanjem usluge. Ove podatke čuva samo kompanija Walls.io u Evropi i ne obelodanjuju se trećim stranama. Više informacija o obradi podataka od strane kompanije Walls.io potražite u izjavi o privatnosti kompanije Walls.io na adresi: https://walls.io/privacy

Opoziv pristanka:

Možete da ograničite ili sprečite izvršavanje servisa Walls.io na našem veb-sajtu tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pregledaču. U tom slučaju, naši veb-sajtovi možda neće biti potpuno dostupni i određeni sadržaj može da nedostaje.

Aplikacija:

Flockler.com

Dobavljač:

Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 TAMPERE, Finland, Europe ("Flockler")

Opis:

Doka koristi usluge Flockler-a za prikupljanje i prikazivanje sadržaja na društvenim mrežama na veb lokaciji. Flockler ne čuva nikakve podatke o pojedinačnim korisnicima koji posećuju Dokine sajtove. Međutim, slike i video zapisi sa kanala društvenih mreža kao što su Twitter, Instagram, Facebook, YouTube i drugi mogu povući informacije ako ste se prijavili na te usluge. Kada se registrujete za korišćenje navedenih usluga, prihvatili ste njihove uslove poslovanja i dokumente koji se tiču zaštite podtaaka, koji se s vremena na vreme ažuriraju. Dodatne informacije možete pronaći u Sporazumu o zaštiti podataka kompanije Flocklers na: https://flockler.com/privacy-policy

Aplikacija:

Fonts.com

Dobavljač:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Opis:

Doka koristi aplikaciju Web Font Services sa stranice Fonts.com. U okviru aplikacije Web Font Services ne prikupljaju se niti obrađuju lični podaci u kontekstu pružanja Web fontova. Iako se prikazi stranice broje u kontekstu praćenja Web fontova, IP broj sa kojeg se vrši prikaz stranice čuva se u anonimnom obliku.

Aplikacija:
Dodatna komponenta Issuu

Dobavljač:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, SAD

Opis:
Doka na ovim sajtovima koristi dodatnu komponentu kompanije Digital Publishing Platform Issuu Inc, koja omogućava prikazivanje nekih od naših publikacija i časopisa u obliku e-novina. Ako korisnik poseti stranice kompanije Doka sa integrisanom dodatnom komponentom Issuu, biće uspostavljena direktna veza sa serverima usluge Issuu. Pružalac postavlja kolačiće i vrši prenos podataka o ličnosti, kao što su IP adresa i informacije o vremenu i dužini korišćenja servera usluge Issuu, koji su locirani u SAD. Isto važi i ako korisnik nije prijavljen na Issuu ili nema nalog za Issuu. Ako su korisnici prijavljeni na svoj Issuu nalog, pružalac će moći da prilagodi način pregledanja prema ličnom profilu korisnika. To se može sprečiti odjavljivanjem sa Issuu naloga. Više informacija o rukovanju podacima korisnika možete pronaći u politici privatnosti podataka usluge Issuu na adresi: https://issuu.com/legal/privacy. Informacije o kolačićima koje Issuu koristi možete pronaći ovde: https://issuu.com/legal/cookies.

Opoziv pristanka:
Ako ne želite da Issuu povezuje vašu posetu ovim sajtovima sa vašim korisničkim nalogom za Issuu, odjavite se sa ovog naloga. www.issuu.com

Kada posetite neku od naših stranica na društvenim mrežama (npr. Facebook, Instagram), Doka i aplikacija/društvena mreža, kao i operater platforme društvene mreže, imaju zajedničku odgovornost kao rukovaoci podacima čija obrada se pokreće vašom posetom. Možete iz principa da ostvarite svoja prava (kao što je objašnjeno u pododeljku IV) protiv kompanije Doka i operatera portala društvene mreže (npr. Facebook, Instagram).

Napominjemo da, uprkos deljenju odgovornosti sa operaterom platforme društvene mreže, Doka nema sveobuhvatan uticaj na aktivnosti obrade podataka koje se odvijaju na portalima društvenih mreža.

Klikom na „Functions & Statistics” (funkcije i statistika) u postavkama kolačića možete da prihvatite ili odbijete korišćenje ove usluge na našem sajtu.

Aplikacija:

Google Maps

Dobavljač:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Opis:

Doka koristi sadržaj sa Google mapa kompanije Google LLC („Google“). Ako korisnik poseti podstranicu www.doka.com na kojoj su ugrađene Google mape, podaci o vašem pristupu prilikom korišćenja Google mapa biće prosleđeni i obrađeni od strane Googla. Google će obrađivati ove podatke u smislu korisničkog profila, koji će se koristiti za istraživanje tržišta ili za dizajniranje Google mapa na osnovu potreba korisnika. Ako ste Google klijent i prijavljeni ste na Google uslugu, ovi podaci će biti direktno povezani sa vašim Google nalogom.

Opoziv pristanka:

Ukoliko želite ovo da sprečite morate se odjaviti sa svog Google naloga pre posete našem web sajtu. Više informacija o obradi podataka od strane kompanije Google potražite na adresi: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Aplikacija:
Google Tag Manager (GTM)

Dobavljač:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google”)

Opis:
Doka koristi alatku Google Tag Manager čiji operater je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska i koji omogućava upravljanje marketinškim oznakama na sajtovima putem jedinstvenog interfejsa. Oznake su delovi koda, kao što je HTML ili JavaScript, koje se na sajtovima koriste u svrhe analize ili marketinga. To može da bude dodatna komponenta društvene mreže, piksel za praćenje ili nešto slično. Google Tag Manager, koji primenjuje samo oznake, ne koristi kolačiće pa stoga nema ni prikupljanja podataka o ličnosti. Ova alatka aktivira druge oznake koje mogu da prikupljaju podatke. Međutim, Google Tag Manager ne pristupa tim informacijama. Za više informacija o GTM-ovoj politici privatnosti podataka pročitajte https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Opoziv pristanka:
Ako se snimanje deaktivira na nivou domena ili kolačića, ova postavka će ostati na snazi za sve oznake za praćenje primenjene putem Google Tag Manager-a. Korišćenje kolačića možete isključiti u postavkama pregledača. Klikom na „Marketing” u postavkama kolačića možete da prihvatite ili odbijete korišćenje ove usluge na našem sajtu.

Aplikacija:
Stripe

Dobavljač:
Stripe, Inc. 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, SAD

Opis:
Kompanija Stripe je pružalac usluga plaćanja, čija se usluga koristi u onlajn prodavnici Doka, radi pružanja mogućnosti onlajn plaćanja, kao što je plaćanje kreditnom karticom.

Prilikom onlajn plaćanja, kompanija Stripe može da prikuplja sledeće podatke:

 • podatke o načinu plaćanja (npr. brojevi kreditne kartice, debitne kartice ili bankovnog računa)
 • iznos kupovine
 • datum kupovine
 • ime
 • broj telefona
 • adresu e-pošte
 • adresu za fakturisanje
 • adresu za dostavu
 • istoriju transakcija
 • P adresu
 • državu

Da bi se sprečile prevare u vezi sa plaćanjem („Anti-Fraud“), aplikacija Stripe prikuplja i podatke o interakcijama (npr. pokreti miša). Podaci koje kompanija Stripe prikuplja zavise od izabranog načina plaćanja i podešavanja aplikacije Stripe.

Kompanija Stripe je odgovorna za podatke koji su prikupljeni za sopstvene svrhe. Detaljnije informacije možete naći u Izjavi o zaštiti podataka kompanije Stripe: https://stripe.com/privacy

Opoziv pristanka:
Aplikacija Stripe se koristi za obradu onlajn plaćanja u onlajn prodavnici Doka. Ako ne želite da koristite ovu uslugu, preporučujemo da izaberete alternativni način plaćanja na blagajni, kao što je plaćanje unapred ili kupovina preko računa.

Aplikacija:
Google reCAPTCHA, verzija 3

Dobavljač:
Google Irland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

Opis:
Doka na ovoj veb stranici koristi uslugu reCAPTCHA, verzije 3 dobavljača Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrov St, Dablin 4, Irska, radi zaštite od napada zloupotrebom (npr. DDoS napada) od strane posetilaca koji nisu ljudi (botova) i za sprečavanje neželjene pošte. Time se proverava da li određenu akciju na Doka veb stranici, kao što je unos podataka u obrazac, vrši fizičko lice ili automatizovani računarski program (npr. program za neželjenu poštu). Kada koristite reCAPTCHA, verziju 3, pretraživač se povezuje sa serverima kompanije Google. Doka želi da istakne da se u okviru ove usluge lični podaci prenose na kompaniju Google LLC u SAD, odnosno da takav prenos ne može da se isključi.

ReCAPTCHA, verzija 3 je integrisana u veb stranicu koristeći JavaScript i procenjuje ponašanje korisnika prosleđivanjem sledećih podataka Google serverima: IP adresa, informacije o operativnom sistemu, URL upućivača, kolačići (Marketing) kao što su IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID i DV, datum i jezik, svi JavaScript objekti, rezolucija ekrana i pokreti miša, pritisci tastera i dužina boravka korisnika na sajtu . Ako je korisnik prilikom posete Doka veb stranici prijavljen i sa postojećim Google korisničkim nalogom, Google posetu Doka veb stranici verovatno može da pridruži ponašanju korisnika. Pored toga, Google u pregledač korisnika može da pošalje i dodatne kolačiće. Lista navedenih podataka pretraživača i podataka o korisniku nije kompletna. Google reCAPTCHA analize i ceo proces prepoznavanja se odvijaju u potpunosti u pozadini.

Doka ne dobija tačan sadržaj prenetih podataka ili kako ih Google koristi i ne poseduje mogućnost da dodatno ograniči prenos podataka na Google i njegove partnere. Google može da sačuva podatke kao profile korišćenja i da ih koristi u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili prilagođavanja izgleda svoje veb stranice zasnovanog na potrebama. Takva procena se (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) vrši kako bi se omogućilo oglašavanje zasnovano na potrebama.

Povlačenje saglasnosti:
Kada koristite Doka veb stranicu, slažete se da Google LLC automatski prikuplja, obrađuje i koristi podatke. Ako ne želite da Doka koristi ovu uslugu, preporučujemo da kontaktirate Doku koristeći kontakt podatke koji se nalaze na odgovarajućim veb stranicama. Imate pravo prigovora na stvaranje korisničkih profila koji se mogu kreirati kada je korisnik prijavljen Google nalogom. Da biste to ostvarili, morate se obratiti kompaniji Google.

Doka ističe da upotreba reCAPTCHA, verzija 3, podleže politici privatnosti (https://policies.google.com/privacy) kompanije Google. Više informacija o reCAPTCHA možete pronaći na https://www.google.com/recaptcha.

IV Prava lica čiji se podaci obrađuju

Za sva pitanja, nedoumice, primedbe ili zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete se obratiti Rukovaocu putem e-mail adrese serb@doka.com odnosno napred navedene adrese poslovnog sedišta Rukovaoca.

Povodom svih pitanja vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i/ili ostvarivanje prava predviđenih Zakonom, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti su sledeći: Radovan Živanović, e-mail adresa: radovan.zivanovic@doka.com.

Imate pravo da od Rukovaoca zahtevate informaciju o tome da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima, pravo na ispravku ili dopunu podataka, pravo da zahtevate brisanje podataka, pravo na opoziv pristanka, pravo na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona, odnosno pravo na pokretanje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organom u skladu sa Zakonom.

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti može se primeniti prema licu čiji se podaci obrađuju samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

O eventualnoj nameri da podatke Korisnika usluge obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo da pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.

Da biste iskoristili ova prava i pokrenuli druga pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane kompanije Doka, obratite se kompaniji: Doka GmbH, Predmet: Upit o zaštiti podataka, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria.

Alternativno možete da prosledite svoje upite o zaštiti podataka na adresu: dataprotection@doka.com

Subjekti podataka mogu ostvariti svoja prava kod nadležnih organa za zaštitu podataka, za Austriju je to:

Osterreichische Datenschutzbehorde
Barichgasse 40-42
1030 Vien
Tel. +43 1 52 152-0
E-pošta: dsb@dsb.gv.at
Veb-sajt: https://www.dsb.gv.at/

Za druge zemlje EU, relevantni organ se može naći na https://www.edpb.europa. eu/about-edpb/about-edpb/members_en, za zemlje koje nisu članice EU, relevantni organ se može identifikovati u skladu sa važećim zakonima.

V Izmene izjave o privatnosti

Kompanija Doka redovno održava svoje veb-sajtove. To može obuhvatati i izmenu Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti. Zato preporučujemo da redovno proveravate ovu izjavu.