calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

E4 Förbifart Stockholm

Kungens Kurva | Hjulsta Norra | Akalla | Häggvik

E4 Förbifart Stockholm är en del av Stockholmsöverenskommelsen, en trafiksatsning på 100 miljarder kronor som knyter ihop nya spår och vägar i hela Storstockholm. Doka Sverige AB har fått förtroendet att leverera formmaterial till flertalet av sträckans olika trafikplatser - FSE105 Kungens Kurva, FSE502 Hjulsta Norra, FSE61 Akalla och FSE62 Häggvik, där majoriteten av de olika projekten innehåller betongtunnlar.

Fakta - E4 Förbifart Stockholm

Längd
21 km
Längd på huvudtunneln:
2x18 km
Antal körfält
Totalt 6 st. (3 st. i vardera körriktining i separata tunnlar)
Trafikplatser
6 st.
Motorvägsbro
24 000m2
Total bergvolym
22 miljoner ton
Byggkostnad (2009 års prisnivå)
28 miljarder kronor

FSE105 Kungens Kurva

1. FSE105 Kungens Kurva

Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån. Innehåller också en ny överliggande cirkulationsplats, ett betongtråg, en betongtunnel, 20 meter bergtunnel, en frånluftsanläggning samt ett gångstråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva i höjd med IKEA. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 6 år. Projektering och produktion startade sommaren 2015, beräknas stå klart 2021.

Projektets svårigheter:
”Utmaningarna i detta projekt är och har varit att komma ikapp med ritningar samt leverera materialet i tid, eftersom kunden börjar på så många olika delar samtidigt.” – Håkan Bratt, projektansvarig på Doka.

Vår lösning:
På grund av projektets svårigheter har vi sett till att skaffa oss en större teknisk support. Dels från vårat kontor i Stockholm men även från huvudkontoret i Österrike. Tack vare detta har vi lyckats tillgodose kunds möjlighet att starta upp på olika delar i den takt kund önskat. Den tekniska supporten har även medfört att vi kunnat leverera material i tid.

Bergschakt: 300 000 m³
Jordschakt: 375 000 m³
Betong: 78,000 m³
Jordförstärkning: 11 000 m²
Betongtunnel inkl. tråg: 330 + 330 m

FSE502 Hjulsta Norra

2. FSE502 Hjulsta Norra

Vid trafikplats Hjulsta möts de två stora europavägarna E4 Förbifart Stockholm och E18 Enköpingsvägen. Från passagen över trafikplats Hjulsta går Förbifart Stockholm på bro till höjden i norr, Hjulsta storhage. Höjdpartiet passeras i skärning och vägen fortsätter sedan på en bro över gång- och cykelvägen i den norra kanten av höjdpartiet. Därefter går vägen i skärning mot påslaget av betongtunneln vid södra kanten av Hästa klack.

Niklas Pettersson – Platschef på FSE502 Hjulsta Norra
Vad var projektets formtekniska utmaning?
”Den stora utmaningen är projektets höga produktionstakt. Varje vecka ska det gjutas en etapp, dvs 10m färdig betongtunnel. På grund av detta behöver en exakt produktionscykel hållas. Eftersom betongen behöver härda och svalna av innan formrivning återstår endast fyra av veckans dagar till armering, gjutning och formarbeten. Tiden för att flytta fram tunnelvagnen behöver vara kort för att komma igång med armeringsarbetet snabbt.”

Hur löste Doka utmaningen?
”Lösningen blev en tunnelvagn där vägg och valv gjuts samtidigt. Tunnelvagnen designades med hydraulik för att göra arbetet med formflytten snabbt och rationellt.”

Konstruktionsmetod: Monolitisk
Tunnellängd: 2 x 370 m
Längdsektioner: 10 m
Antal betongsektioner: 2 x 38 st.
Tråg: 170 m

FSE61 Akalla

3. FSE61 Akalla

Förbifart Stockholm ansluter från bergtunneln under Järvafältet mot Akalla med en kortare betongtunnel samt ett tråg. Tunnel och tråg byggs i ett område med stora lerdjup där leran dessutom är lös. Vid Akalla byggs en planskild trafikplats i form av en elliptisk cirkulationsplats ovan Förbifart Stockholm. Cirkulationsplatsen samt dess ramper byggs troligen på påldäck. Arbetena för tunnel och tråg utförs i en djup spont, cirka 450 meter lång, med omfattande krav på täthet och förankring. Fortsättningen mot Häggvik förläggs i ett djupt bergsschakt längs med Hanstareservatet. Produktion startade våren 2016, beräknas stå klart 2021.

Hamed Aghajani – Blockchef Betong vid FSE61 Akalla
Vad var den formtekniska utmaningen i detta projekt?
”Vi har 13st. tak som vi skulle gjuta till maj 2020, Första utmaning var storleken på själva tunnel, i etapp U1 har vi ett tak på 62m x 10m och höjden från bottenplatta är 12m. Andra utmaning är olika lutningar på tak och bottenplatta. Vi har ca 6,5m nivåskillnad mellan första och sista taket, och 3,6m mellan första och sista bottenplatta. Då måste man justera höjden per 10m. tredje utmaning var bredden på tunnelvagnarna som varierar för varje etapp. pga innerväggar i avsättningsmagazin”.

Hur löste Doka den utmaningen?
”Doka har löst problemt med hjälp av olika Lowering Wedge och cylinder plus travelling gear distances på SL-1 tunnelsupporting system som skulle justeras efter varje gjutning och innan flyttningen till nästa tak."

Armering: 11 600 ton
Spont: 8745 m²
Jord- och bergsschakt: 715 000 m³
Betong: 60 000 m³

FSE62 Häggvik

4. FSE62 Häggvik

I Häggvik ansluts den nya motorvägen mot befintlig E4 och i anslutningen ingår nya broar och utbyggnad av befintliga broar, betongtunnlar och stödmurar. I det mest intensiva tvärsnittet kommer 20-talet körfält att samsas. Arbetena kommer att utföras i en mycket besvärlig trafikmiljö där framkomligheten för trafiken hela tiden skall upprätthållas. Ett vardagsmedeldygn passerar här drygt 100 000 fordon. Produktion startade våren 2016, beräknas stå klart 2021.

Utmaning:
Arbetet kommer att utföras i en mycket svår trafikmiljö där trafikens tillgänglighet alltid måste bibehållas. I genomsnitt passerar över 100 000 fordon dagligen.

Betong: 29 000 m²
Bergschakt: 320 000 m³
Jordschakt: 250 000 m³
Spont: 3500 m²

Titta på vårt senaste nummer av tidningen DokaXpress nedan. Här kan du hitta mer information om projekten ovan samt från våra nordiska grannländer.