calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Förstå, hur man bättre övervinner hinder

Formlösningar för ditt broprojekt

Förstå hur man spänner broar

Det formtekniska försprånget är ett krav som Doka har satt upp. Därför utvecklas hela tiden konstruktiva effektivitetsåtgärder som också konsekvent tillämpas i praktiken. Dels i formsystemen, dels i tillhörande formtekniska tjänster. En Doka formlösning är alltid ett paket som ger våra kunder nytta, ett mervärde. Vi tänker kundorienterat och bygger på så sätt en bro till våra kunder.

Som banbrytande formtillverkare har vi en helhetssyn på byggprocessen. Formplanering och hållfasthetsberäkningar för formar tillhör våra tjänster precis som formförmonteringen och den senare formreturen. Endast ett komplett formkoncept ger bästa resultat. Bara det faktum att ha en enda samarbetspartner för formar betyder att gränssnitten är anpassade till varandra.

Vi stödjer dig framgångsrikt under hela projekttiden.


 

Kraven att förstå

Bron mellan kunskap och erfarenhet

Vår kompetens har stor spännvidd. Vi fokuserar på de formtekniska utmanningarna redan i utkastfasen. Vid denna tidpunkt utnyttjar vi vår kunskap för att möjliggöra en snabb, effektiv och lönsam byggprocess. Men vi har ytterligare mer viktigt med oss: det passande formsystemet som lösning.

Pelare och pyloner

Pelare minskar överbyggnadens spännvidd mellan upplagen och möjliggör därmed en mindre konstruktionshöjd. De utförs oftast som separat pelare eller som pelarskivor. Vid snedkabel- eller hängbroar hängs brolasten upp i mittstödet. Man talar här om en pylon. Dessa utförs i huvudsak som fribärande pylontorn, A-, H-pylon eller som portalpylon.

Dina fördelar hos Doka

Stor variation vid utformning av pelare och pyloner oberoende av geometri, höjd och dimensionering genom omfattande projekteringskompetens och effektiva klätter- och självklättrande ställningar.

Stämptorn

Bärande konstruktioner hos betongbroar med liten höjd över terrängen kan billigt och effektivt utföras med en valvformsställning. En valvformsställning är en hjälpkonstruktion som i synnerhet används vid byggande av betongbroar för att formge materialet och systemet. Vid broar med flera spann gjuts överbyggnaden för det mesta etappvis varvid en valvformsställning kan användas.

Dina fördelar hos Doka

Ekonomisk projektering och leverans i tid av materialoptimerade stämptorn för säker och ekonomisk överföring av laster från bärande brokonstruktioner.

Konsolutbyggnad

Från en pelare (hammarhuvud) gjuts succesivt broetapperna med ett formvagnspar för konsolutbyggnad som bär form, armering och nygjuten betong. För det mesta sker detta från pelare nästan symmetriskt åt båda håll. Gjutetapperna har i regel en längd mellan 3 och 5 m.

Dina fördelar hos Doka

God ekonomi och snabb tillgång på material genom komplett system som kan hyras samt hög projekterings- och utförandesäkerhet genom omfattande projektstöd från detaljprojekteringen via avstämningen med brokonstruktören ända till support på plats genom Competence Center für Freivorbau.

Kompositbroar

Enkelt uttryckt kopplas de längsgående brobalkarna av stål samman med den platsgjutna betongkörbanan med hjälp av svetsbultar för att en gemensam bärande verkan ska uppnås. Genom att de längsgående brobalkarna förtillverkas på fabrik kan byggtiden förkortas avsevärt. Detta ger kostnadseffektiva, långlivade bärverkslösningar med litet underhållsbehov, vilket har gjort att brotypen används för allt från små viadukter till broar över breda dalar.

Dina fördelar hos Doka

Ekonomiska lösningar för de mest skilda brogeometrier genom hyrbart, variabelt komplett system och omfattande projektstöd genom kompetenscentret för samverkansbroar.

Lanseringsbara ställningar

Utförandet av broöverbyggnader med lanseringsbara ställningar sker i regel fältvis på i brons längdriktning flyttbara ställningsbalkar utan mellanstöd mellan bropelarna. Insatskriterier för lanseringsbara ställningar är speciellt broar med mer än sju spann, brobyggnad över djupa dalar, försvårad åtkomst till byggnadsområdet t.ex. naturskyddsområde, vattendrag och sträckningar över trafikleder.

Dina fördelar hos Doka

Projektspecifik planering och förmontering av effektiva formsystem och mångårigt samarbete med ledande leverantörer av lanseringsbara ställningar för en effektiv och smidig byggprocess.

Lansering

Byggandet av den sammanhängande bärande konstruktionen sker på en arbetsplats "lanseringskällaren" bakom upplaget. Den där tillverkade etappen "skjuts in" över pelarna tillsammans med de tidigare tillverkade etapperna för att nästa etapp ska kunna tillverkas. Metoden används speciellt vid längre broar med rak eller nästan cirkulär form och med enhetliga övergångsradier i vertikalprojektion.

Dina fördelar hos Doka

Projektspecifik planering och förmontering av variabla formsystem för tillverkningsplats med praktiskt anpassad formnings- och avformningslogik för tids- och kostnadsoptimerade arbetsprocesser.

Bågbroar

Bågbron är väl den mest imponerande konstruktionsformen för broar. Framförallt vid djupa dalar är bågbroar den föredragna konstruktionsformen. De vanligaste varianterna är konsolutbyggnad och den klassiska valvformsställningen. En ytterligare möjlighet är bågfällmetoden.

Dina fördelar hos Doka

Omfattande planeringstjänster och hyrbara, exakt till den projektspecifika bärande konstruktionen anpassningsbara formlösningar för optimerad lastöverföring och ett säkerställt byggförlopp.

Kontaktperson för stora projekt

I nära samarbete är det möjligt att bestämma lösningen för ditt komplexa broprojekt. Dina krav diskuteras redan under projektets utvecklingsfas med experterna från Doka vilket är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Utnyttja vår know-how från många framgångsrikt genomförda broprojekt.